ارائه مدلی برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی و نسبت های مالی

بختیار استادی؛ پروین تدریسی پژو

دوره 16، شماره 63 ، مهر 1398، ، صفحه 109-127

https://doi.org/10.22054/qjma.2019.10648

چکیده
  کلیه موسسات مالی و بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن هانبوده اما امکان مدیریت این ریسک ها وجود دارد. بنابر این موسسات مالی برای ادامه حیات خود بایدریسک ها را شناسایی و کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک هایمختلف بسیار راهگشا خواهد بود. در این تحقیق فرض بر وجود رابطه ...  بیشتر

ارائه مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکتهای ایرانی

مجید شریعت پناهی؛ محسن سهرابی عراقی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1385، ، صفحه 19-41

چکیده
  با توجه به اینکه نه تنها مدیران به دلیل تصمیم گیری در ارتباط با اتخاذ شیوه های مختلف مدیریت علاقه مند میباشند که بتوانند تا حدودی بروز یا عدم بروز بحران مالی را در سازمان تحت مدیریت خود پیش بینی نمایند، بلکه سرمایه گذاران، ارگانهای مختلف دولتی ار قبیل اداره مالیات، بیمه و ... نیز مایل هستند تا بدانند وضعیت مالی شرکت در آینده چه روندی ...  بیشتر

سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود

حمید خالقی مقدم؛ علی رحمانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1382، ، صفحه 109-142

چکیده
  این مقاله با اتخاذ رویکرد پیش بینی سود، به ارائه شواهد تجربی در خصوص توان پیش بینی اقلام صورت های مالی میپردازد. نتیجه ی اکثر تحقیق های انجام شده این است که رفتار سود از فرایند گشت تصادفی پیروی میکند و تغییرات سود قابل پیش بینی نیست. این مقاله نتایج تحقیقی را نشان میدهد که براساس آن، با استفاده از مدل های لاجیت، محتوای اطلاعاتی متغییرهای ...  بیشتر