نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

چکیده

افزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش را می توان از دو زاویه متفاوت مورد بررسی قرار داد. در تفسیر
منفی، افزایش این نسبت، نشانه ضعف در کنترل هزینه ها است، اما در تفسیر مثبت، افزایش این نسبت به عنوان
سرمایه گذاری برای بهبود فرآیندهای عملیاتی تلقی می شود. به دلیل تناقض دو تفسیر، تشخیص این که
افزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، به صورت هدفمند و به منظور افزایش سودآوری آتی توسط
مدیریت انجام می شود یا دلیل آن، ناکارایی در کنترل هزینه است، از اهمیت زیادی برخوردار است که در این
تحقیق، مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور، تأثیر کارایی هزینه ها بر رابطه بین نسبت هزینه های
عملیاتی و عملکرد آتی 051 شرکت در طول سال های 0831 تا 0831 مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس
یافته های تحقیق، افزایش هدفمند نسبت هزینه های عملیاتی، موجب افزایش معنادار سود عملیاتی آتی و فروش
آتی می شود، اما افزایش غیرهدفمند این نسبت، موجب کاهش سود عملیاتی آتی می شود. همچنین، افزایش
نسبت هزینه های عملیاتی، در شرکت های کارا و ناکارا، موجب کاهش هزینه های عملیاتی دوره بعد می شود،
اما بر بهای تمام شده کالای فروش رفته دوره آتی، تأثیر معناداری ندارد. برای بررسی بیشتر، کارایی هزینه های
عملیاتی و کارایی بهای تمام شده کالای فروش رفته به صورت یکجا در مدل قرار گرفت و نتایج نشان داد
فقط در صورتی که هزینه های عملیاتی، کارا باشد و فرصت های کافی برای کاهش بهای تمام شده کالای
فروش رفته وجود داشته باشد، سود عملیاتی دوره بعد افزایش می یابد؛ زیرا تنها در این حالت، افزایش هدفمند
هزینه های عملیاتی می تواند صرف سرمایه گذاری در بهبود کارایی تولید شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Cost Efficiency on the relation between Sales, General and Administrative ratio (SG&A Ratio) and Future Performance

نویسندگان [English]

  • GH Kordestani 1
  • S-M Mortazavi 2

چکیده [English]

