نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1390 تا 1397 بررسی شد. بیش اعتمادی مدیریت از معیار سرمایه­گذاری بیش از حد در دارایی­ها و بازده مازاد سهام از طریق تفاوت بازده واقعی و بازده پرتفوی الگو اندازه­گیری شد. با روش غربالگری منظم، 157 شرکت انتخاب شده و با رگرسیون داده­های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون­ها انجام شد. نتایج نشان می­دهد (1) نگهداشت وجه نقد بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معنادار و (2) بیش اعتمادی مدیریت بر بازده مازاد سهام تاثیر منفی و معنادار دارد و (3) بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد شرکت تاثیر منفی و معنادار دارد. با افزایش اطمینان مدیریت، درصد بازده مازاد کاهش می­شود. مدیران بیش اعتماد، با نگهداشت وجه نقد در سطح بالاتر، موجب سرمایه­ گذاری بیش ازحد شده و این موضوع منجر به کاهش بازده مازاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of CEO’s Overconfidence on the Relationship between Cash Holdings and Excess

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghaei 1
  • Mohammad Amri Asrami 2

1 Associate Professor,Accounting Department, Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Assistant professor,Accounting Department , Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University,Semnan, Iran.

چکیده [English]

In this study, the impact of CEO’s overconfidence on the relationship between cash holding and excess returns is investigated in companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2011-2018. For CEO’s overconfidence, overinvestment in assets, and for excess returns, the difference between a firm’s stock return and the return of the firm’s benchmark portfolio over the same period is used. By systematic sampling, a sample of 157 companies is selected, and the models have run based on panel data with fixed effects. The results have shown that (1) cash holding has a positive and significant impact on excess returns, (2) CEO’s overconfidence has a negative and significant impact on excess returns, and lastly, (3) CEO’s overconfidence has a negative and significant impact on the relationship between cash holdings and the excess returns. With increasing CEO’s overconfidence, the excess returns will be reduced. Overconfident managers keep cash at a higher level that leads to overinvestment. It consequently decreases excess returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO overconfidence
  • corporate cash holdings
  • Firm’s excess return
  • Over investment
احمدی، سیدمجتبی. (1395). بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد بر اطمینان بیش از حد مدیریت. پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین.
برادران­حسن­زاده، رسول، رضایی­سامانی، بهزاد و ابیضی، عیسی. (۱۳۹۸). بیش اعتمادی مدیران و ارزش نگهداشت وجه نقد در مراحل چرخه عمر، هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران، قم، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
بنی­مهد، بهمن، عربی، مهدی و حسن­پور، شیوا. (1395). پژوهش‌های تجربی و روش‌شناسی در حسابداری. چاپ دوم. تهران: انتشارات ترمه.
چهارمحالی، علی­اکبر و زاهدی، جواد. (1396). بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر چسبندگی هزینه­ها. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. سال ششم. شماره 23، صص. 31-45.
حسنی القار، مسعود و رحیمیان، نظام‌الدین. (1396). بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ساختار سررسید بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیرت مالی و سرمایه‌گذاری.
رامشه، منیژه و ملانظری، مهناز. (1393). بیش اطمینانی مدیریت و محافظه‌کاری حسابداری. دانش حسابداری. شماره 16، صص. 55-73.
زلقی، ‌حسن، سیفی‌لاله، سالار و مینایی‌تبریزی، ‌فاطمه‌سادات. (1399). تاثیر توانایی مدیریت و سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی. دانش حسابداری مالی، جلد 37، شماره (7)، صص. 86–110.
سرلک، نرگس، فرجی، امید، ایزدپور، مصطفی و جودکی­چگنی، زهرا. (1397). بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تأکید برنقش تعدیل‌کننده کیفیت حسابرسی. فصلنامه بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، جلد 25، شماره (2)، صص. 199-214.
شعری آناقیز، صابر، اسدی، غلامحسین و نیک­روش، مهدی. (1398). مدل نوین سنجش بیش‌اطمینانی مدیریت و پیش‌بینی‌های سود: روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM). مطالعات تجربی حسابداری مالی، جلد 16، شماره (62)، صص. 1–20.
عربصالحی، مهدی و هاشمی‌، مهدی. (1394). تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی. دوره 22. شماره 1، صص. 85-104.
کاشانی‌پور، محمد و محمدی، منصور. (1396). بررسی رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیران با نگهداشت وجه نقد و حساسیت جریان نقدی وجه نقد. پژوهش­های حسابداری مالی، جلد 9، شماره (3)، صص. 17-32.
محفوظی، غلامرضا و حسنی کلوانی، زهرا. (1394). بررسی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و محافظه­کاری نامشروط در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
مهرانی، ساسان و طاهری، منصور. (1396). بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر خطای پیش بینی سود. پژوهش­های تجربی حسابداری، جلد 7، صص. 147-164.
