نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی/دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

چکیده

در رویداد پژوهی بلندمدت، سنجش عملکرد غیرعادی ناشی در بلندمدت از رویدادهای خاص ، براساس روش‌های مختلف انجام می‌شود. رویکرد پرتفوی زمان-تقویمی یکی از این روش‌ها است که در آن برای محاسبه بازده غیرعادی ناشی از اثر رویداد مورد بررسی بر قیمت سهام شرکت‌ها، استفاده می‌شود. در این پژوهش با شبیه‌سازی مبتنی بر داده‌های 321 شرکت در دوره زمانی 1396-1380 به ارزیابی توان این روش در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که متعاقب یک رویداد، ارزیابی عملکرد قیمت سهام شرکت‌ها در بلندمدت، باید بازه زمانی سه ساله مورد توجه قرار گیرد. همچنین مدل چهار عاملی بر اساس نقدشوندگی سهام در روش حداقل مربعات معمولی و مدل‌های سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی بر اساس نقدشوندگی سهام، مدل چهار عاملی بر اساس بتای سهام و مدل چهار عاملی بر اساس اقلام تعهدی در روش حداقل مربعات موزون به عنوان الگوی مناسب در بازه زمانی سه ساله شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of The Pricing Model and Calendar-Time Portfolio Approach in Long-Term Event Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad hosein Ghaemi 1
  • Mohammad Rahimpour 2

1 Accounting,Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

2 PH.D Student of Imam Khomeini international university

چکیده [English]