An increase in the ratio of sales, general and administrative costs to sales (SG&A ratio) is associated with contradictory interpretations, namely a negative one due to deficient cost control and a positive one derived primarily from investments for improvement of operational processes. Based on these conflicting explanations, it is crucial to distinguish between whether an increase in the ratio of SG&A costs to sales is actually intended by management in order to enhance future profitability or it is because of deficient cost control. These explanations were investigated in this research. So the impact of cost efficiency on the relation between SG&A ratio and future performance is examined among 150 firms during 1380 to 1389. Findings show that intended increases significantly enhance future operating income and future sales, but non-intended increases in this ratio, decreases future operating income. Moreover, increases in SG&A ratio, cause decreases in future SG&A expenses in both efficient and inefficient firms, but dosen’t have a significant impact on future cost of goods sold (COGS). To study in more details, the SG&A efficiency and COGS efficiency were used in model at the same time and findings show that the impact of SG&A ratio on future operating income is significantly positive only if SG&A efficiency exists and also there is ample latitude for reduction of COGS. Because only in this way, SG&A costs represent investments in improving manufacturing efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SG & A ratio
  • Future Performance
  • Contextual Fundamental Analysis
  • cost efficiency
اشرف زاده، سید حمیدرضا و مهرگان، نادر. ) 3130 (. اقتصادسنجی پانل دیت.ا تهران: موسسه
تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.
.0 بدری، احمد و عبدالباقی، عبدالمجید. ) 3100 (. سودمندی استراتژی تحلیل بنیادی در کسبب
- .13 30 ، بازده غیرعادی. پژوهش های حسابداری مال . ی شماره 0
.1 ثقفی، علی و شعری، صابر. ) 3131 (. نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پبیش بینبی ببازده
- .300 34 ، سهام. مطالعات حسابدار . ی شماره 3
.7 عارفی، اصغر و دادرس، عباس. ) 3100 (. پیش بینی بازده سهام با استفاده از استراتژی تحلیبل
- .03 33 ، بنیادی. بررسی های حسابداری و حسابرس . ی شماره 25
.5 کردستانی، غلامرضا و مرتضبوی، سیدمرتضبی ) 3103 (. بررسبی تبثثیر تصبمیمات سبنجیده
- .00 41 ، مدیران بر چسبندگی هزینه ها. بررسی های حسابداری و حسابرس . ی شماره 24
.2 کردسببتانی، غلامرضببا و مرتضببوی، سیدمرتضببی ) 3103 (. شناسببایی عوامببل تعیببین کننببده
چسبندگی هزینه های شرکت ها. پژوهش های حسابداری مال . ی پذیرفته شده ببرای چباد در
شماره های آتی.
.4 کمیته تدوین استانداردهای حسبابداری. ) 3134 (. اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی:
استانداردهای حسابدار . ی تهران: سازمان حسابرسی.
.3 نمازی، محمد و دوانی پور، ایرج. ) 3130 (. بررسبی تجرببی رفتبار چسببندگی هزینبه هبا در
- .300 35 ، بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرس . ی شماره 20
9. Abarbanell, J., and B. Bushee. (1997). Fundamental analysis, future earnings, and stock prices. Journal of Accounting Research 35 _1_: 1–24.
10. Anderson, M., R. Banker and S. Janakiraman. (2003). Are selling, general, and administrative costs “sticky?”. Journal of Accounting Research 41 _1_: 47–63.
11. Anderson, M., R. Banker, R. Huang, and S. Janakiraman. (2007). Cost behavior and fundamental analysis of SG&A costs. Journal of Accounting, Auditing & Finance 22 _1_: 1–28.
12. Balakrishnan, R., and T. Gruca. (2008). Cost stickiness and core competency: A note. Contemporary Accounting Research 25 _4_: 993–1006.
13. Balakrishnan, R., M. Petersen, and N. Soderstrom. (2004). Does capacity utilization affect the “stickiness” of cost?. Journal of Accounting, Auditing & Finance 19 _3_: 283–299.
14. Banker, R., R. Huang, and R. Natarajan (2009). Equity incentives and long-term value created by SG&A expenditure. Working paper, Temple University, Baruch College–CUNY, and The University of Texas at Dallas.
15. Banker, R., R. Huang, and R. Natarajan. (2006). Does SG&A expenditure create a long-lived asset?. Working paper, Temple University, Baruch College–CUNY, and The University of Texas at Dallas.
188 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم، شماره 43 ، تابستان 1431
16. Baumgarten, D., U. Bonenkamp, and C. Homburg. (2010). The Information Content of the SG&A Ratio. Journal of Management Accounting Research 22: 1-22.
17. Beneish, M. D., C.M.C. Lee, and R. L. Tarpley. (2001). Contextual Fundamental Analysis Through the Prediction of Extreme Returns. Review of Accounting Studies 6: 165–189.
18. Bernstein, L., and J. Wild. (1998). Financial Statement Analysis. New York, NY: Irwin McGraw-Hill.
19. Biddle, G., R. Bowen, and J. Wallace. (1997). Does EVA beat earnings? Evidence on associations with stock returns and firm values. Journal of Accounting and Economics 24: 301–336.
20. Calleja, K., M. Steliaros, and D. Thomas. (2006). A note on cost stickiness: Some international comparisons. Management Accounting Research 17 _2_: 127–140.
21. Fama, E., and J. MacBeth. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. The Journal of Political Economy 81 _3_: 607–636.
22. Lazere, C. (1996). Holding the line on SG&A. CFO Magazine _12_: 28–36.
23. Lev, B., and S. Thiagarajan. (1993). Fundamental information analysis. Journal of Accounting Research 31 _2_: 190–215