حسابداری مالی
بررسی تأثیر قابلیت‌مقایسه صورت‌های مالی و ابهام گزارشگری مالی بر ارتباط‌ ارزشی سود و ارزش‌دفتری‌ هر سهم

نرگس حمیدیان؛ گلناز اسحقی

دوره 19، شماره 73 ، فروردین 1401، ، صفحه 85-115

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.63507.2312

چکیده
  مربوط‌بودن و سودمند بودن اطلاعات حسابداری می‌تواند از طریق ارتباط همزمان بین اطلاعات حسابداری، بازده یا قیمت بازار سهام اندازه‌گیری شود. قابلیت‌مقایسه اطلاعات حسابداری، به عنوان یک ویژگی کیفی اطلاعات، ارتباط‌ارزشی اطلاعات حسابداری را افزایش می‌دهد. همچنین ابهام در گزارشگری مالی از طریق سیستم مالی شرکت‌ها باعث افزایش نوسان ...  بیشتر

بررسی نقش عدم اطمینان اطلاعات حسابداری بر واکنش سرمایه‌گذاران به اعلام سود

مهدی عرب‌صالحی؛ نرگس حمیدیان؛ هادی امیری

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1397، ، صفحه 147-170

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2018.8917

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عدم اطمینان اطلاعات حسابداری بر واکنش سرمایه­گذاران به اعلام سود شرکت­ها و همچنین واکنش به اخبار خوب سود است. بدین منظور نمونه­ای شامل 162 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1394 انتخاب گردید. برای محاسبه عدم اطمینان اطلاعات از سه معیار کیفیت اطلاعات، عدم اطمینان جریان­های ...  بیشتر

تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام

داریوش فروغی؛ نرگس حمیدیان؛ مینا محمدیان

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2016.4048

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر معیارهای کیفیت سود بر قدر مطلق مازاد بازده سهام و بررسی تواناییهر یک از این معیارها در توضیح مازاد مذکور می باشد. بدین منظور در این پژوهش از هشت معیار کیفیتسود در چهار دسته کلی شامل معیارهای سری زمانی (پایداری و قابلیت پیش بینی سود)، معیارهایهموارسازی سود (نوسان سود یا اقلام تعهدی به نوسان جریان نقد عملیاتی)، ...  بیشتر