نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 بررسی شد. بیش اعتمادی مدیریت از معیار سرمایه گذاری بیش از حد در داراییها و بازده مازاد سهام از طریق تفاوت بازده واقعی و بازده پرتفوی الگو اندازه گیری شد. با روش غربالگری منظم، 157 شرکت انتخاب شده و با رگرسیون داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون ها انجام شد. نتایج نشان می دهد (1) نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معنادار و (2) بیش اعتمادی مدیریت با بازده مازاد سهام رابطه منفی و معنادار دارد، (3) بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد شرکت تاثیر منفی و معنادار دارد. با افزایش اطمینان مدیریت، درصد بازده مازاد کاهش می شود. مدیران بیش اعتماد، با نگهداشت وجه نقد در سطح بالاتر، موجب سرمایه گذاری بیش از حد شده و این موضوع منجر به کاهش بازده مازاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of CEO's Overconfidence on the Relation between Cash Holding with Excess Returns

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghaei 1
  • Mohammad Amri Asrami 2

1 Associate Professor, Accounting Department, Management and Economics, School , Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Assistant professor, Accounting Department , Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

In this study, the impact of CEO’s overconfident on the relation between cash holding with excess returns was investigated in companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2011-2018. For CEO’s overconfident, overinvestment in assets, and for excess returns, difference between firm’s stock return and the return of firm’s benchmark portfolio over the same period is used. By systematic sampling, a sample of 157 companies was selected, and the models ran based on panel data with fixed effects. The results show that (1) cash holding has a positive and significant impact on excess returns, (2) CEO’s overconfident has a negative and significant impact on excess returns, and lastly, (3) CEO’s overconfident has a negative and significant impact on the relation between cash holding with the excess returns. With increasing CEO’s overconfident, the excess returns will be down. Overconfident managers keep cash at a higher level, then, it leads to overinvestment, finally, it decreases excess returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO'؛ s Overconfidence
  • Corporate Cash Holdings
  • firm&rsquo؛ s excess return
  • Over-Investment