نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب با تأکید بر کاهش ناهمخوانی بین معیارهای مالی و غیر مالی

جواد شکرخواه؛ فرشته احمدی پاک؛ اسحاق بهشور

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1400، ، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.49296.2114

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب می‌باشد. مطالعات پیشین نشان می‌دهند که تمام حسابرسان یا کمیته‌های حسابرسی به یک اندازه در تشخیص ریسک تقلب با استفاده از معیارهای غیرمالی و کاهش این ریسک مهارت ندارند. بر این اساس، این پژوهش به بررسی اثرات حسابرس مستقل و رئیس کمیته حسابرسی بر احتمال بروز تقلب ...  بیشتر

مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد

فرشید خیر اللهی؛ اسحاق بهشور؛ فرزاد ایوانی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، ، صفحه 145-161

چکیده
  نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می باشد و زمانی که مدیران دارای انگیزه برایانحراف از منافع سهامداران می باشند؛ این نقش پر رنگتر می شود. یک نمونه از این انحراف ها، مدیریت سود بااستفاده از فعالیت های واقعی می باشد. حاکمیت شرکتی احتمالاً وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و درکسرمایه گذاران از نگهداشت وجه نقد را بهبود ...  بیشتر