In the long-run event studies, the measurement of abnormal performance due to specific events in the long run is done according to different methods. The calendar - time portfolio approach is one of those methods used to calculate the abnormal returns resulting from the effect of the event being investigated on the stock price of the firms. In this study, based on the data of 321 firms in the period of 1396-1380, the power of those methods in the Iranian capital market were assessed through simulation. The results show that following a performance appraisal of stock prices of firms in the long run, the three-year period should be taken into account. In addition, the four-factor model based on stock liquidity in the ordinary least square, and the Fama and French’s three-factor model, a four-factor model based on stock liquidity, a four-factor model based on stock beta and a four-factor model based on accruals in weight-average least squares , were identified as good models in the three-year period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Long-Term Event Study
  • Calendar-Time Portfolio Approach
  • Abnormal Return
ایزدی نیا، ناصر، ابراهیمی، محمد و حاجیان نژاد امین. (1393). "مقایسه مدل اصلی سه عاملی فاما و فرنچ با مدل اصلی چهار عاملی کارهارت در تبیین بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مدیریت دارایی و تامین مالی، سال دوم، شماره سوم، صص 28-17.
بابالویان، شهرام و مظفری مهردوخت.(1395). "مقایسه قدرت پیش­بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل­های چهار عاملی کارهارت و q-عاملی HXZ در تبیین بازده سهام". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال نهم، شماره سی­ام، صص 32-17.
رستمیان، فروغ، جوانبخت، شاهین. (1390)،" مقایسه کارایی مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPAM) با مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال نهم، شماره 31، صص 157-143.
شریعت پناهی، مجید، خسروی، فرمان. (1387)." رابطه بازدهی سهام با اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت سود به قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال پنجم، شماره 20، صص 87-61.
کردستانی، غلامرضا و تاتلی، رشید. (1393). "ارزیابی توان پیش‌بینی مدل‌های ورشکستگی". دانش حسابرسی، دوره 14، شماره 55، صص 70-51.
Ang, S., & Zhang, S. (2004). “An evaluation of testing procedures for long horizon event studies”. Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.23, pp.251–274.
Ball, R., and P. Brown. (1968). “An empirical evaluation of accounting income numbers”. Journal of Accounting Research, Vol. 6, pp. 159-177.
Banz, R.. (1981). “The relationship between return and market value of common stocks”. Journal of Financial Economics, Vol.9, pp.3-18.
Brav, A. and P. A. Gompers. (1997). “Myth or Reality? The Long-Run Underperformance of Initial Public Offerings: Evidence fromVenture and Nonventure Capital-Backed Companies”. Journal of Finance, Vol.52, pp.1791–1821.
Brown, S. J. and J. B. Warner. (1985). “Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies”. Journal of Financial Economics, Vol. 14, pp.3–31.
Carcello, J., and Reid. L. (2017). “Investor Reaction to the Prospect of Mandatory Audit Firm Rotation”. The Accounting Review, Vol. 92, No. 1, pp. 183-211.
Carhart, M. M.. (1997). “On Persistence in Mutual Fund Performance”. Journal of Finance, Vol.52, pp.57–82.
Chen, Sh., Ho, K., Ho, P. (2014). “CEO Overconfidence and Long-Term Performance Following R&D Increases”. Financial Management, Vol. 43, pp.245-269.
Dolley, J. C. (1933). “Characteristics and Procedure of Common Stock Split-ups”. Harvard Business Review, Vol.11, pp. 316–326.
Dutta, A., Knif, J., J. W. Kolari and S. Pynnönen, (2018). “A Robust and Powerful Test of Abnormal Stock Returns in Long-horizon Event Studies”. Journal of Empirical Finance, Vol.47, pp.1–24.
Fama, E. (1970). “Efficient capital markets: A review of theory and empirical work”. Journal of Finance, Vol. 25, pp. 383-417.
Fama, E. (1998). “Market Efficiency, Long-Term Returns and Behavioral Finance”. Journal of Financial Economics ,Vol.49, pp. 283–306.
Grewal, J., Riedl.J, E., Serafeim, G. (2015). “Market Reaction to Mandatory Nonfinancial Disclosure”. Working Paper, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2657712.
Fama, E., L. Fisher, M. Jensen and R. Roll. (1969). “The adjustment of stock prices to new information”. International Economic Review, Vol. 10, pp. 1-21.
Fama, E. F. and K. R. French. (1993). “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds”. Journal of Financial Economics, Vol. 33, pp.3–56 .
Gregory A., Guermat, C. and Shawawreh, F. (2010). “UK IPOs: Long Run Returns, Behavioural Timing and Pseudo Timing”. Journal of Business Finance & Accounting, Vol.37, pp.612-647.
Higson, C. and Elliott, J. (1998). “Post-takeover returns - the UK evidence”. Journal of Empirical Finance, Vol.5, pp.27-46.
Jaffe, J. (1974). “Special information and insider trading”. Journal of Business, Vol.47, pp.411-428.
Kolari, J. W. and S. Pynnönen. (2011). “Nonparametric Rank Tests for Event Studies”. Journal of Empirical Finance, Vol.18, pp.953-971.
Kothari, S. P. and J. B. Warner. (1997). “Measuring Long-Horizon Security Price Performance”. Journal of FinancialEconomics, Vol. 43, pp 301–340.
Loughran, T. and J. R. Ritter. (2000). “Uniformly Least Powerful Tests of the Market Efficiency”. Journal of Financial Economics, Vol.55, pp.361–389.
Lyon, J. D., B. M. Barber and C.-L. Tsai. (1999). “Improved Methods for Tests of Long-run Abnormal Stock Returns”. Journal of Finance, Vol.54, pp.165–201.
Mandelker, G. (1974). “Risk and return: The case of merging firms”. Journal of Financial Economics, Vol.1, pp.303-335.
Mitchell, M.L. and Lehn, K. (1990). “Do bad bidders become good targets?”. Journal of Political Economy ,Vol. 98, pp.372-398.
Mitchell, M. L. and E. Stafford. (2000). “Managerial Decisions and Long-Term Stock Price Performance”. Journal of Business, Vol. 73, pp.287–329.
Mukherjee, T. and Nguyen, H. (2018). “CEO ability and firm performance: Stock market and job market reactions”. Journal of Economics and Finance, Vol. 42, pp. 138-154.
Shliefer, A., and R. Vishny. (1997). “The limits of arbitrage”. Journal of Finance, Vol.52, pp.35-55.
ht: 90%;direction:ltr;unicode-bidi:embed'>Rubin, A., Rubin, R., 2010. “Informed investors and the internet”. Journal of Business Finance and Accounting 37, 841–865.
 Ryan, P., Taffler, R.J., 2004. “Are economically significant stock returns and trading volumes driven by firm-specific news releases”? Journal of Business Finance and Accounting 31, 49–82.
Takadu, D., and Vakau, M., 2014. “Time and the process of security price adjustment”. Journal of Finance 47, 577–604.
Veldkamp, L.L., 2006. “Media frenzies in markets for financial information”. The American Economic Review 96, 577–601.
Vlastakis, N., Markellos, R.N., 2012. “Information demand and stock market volatility”. J. Bank. Finance 36, 1808–1821.
Wei Xiong , Lin Peng . “Investor Attention, Overconfidence and Category Learning”. Journal of Financial Economics 80, 2006, 563-602.