همتی، حسن و یوسفی­راد، زهره. (1391). ارتباط راهبرد تنوع بخشی و ارزش سطح نگهداشت وجه نقد با بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، جلد 10، شماره (37)، صص. 127–148.
Aghazadeh, S., Sun, L., Wang, Q., & Yang, R. (2018). Investors’ perception of CEO overconfidence: evidence from the cost of equity capital. Review of Quantitative Finance and Accounting, 51(4), 1129-1150.
Ahmadi, S.M. (2016). Investigating the effect of cash holding on management overconfidence. Fifth International Conference on Accounting and Management with a New Research Science Approach. [In Persian]
Aktas, N., Louca, C., & Petmezas, D. (2019). CEO overconfidence and the value of corporate cash holdings. Journal of Corporate Finance, 54, 85-106.
Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5, 31–56.
Arabsalehi, M., & Hashemi, M. (2015). The Effect of Managerial Overconfidence on Tax Avoidance. Accounting and Auditing Review, 22(1), 85–104. https://doi.org/10.22059/acctgrev.2015.53669. [In Persian]
Banimahd, B., Arabi, M., & Hasan-pour, Sh. (2016). Empirical research and methodology in accounting. second edition. Tehran: Termeh Publications. [In Persian]
Baradaran-Hasanzadeh, R., Rezaei-Samani, B. & Abyazi E. (2019). Managers' overconfidence and cash holding value in life cycle stages, 17th National Accounting Conference of Iran, Qom, Farabi Campus, University of Tehran. [In Persian]
Chahar-Mahali, A.A. & Zahedi, J. (2017). An Investigation the Impact of Managers’ Overconfidence on Costs Stickiness. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge. 6(23). 31-46. [In Persian]
Daniel, K., & Titman, S. (1997). Evidence on the characteristics of cross-sectional variation in stock returns. The Journal of finance, 52(1), 1-33.
Deshmukh, S., Goel, A. M., & Howe, K. M. (2021). Do CEO beliefs affect corporate cash holdings? Journal of Corporate Finance, 67, 101886.
Duellman, S., Hurwitz, H., & Sun, Y. (2015). Managerial overconfidence and audit fees. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(2), 148-165.
Faulkender, M., & Wang, R. (2006). Corporate financial policy and the value of cash, Journal of Finance, 61, 1957–1989.
Hasani-Alqar, M. & Rahimian, N. (2017). Investigating the effect of management Overconfidence on debt maturity structure in companies listed on Tehran Stock Exchange. Fifth National Conference on Accounting, Financial Management, and Investment. [In Persian]
Heaton, J. (2002). Managerial Optimism and Corporate Finance. Financial Management, 30, 33-41.
Hemati, H., & Uosefi-Rad, Z. (2012). The relation of diversification strategy and value of cash holdings with abnormal returns in companies listed on Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, 10(37), 127–148. [In Persian]
Hribar, P., & Yang, H. (2016). CEO overconfidence and management forecasting. Contemporary Accounting Research, 33, 204–227.
Kashanipour, M., & Mohamadi, M. (2017). Investigating the relationship between Managerial Overconfidence with Cash Holding and Cash-Flow Sensitivity of Cash. Journal of Financial Accounting Research, 9(3), 17–32. [In Persian]
Leng, J., Ozkan, A., Ozkan, N., & Trzeciakiewicz, A. (2021). CEO overconfidence and the probability of corporate failure: evidence from the United Kingdom. The European Journal of Finance, 27(12), 1210–1234.
Mahfozi, Gh., & Hasani-Kalvani, Z. (2015). Investigating the relationship between managerial overconfidence and unconditional conservatism in companies listed on Tehran Stock Exchange. International Conference on Management, Economics and Humanities. [In Persian]
Malmendier, U. & Tate, G. (2005). CEO Overconfidence and Corporate Investment. European Financial Management, 60(6), 2661-2700.
Mehrani, S., & Taheri, M. (2018). Managerial Overconfidence and Earning Forecast Errors. Empirical Research in Accounting, 7(4), 147–164. https://doi.org/10.22051/jera.2017.7386.1072. [In Persian]
Ramsheh, M. & Molanazari, M. (2014). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Knowledge. 5(1) 55-79. [In Persian]
Sarlak, N., Faraji, O., Ezadpour, M., & Joudaki Chegeni, Z. (2018). CEO Over-Confidence and Corporate Cash Holdings: Emphasizing the Moderating Role of Audit Quality. Accounting and Auditing Review 25(2),199–214. [In Persian]
Sheri Anaghiz, S., Assadi, G. H. A., & Nikravesh, M. (2019). New Managerial Overconfidence Assessment Model and Earnings Forecasts: Generalized Method of Moments (GMM). Empirical Studies in Financial Accounting, 16(62), 1–20. [In Persian]
Zafar, N. Urooj, S.F., & Durrani, T.K. (2008). Interest rate volatility and stock return and volatility. European journal of economic, 14, 1-6.
Zalaghi, H., Saifi-Laleh, S., & Minaei-Tabrizi, F. (2020). Effect of Management Ability and Corporate Governance Mechanisms on the Relationship between Managerial Overconfidence and Audit Fees. Journal of Financial Accounting Knowledge, 7(3), 85–110.  [In Persian]