تاثیر ریسک غیرسیستماتیک سهام بر رفتار گروهی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

محمدجواد سلیمی؛ جواد علیزاده؛ جواد دوست جباریان؛ زهره هوشنگی

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1400، ، صفحه 33-56

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.20241.1565

چکیده
  رفتار گروهی سرمایه گذاران یکی از پدیده های مورد توجه پژوهشگران حوزه مالی است. رفتار گروهی باعث افزایش نوسان قیمتها در بازارهای مالی شده و منجر به فاصله گرفتن سهم از ارزش ذاتی آن می‌گردد. این پدیده در سالهای گذشته در داخل کشور نیز مورد آزمون قرار گرفته است و شواهدی مبنی بر وجود آن در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. در عین حال اندکی ...  بیشتر

بررسی رفتار گروهی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

مصطفی جهانگیری راد؛ محمد مرفوع؛ محمدجواد سلیمی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1392، ، صفحه 139-156

چکیده
  یکیازرفتار‌هاییکهنظریه‌هایمالیسنتیازتوجیه آنعاجزبوده‌اند و باید به کمک مالی رفتاری به دنبال تبیین آن بود،رفتار گروهی سرمایه گذاران است. رفتار گروهی در بازارهای مالی باعث فاصله گرفتن قیمت‌های سهام از ارزش های بنیادی آن‌ها می‌شود و این به معنای ورود آربیتراژرها، تشکیل حباب و فرار سرمایه‌ها از بازار می‌باشد.وجود صف‌های قابل ...  بیشتر