ارتباطات سیاسی، معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا عباس زاده؛ جواد رجبعلی زاده؛ مصطفی قناد

دوره 16، شماره 63 ، مهر 1398، ، صفحه 129-155

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10649

چکیده
  معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی شود. از طرفی، معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی به جهت وجود افراد ذی نفوذ، می تواند منجر به سوء استفاده از منابع شرکت و در نتیجه مدیریت سود گردد. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، در وهلۀ اول، بررسی ارتباط بین ...  بیشتر

بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شهناز مشایخ؛ راضیه ماه آور پور

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، ، صفحه 107-122

چکیده
  در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. از این رو تعداد 58 شرکت که با توجه به شرایط تحقیق انتخاب گردیدند، طی دوره زمانی 1380 تا 1383 مورد بررسی قرار گرفتند. مدل رگرسیونی مورد استفاده در این پژوهش، با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی برازش شده است. در این تحقیق مدل های ...  بیشتر