نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاهعلامه طباطبائی

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکیازرفتار‌هاییکهنظریه‌هایمالیسنتیازتوجیه آنعاجزبوده‌اند و باید به کمک مالی رفتاری به دنبال تبیین آن بود،رفتار گروهی سرمایه گذاران است. رفتار گروهی در بازارهای مالی باعث فاصله گرفتن قیمت‌های سهام از ارزش های بنیادی آن‌ها می‌شود و این به معنای ورود آربیتراژرها، تشکیل حباب و فرار سرمایه‌ها از بازار می‌باشد.وجود صف‌های قابل توجه خرید و فروش سهام ومعکوس شدن روند آنها در روزهای معاملاتی بعد، عدم وجود چارچوب قانونی محکم، تاثیرپذیری شدید بورس از تحولات سیاسی و اقتصادی و حضور کمرنگ سرمایه‌گذاران حقیقی و خروج سریع آنها از بازار در هنگام کاهش شاخص بورس، شواهدی از بروز رفتار گروهی در بورس اوراق بهادار تهران است.با توجه به اهمیت رفتار گروهی در بازارهای مالی، و شواهد اولیه‌ بروز این نوع رفتار در بورس اوراق بهادار تهران،این تحقیق به بررسی رفتار گروهی سرمایه‌گذاران در این بازار از سال 1385 تا سال 1390 پرداخته است. مدل استفاده شده در این تحقیق، مدل چانگ، چنگ و خورانا (2000) است. برای تخمین این مدل از رگرسیون استوار استفاده شده است.نتایج به‌دست آمده، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتار گروهی دارند، و این نوع رفتار در بازار افزایشی بیشتر از بازار کاهشی است.
وار

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Herding Behavior in Tehran Stock Exchange

 1.  

  1. اسلامی‌بیدگلی، غلامرضا،وشهریاری،سارا (1386).بررسی و آزمون رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران با استفاده‌از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380تا 1384.بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 44-25.
  2. ایزدی‌نیا،ناصر، وحاجیان‌نژاد،امین (1388).بررسی و آزمون رفتار توده‌وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران.فصل‌نامه بورس اوراق بهادار، 132-105.
  3. بدری،احمد،وصادقی،محسن (1384).بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر بازدهی،نوسان‌پذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران.پیام مدیریت، 17، 83-55.
  4. سعیدی،علی،وفرهانیان،سید محمد‌جواد (1390).رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران.فصل‌نامه بورس اوراق بهادار، 198-175.
  5. صمدی،روح‌الله (1390).بررسی رفتار توده‌ای در بین سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده‌از معیار ال‌اس‌وی(LSV).دانشگاه شهید بهشتی.
  6. کشاورز حداد،غلامرضا،ورضائی،محمد (1389).آزمون و تحلیل وجود رفتار گله‌ای در بین سرمایه‌گذاران نهادی بازار سهام ایران.فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 138-103.
  7. یوسفی،راحله،و شهرآبادی،ابوالفضل (1388).بررسی و آزمون رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران.مدیریت توسعه و تحول، 2، 64-57.
   1. Chang, E. C., Cheng, J. W., & Khorana, A. (2000). An examination of herdbehavior in equitymarkets: An international perspective. Journal of Banking & Finance, 1651-1679.
   2. Chiang, T. C., Li, J., & Tan, L. (2010). Empirical investigation of herding behavior in chinese stock markets: Evidence from quantile regression analysis. Global Finance Journal, 111-124.
   3. Christie, W. G., & Huang, R. D. (1995). Following the Pied Piper: Do Individual Returns Herd around the Market? Financial Analysts Journal, 31-37.
   4. Demirer, R., & Kutan, A. M. (2006). Does herding behavior exist in Chinese stock markets? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 132-142.
   5. Economou, F., Kostakis, A., & Philippas, N. (2011). Cross-country effects in herding behaviour: Evidence from four south European markets. Journal of International Financial Market, Institution & Money, 443-460.
   6. Gleason, K. C., Mathur, I., & Peterson, M. A. (2004). Analysis of intraday herding behavior among the sector ETFs. Journal of Empirical Finance, 681-694.
   7. Hott, C. (2009). Herding behavior in asset markets. Journal of Financial Stability, 35-56.
   8. Hwang,S, M.Salmon (2006). "Sentiment and Beta Herding", seminar participants at the International Conference on the Econometrics of Financial Markets
   9. Rousseeuw, P. J., & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. New York: Wiley.
   10. Tan, L., Chiang, T., Mason, J., & Nelling, E. (2008). Herding behavior in Chinese stock markets: An examination of A and B shares. PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL, 61-77.