تأثیر کارایی هزینه ها بر ارتباط بین نسبت هزینه های عملیاتی و عملکرد آتی شرکت ها

غلامرضا کردستانی؛ سید مرتضی مرتضوی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1390، ، صفحه 77-102

چکیده
  افزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش را می توان از دو زاویه متفاوت مورد بررسی قرار داد. در تفسیرمنفی، افزایش این نسبت، نشانه ضعف در کنترل هزینه ها است، اما در تفسیر مثبت، افزایش این نسبت به عنوانسرمایه گذاری برای بهبود فرآیندهای عملیاتی تلقی می شود. به دلیل تناقض دو تفسیر، تشخیص این کهافزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، به صورت ...  بیشتر

بررسی تاثیر مولفه های اهرمی و عملیاتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در تبیین بازده سهام

غلامرضا کردستانی؛ محمد اکبری

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، ، صفحه 39-64

چکیده
  تحقیقات پیشین (نظیر فاما و فرنچ (1992)) نشان داده اند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/P) همبستگی مثبتی با بازده آتی سهام دارد. این ارتباط را میتوان اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نامید. نسبت ارزش دتری به ارزش بازار را میتوان به دو مولفه ی عملیاتی و اهرمی تفکیک نمود (پنمن و دیگران، 2007). در این تحقیق نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به دو مولفه ...  بیشتر