بررسی رفتار توده وار در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک دربورس اوراق بهادار تهران

جعفر باباجانی؛ جواد عبادی؛ نسرین مرادی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، ، صفحه 47-71

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.2536

چکیده
  این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که آیا صندوقهای سرمایهگذاری مشترک فعال در بورس اوراقبهادار تهران در سرمایهگذاریهایی که انجام میدهند از رفتار تودهوار پیروی می کنند؟ اگر چنین رفتاریوجود دارد بر روی چه نوع سهامی(رشدی یا ارزشی) و سهام چه نوع شرکتهایی(از لحاظ اندازه، بزرگیا کوچک) اعمال میشود؟ جامعه آماری تحقیق همه صندوقهای سرمایهگذاری ...  بیشتر

بررسی رفتار گروهی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

مصطفی جهانگیری راد؛ محمد مرفوع؛ محمدجواد سلیمی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1392، ، صفحه 139-156

چکیده
  یکیازرفتار‌هاییکهنظریه‌هایمالیسنتیازتوجیه آنعاجزبوده‌اند و باید به کمک مالی رفتاری به دنبال تبیین آن بود،رفتار گروهی سرمایه گذاران است. رفتار گروهی در بازارهای مالی باعث فاصله گرفتن قیمت‌های سهام از ارزش های بنیادی آن‌ها می‌شود و این به معنای ورود آربیتراژرها، تشکیل حباب و فرار سرمایه‌ها از بازار می‌باشد.وجود صف‌های قابل ...  بیشتر

آزمون تجربی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

محمد عرب مازار یزدی؛ احمد بدری؛ افشین عزیزیان

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، ، صفحه 1-27

چکیده
  یکی از تورشهای رفتاری شناخته شده در مالی رفتاری، پدیدة رفتارجمعی است. این پدیدة رفتاری به معنایصرفنظر کردن آگاهانه از اطلاعات و تحلیلهای شخصی توسط سرمایهگذاران و اقدام به تقلید و تبعیت از رفتاردیگر سرمایهگذاران یا رفتار کل بازار میباشد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات مبادلات سهام در بورس اوراقبهادار تهران و با به کارگیری مدلهای ...  بیشتر

بنیان های رفتاری سیاست تقسیم سود

غلامرضا سلیمانی امیری؛ نرگس گودرزی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، ، صفحه 83-104

چکیده
  با توجه به اینکه میزان سود تقسیمی یکی از عوامل اثرگذار و نهایی در تصمیمگیری سرمایهگذاران میباشد،سیاست تقسیم سود شرکتها به عنوان تعیینکننده میزان تقسیم سود، در میان عوامل موثر بر تصمیمگیری نقشپررنگی در تصمیمات سرمایهگذاری افراد خواهد داشت. ویژگیهای رفتاری سرمایهگذاران به دلیل اثری که برتصمیم آنها میگذارد، بر سیاست تقسیم سود شرکتها ...  بیشتر

کاربرد راهبردهای توالی و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

علی سعیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزانه بیک زاده عباسی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1389، ، صفحه 121-141

چکیده
  دو راهبرد توالی و معکوس به عنوان ابزارهای سرمایه گذاران در بازار سهام مورد استفاده قرار میگیرند. براساس این دوراهبرد سعی میشود با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آینده پیش بینی شود. راهبرد توالی، حرکت در مسیر بازار است و اعتقاد دارد که روندهای اخیر ادامه خواهند داشت؛ در مقابل راهبرد معکوس حرکت در جهت خلاف مسیر بازار میباشد و اعتقاد ...  بیشتر

رابطه عکس العمل سرمایه گذاران و قیمت سهام با الگوی تعدیلات سود هر سهم

سیدمهدی سیدمطهری

دوره 7، شماره 28 ، دی 1388، ، صفحه 143-169

https://doi.org/10.22054/qjma.2010.6949

چکیده
  در این تحقیق به بررسی رفتار سرمایه گذاران و قیمت سهام نسبت به الگوی تعدیل های سود هر سهم پرداخته شده است. به عبارت دیگر اریب نمایندگی که از اجزای اصلی مدل باربریز، شلایفر و ویشنی می باشد  در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد تعدیل های سود مثبت با اهمیت فعالیت خرید قوی مشاهده شد که نشان می دهد سرمایه گذاران به اطلاعات مالی ...  بیشتر