نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری بانکداری دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/qjma.2021.20241.1565

چکیده

چکیده:
رفتار گروهی سرمایه گذاران یکی از پدیده های مورد توجه پژوهشگران حوزه مالی است. رفتار گروهی باعث افزایش نوسان قیمتها در بازارهای مالی شده و منجر به فاصله گرفتن سهم از ارزش ذاتی آن می‌گردد. این پدیده در سالهای گذشته در داخل کشور نیز مورد آزمون قرار گرفته است و شواهدی مبنی بر وجود آن در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. در عین حال اندکی از پژوهش ها به بررسی این موضوع پرداختند که آیا تمایز بین ویژگیهای سهام بر رفتار گروهی سهامداران آن تأثیر می‌گذارد یا خیر. در این مطالعه به ریسک غیرسیستماتیک به عنوان یکی از عوامل احتمالی تشدید کننده رفتار گروهی پرداخته می‌شود. به علاوه تأثیر ریسک غیرسیستماتیک بر رفتار گروهی در بازار هیجانی و نیز بازار صعودی و نزولی به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد در شرایط بازار هیجانی نزولی، ریسک غیرسیستماتیک سهم بر تشدید رفتار گروهی سهامداران آن تأثیرگذار بوده است. به علاوه در سهام با ریسک غیرسیستماتیک پایین‌تر، رفتار گروهی بیشتر در بازار نزولی دیده شده است. این مطالعه با استفاده از داده های شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1394 انجام شده است.

واژه های کلیدی: ریسک غیرسیستماتیک، رفتار گروهی، بازار هیجانی، بازار صعودی و نزولی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Relationship Between the Herd Behaviour of Investors and Idiosyncratic Risk: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Javad Alizadeh 2
  • Javad Dustjabbarian 3

2 PHD candidate in Finance Tehran University

3 PHD candidate in Accounting Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

Abstract:
The herd behavior of investors is of the most noticeable issues in finance. Herd behavior could lead to increase in volatility of share prices and its deviation from intrinsic value. There have been some investigation on this issue in recent years which prove the presence of herd behavior in Tehran Stock Exchange. However, few of them seek to study the impact of various stock traits on investors’ behavior. This study aims to regard the idiosyncratic risk as a possible determinant of herding and consider its influence on extreme market condition, up and down markets. Using companies listed in Tehran Stock Exchange between 1388 to 1394, the results demonstrate that the idiosyncratic risk could intensify the herd behavior of investors in extreme down markets. In addition, in stock with lower idiosyncratic risk, herding can be observed in down markets.
Keywords: Idiosyncratic risk, Herd behavior, Extreme market condition, Up and down markets

کلیدواژه‌ها [English]

  • Idiosyncratic Risk
  • herd Behavior
  • Extreme market condition
  • Up and down markets