ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت

محسن خوش طینت؛ مرتضی اکبری

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1386، ، صفحه 21-49

چکیده
  بسیاری از تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تاثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه میشود. برخی از این اطلاعات منشاء پیش بینی و برآورد دارند، لذا صحت و سقم (اعتبار) این پیش بینی ها مورد سوال خواهد بود. یک مشکل با اهمیت که غالب مدیران شرکتها با آن روبرو هستند این است که اعتبار پیش بینی آنها از سود، در بازار ...  بیشتر

اثر نماگرهای بازار سرمایه بر پیش بینی قیمت سهام

حمید خالقی مقدم؛ پرویز پیری

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، ، صفحه 27-61

چکیده
  تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تاثیر متغیرهای مختلف  و متنوعی است که فراتر از سطح شرکتها و حتی بازار است. بسیاری از نظریه پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از مبانی صحیح ارزش گذاری، میتوان تغییرات قیمت سهام را پیش بینی کرده و از آنها در مدل تصمیم گیری خود بهره گرفت. این مقاله تحقیقی علمی کاربردی در مورد اثر و ارتباط ...  بیشتر