نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هم اکنون حجم قابل توجهی از اطلاعات مالی و غیر مالی مستخرجه از صورت های مالی و سایر منابع اطلاعاتی در ارتباط با یک سهم از طریق فضای مجازی و منابع خبری شاغل در این حوزه منتقل می شود که این اطلاعات نقش بسزایی را در شکلدهی تقاضا برای یک سهم و نهایتاً بازده آن سهم دارد، بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی اثر عرضه و تقاضای اطلاعات از طریق فضای مجازی پرداخته است تا مشخص نماید آیا عرضه و تقاضای اطلاعات می تواند بر بازده و ریسک در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار اثر معناداری داشته باشد یا خیر. پژوهش حاضر در دوره زمانی 1392 تا 1396 در بین 50 شرکت عضو بورس اوراق بهادار به صورت روزانه صورت پذیرفته است، به منظور برآورد اثرات عرضه و تقاضا از مدل خودتوضیح برداری در داده های تابلویی استفاده شده است، هم چنین مدل تصریح شده به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد که عرضه و تقاضای اطلاعات هر دو توانسته اند اثر معناداری بر میزان بازده سهام شرکت‌های نمونه مورد بررسی داشته است. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که سهم عرضه و تقاضای اطلاعات در ریسک بازده نیز در طول زمان در حال افزایش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of information supply and demand in cyberspace on the profitability of shares of companies listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • saeid shikavand 1
  • saeid Fallahpour 2
  • Amirmahdi Sabaei 2

1 Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study examines the impact of information demand and supply in cyberspace on stock return and stock return variance. This research seeks to determine whether the information demand and supply can have a significant impact on stock return and stock return variance of companies listed on Tehran Securities Exchange. The study was conducted on a daily basis during the period 2012 to 2016 among 50 listed companies on TSE. In order to estimate the impacts, a Vector Auto-Regression (VAR) model is used in panel data. The predicted model is also estimated by the method of generalized moments. The estimated results show that information demand and supply have both been able to significantly affect the stock return of companies in the sample at a significant level of 5%. Furthermore, the results of the study indicate that the information supply and demand share on the stock return variance is increasing over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information demand
  • Information supply
  • Panel VAR
  • Return Profitability
ابراهیمی، سید کاظم و سربازی آزاد، صادق. (1395). «بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری وکارایی سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مطالعات تجربی حسابداری مالی. 13(51)، 161-184.
ابراهیمی سروعلیا، محمد حسن و جهانشاهی، جواد. (1395). «بررسی رابطه سرمایه فکری و متغیر های اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مطالعات تجربی حسابداری مالی, 13(49), 53-81.
پور زمانی، زهرا، جهانشاد، آزیتا و محمود آبادی، علی (1392)، «تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی»، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 9، شماره، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
حجازی، رضوان, رشیدی، میترا (1391). «عوامل موثر بر افشای سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، دوره 4، شماره 16; 95 - 121.
دارابی، رویا (1391). «تأثیر افشای اجزای سرمایه فکری بر کیفیت گزارشگری مالی». فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری سال اول، شماره 4. 131-105.
رحمانی، علی و عارف منش، زهره (1391). «اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام»، پژوهش های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 6، 1-17
رضایی دولت آبادی، حسین و بهارستان، امید و محمدی صدر، محمد (1388). «تحلیل ارتباط فرهنگ یادگیری سازمانی، فرهنگ نوآورانه و ابداع در صنایع غذایی کرمان (مورد مطالعه: شرکتهای زمزم، روغن و پگاه کرمان)». ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره 12.
رضایی، فرزین و عبانژاد، شکوفه. (1390). ارائه الگوی ارزیابی ارزش ایجاد شده برای سهامداران با استفاده از الگوی سرمایه فکری و سودمازاد. فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، شماره 2.صص:109-93.
سپهردوست، حمید, مطیعی، شبیر.(1390). «نقش سرمایه فکری در عملکرد شرکت ‌های بورس اوراق بهادار تهران»، سیاست های اقتصادی (نامه مفید)، دوره 7 (17)، شماره 1 (84)، 131 - 144 .
سینایی، محسن, عرب صالحی، مهدی, امین جعفری، راضیه, اخلاقی، حسنعلی.(1390). «بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت». پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، دوره 6 , شماره 21؛ 1 - 36.
غیوری مقدم، علی، محمدی زنجیرانی، داریوش و نعمت الهی، زعیمه (1393). «بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی به عنوان معیار عملکرد واحد تجاری». مجله پژوهش- های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره سوم. 104-87.
