نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب با تأکید بر کاهش ناهمخوانی بین معیارهای مالی و غیر مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی/دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبائی- دانشجو

10.22054/qjma.2021.49296.2114

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب می‌باشد. مطالعات پیشین نشان می‌دهند که تمام حسابرسان یا کمیته‌های حسابرسی به یک اندازه در تشخیص ریسک تقلب با استفاده از معیارهای غیرمالی و کاهش این ریسک مهارت ندارند. بر این اساس، این پژوهش به بررسی اثرات حسابرس مستقل و رئیس کمیته حسابرسی بر احتمال بروز تقلب در صورت‌های مالی می‌پردازد. در این راستا، اقدام به تدوین فرضیات جهت آزمون ارتباط بین تلاش حسابرس، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی رئیس کمیته حسابرسی، تخصص حسابرس و تخصص رئیس کمیته حسابرسی با احتمال کاهش ریسک تقلب شده است. قلمرو این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393-1397 می‌باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون لوجستیک انجام پذیرفت. یافته‌ها حاکی از رابطه منفی معنادار بین تلاش حسابرس، دوره تصدی حسابرس و رئیس کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس و رئیس کمیته حسابرسی با ریسک تقلب می‌باشد. همچنین، رابطه معناداری بین تخصص رئیس کمیته حسابرسی و احتمال ریسک تقلب یافت نشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فرآیند حسابرسی می‌تواند ریسک تقلب را کاهش دهد اما هر نوع تخصصی در کمیته حسابرسی نمی‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of independent auditors and audit committees in mitigating the fraud risks with emphasis on the reduction of inconsistencies between financial and non-financial measures

نویسندگان [English]

  • Javad Shekarkhah 1
  • fereshteh ahmadi pak 2
  • isaac behshour 2
1 allame
2 allame
چکیده [English]

This research aims to investigate the role of independent auditors and audit committees (AC) in mitigating the fraud risks. Prior studies have showed that all auditors or audit committees are not equally adept at identifying and reducing fraud risks by using non-financial measures (NFMs). On this basis, the present research evaluates the effects of independent auditors and AC chairs on likelihood of fraud occurrence on financial statements. In this regard, some hypotheses are formulated to test relationships of auditor efforts, auditor tenure, AC chairs, auditor expertise and AC chair expertise with the likelihood of fraud risk reduction.
This study’s research population covers the corporates listed on Tehran Security Exchange in 2014-2018. Hypotheses were tested using logistic regressions. Findings indicate some significantly negative relationships between auditor efforts, auditor tenure, AC chairs, auditor and AC chair expertise with fraud risks. Also, no significant relationship was found between expertise of AC chairs and fraud risk likelihood. The results indicate that audit processes can mitigate fraud risks, however, not all types of AC expertise can be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fraud risks
  • Auditor efforts
  • Auditor expertise
  • Audit committee (AC)
  • chair expertise