قلیچ لی، بهروز؛ مشبکی، اصغر(1385). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان.(مطالعه دو شرکت خودروسازی ایرانی). فصلنامه دانش مدیریت، شماره ۷۵. ص ۱۲۵- ۱۴۷.
کمیته تدوین استاندارد های حسابداری (1389). استانداردهای حسابرسی. انتشارات سازمان
مشایخی، بیتا؛ محمدآبادی، مهدی و حصارزاده، رضا (1393) «تأثیرمحافظه‌کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود» بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16(56)، 23-41
نمامیان، فرشید، قلی زاده، حسن و باقری، فاطمه (1390). «سرمایه فکری و روش‌های اندازه‌گیری آن» دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، تیرماه.
همتی، هدی و جلیلی، آرزو (1391). «رابطه افشای سرمایه فکری با نوع مالکیت و اندازه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». دانش حسابداری و حسابرسی. شماره2، 63-51.
وکیلی‌فرد، حمیدرضا، علی‌اکبری، مونا (1388).‌ «تاثیر‌ بکارگیری‌ استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» مجله حسابداری، شماره سوم، 3، 13-25.
Abeysekera, I. (2006). The project of intellectual capital disclosure: researching the research. Journal of Intellectual Capital, 7(1), 61-77.
Amir, E., & Lev, B. (1996). Value-relevance of nonfinancial information: The wireless communications industry. Journal Accounting and Economics, 22(1-3), 3-30.
Donalson,T., Preston, L.E. (1995). The Stakeholders Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications. Academy of Management Review. No 1. 65-91.
Edvinson, S & Patrick, p. (1996). Timeliness of Financial Reporting: Applicability of Disclosure Theories in an Emerging Capital Market. Accounting and Business Research, 34 (1): 43-56.
Gebhardt, W., Lee, C., & Swaminathan, B. (2001). Towards an implied cost of capital. Journal ofAccounting Research, 39, 135-176.
Gietzmann, M. B., & Ireland, J. (2005). Cost of capital, strategic disclosures and accounting choice.
Guthrie, J. T., Wigfield, A., Metsala, J. L., & Cox, K. E. (1999). Motivational and cognitive predictors of text comprehension and reading amount. Scientific Studies of Reading, 3, 231–256.
Healy, P. M. and Palepu, K. G. 2001, ‘Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature’, Journal of Accounting and Economics, vol. 31, no. 1-3, pp. 405-440.
Hung-Chao Yu, Wen-Yin Wang, Chingfu Chang (2009). The Pricing of Intellectual Capital in the IT Industry, National Chengchi University, January 14.
Kamath, G. Bharathi (2008) "Intellectual capital and corporate performance in Indian pharmaceutical industry", Journal of Intellectual Capital,9 (4), 684 - 704
Lambert, J., N. Vikram, A. Seru. (2006) Finance and innovation: The case of publicly traded firms. Working paper, University of Michigan, Ann Arbor.
Latif, J., R. Stanton, J. Zechner (2012) Human capital, bankruptcy and capital structure. Working paper, Hass School of Business, UC Berkeley.
Lynn, B. (1999). The management of intellectual capital: the issues and the practice, Management Accounting Practices Handbook, Issues Paper, No. 16, Society of Management Accountants of Canada – SMAC, Hamilton.
Madhan, LA (2009). The influence of ethical reasoning on auditors’perceptions of management’s competence and integrity. Advances inAccounting 11:1-29.
Maditinos D, Chatzoudes C, Tsairidis C & Theriou G. (2010). The impact of intellectual capital on firm’s market value and financial performance. MIBES. 433-447.
McGill, B.J. (2008). Exploring predictions of abundance from body mass using hierarchical comparative approaches. Am. Nat., 172, 20–101.
Meer-Kooistra, Jetlje van dan & Zijlstra, Siebren(2001). Reporting on intellectual capital. Accounting, Auditing& Accountability Journal 4. 456-476.
Scott, W.R. (2000). Financial Accounting Theory, 2nd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, pp. 104-110.
Sigh, W & Leuny, D. (2004). An empirical investigation of the effect of quareterly earnings announcement on stock returns. Journal of accounting research, 22 (3); 153-176.
Taliyang, S.M., Dan Jusop, M., (2011). Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure: Evidence in Malaysia. International Journal of Business and Management, 6 (2):109-117.
White, G., Alina L. & Greg T. (2007). Drivers of voluntary intellectual capital disclosure in listed biotechnology companies, Journal of Intellectual Capital, 8 (3), 517-535
Williams, M. (2001),"Is Intellectual Capital Performance and Disclosure Practices Related?”, Journal of intellectual Capital, 2, 203-192