نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عدم اطمینان اطلاعات حسابداری بر واکنش سرمایه­گذاران به اعلام سود شرکت­ها و همچنین واکنش به اخبار خوب سود است. بدین منظور نمونه­ای شامل 162 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1394 انتخاب گردید. برای محاسبه عدم اطمینان اطلاعات از سه معیار کیفیت اطلاعات، عدم اطمینان جریان­های نقدی به روش سنتی و روش شرکت همسان شده استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان داد زمانی که عدم اطمینان بالایی در اطلاعات شرکت­ها وجود دارد (نسبت به عدم اطمینان پایین)، واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلام سود کمتر است. همچنین در شرایط عدم اطمینان بالا، سرمایه­گذاران نسبت به اخبار خوب سود واکنش کمتری از خود نشان می­دهند که این واکنش کمتر با رویکرد محافظه­کاری همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Accounting Information Uncertainty on Investors’ Reaction to Earnings Announcement

نویسندگان [English]

  • Mehdi Arabsalehi 1
  • Narges Hamidian 2
  • Hadi Amiri 3

1  Ph. D. Student of Accounting, University of Isfahan,

2  Associate Professor of Accounting, University of Isfahan

3 Assistant Professor of Economy, University of Isfahan

چکیده [English]

The purpose of this study is investigating the role of accounting information uncertainty on investors’ reaction to earnings announcement, as well as investors’ reaction to good earnings news. For doing so, a sample of 162 listed companies in the Tehran Stock Exchange in the period 1384 to 1394 have been selected. Three criteria including information quality, cash flows’ uncertainty (traditional and matched- firm method) were used for calculating the information uncertainty. The results of hypotheses test indicated when there is high information uncertainty (compared to low uncertainty), investors’ reaction to earnings announcement is less. Also, under high uncertainty, investors display less reaction to good news that this response is consistent with the conservatism approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Announcement
  • Abnormal Return
  • Information Uncertainty
  • Information Quality
بزرگ اصل، موسی و آزاده ادیبی. (1395). بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی اعلامیه­های سود فصلی و اخبار منفی سود در طول سال. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 51، صص 27-46.
کردستانی، غلامرضا، سپیددست، سپیده و ریحانه لاریجانی. (1392). بررسی واکنش کمتر از حد انتظار بازار به اخبار اعلان سود حسابداری: مدل مرزی تصادفی. راهبرد مدیریت مالی، شماره 2، صص 18-1.
مرادزاده فرد، مهدی، عدل‌زاده، مرتضی، فرج‌زاده، مریم و صدیقه عظیمی. (1392). عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت‌های رشد. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 39، صص 145-125.
مرفوع، محمد و مرتضی عدل­زاده. (1393). عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه­گذاران. پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره 13، صص 169-189.
مشایخ، شهناز و فرزانه اکبری. (1396). تاثیر ریسک اطلاعات و هزینه­های معاملات بر واکنش بازار به اعلان سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 23، صص 151-131.
Anagnostopoulou, S. & Tsekrekos, A. (2017). Accounting quality, information risk and the term structure of implied volatility around earnings announcements. Research in International Business and Finance, 41: 445-460.
Bernard, V. (1992). Stock price reactions to earnings announcements. Advances in Behavioral Finance. 1: 303–340.
Bernard, V. and J. Thomas. (1989). Post-earnings announcement drift: Delayed Price Response or Risk Premium? Journal of Accounting Research, 27: 305–40.
Blouin, J.  L., Core, J., & Guay, W. (2010). Have the benefits of debt been overstated? Journal of Financial Economics, 98: 195–213.
Brav, A., Heaton, J.B. (2002). Competing theories of financial anomalies. Review of Financial Studies, 15 (2): 575–606.
Chai, D., Faff, R., & Gharghori, P. (2010). New evidence on the relation between stock liquidity and measures of trading activity. International Review of Financial Analysis, 19: 181-192.
Chaney, P. K., & Jeter, D. C. (1992). The effect of size on the magnitude of long-window earnings response coefficients. Contemporary Accounting Research, 8(2): 540-560. 
Choi, Hae mi. (2015). A Tale of two uncertainties. Loyola University Chicago. Working paper. Access date 2016.
Daniel, K., D. Hirshleifer, and A. Subrahmanyam. (1998). Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions.  The Journal of Finance, 53: 1839–1885.
Dische, A. 2002.  Dispersion in Analyst Forecasts and the Profitability of Earnings Momentum Strategies.  European Financial Management, 8:  211-228.
Donelson, D. C., & Resutek, R. J. (2015). The Predictive qualities of earnings volatility and earnings uncertainty. Review of Accounting Studies, 20(1): 470-500.
Fama, E. (1998). Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance. Journal of Financial Economics, 49: 283–306.
Francis, J., Lafond, R., Olsson, R., Schipper, K. (2007). Information uncertainty and the post-earnings-announcement drift. Journal of Business Finance and Accounting, 34: 403–433.
Gyamfi-Yeboah, F., David C. & Naranjo, A. (2012). Information, uncertainty, and behavioral effects: evidence from abnormal returns around real estate investment trust earnings announcements. Journal of International Money and Finance, 31: 1930-1952
Jiang, G., C.  Lee, and G.  Zhang. (2005). Information uncertainty and expected returns. Review of Accounting Studies, 10(2-3): 185-221
Larson, Chad and Robert J. Resutek. (2017). Types of Investor Uncertainty and the Cost of Equity Capital. Journal of Business Finance and Accounting, 44(9-10), 1169-1193.
Lee, Joonho. (2007). Is Information uncertainty positively or negatively associated with post-earnings-Announcement drift? Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy. The University of Texas at Austin.
Liang, L. (2003). Post-earnings announcement drift and market participants’ information processing Biases. Review of Accounting Studies, 8: 321–345.
Lewellen, J., and Shanken, J. (2002). Learning, asset-pricing tests, and market efficiency. Journal of Finance, 57(3): 1113-1145.
McNichols, M.F. (2002). The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors: Discussion. The Accounting Review, 77: 61–69.
Neururer, Th., Papadakis, G. and Edward J. Riedl. (2016). Tests of investor learning models using earnings Innovations and implied volatilities. Review of Accounting Studies, 21: 400-437.
Ng, J., Rusticus, T. O., & Verdi, R. S. (2008). Implications of transaction costs for the post–earnings announcement drift. Journal of Accounting Research, 46(3): 661-696.
Ozoguz, Arzu. (2009). Good Times or Bad Times? Investors’ Uncertainty and Stock Returns. The Review of Financial Studies, 22(1): 4377-4422.
Pástor, L., and P. Veronesi. (2009). Learning in financial markets. Annual Review of Financial Economics, 1: 361-381.
Williams, Christopher D. (2015). Asymmetric responses to earnings news: a case for ambiguity. The Accounting Review, 90(2): 785-817.
Williams, Christopher D. (2009). Asymmetric responses to earnings news: a case for ambiguity. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the Kenan-Flagler Business School.
Wooldridge, Jeffrey M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge, MA: The MIT Press.
Xu, Ziwei. (2010). Two essays on information ambiguity and informed traders’ trade-size choice. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy. University of South Florida.
Zhang, X. (2006). Information uncertainty and stock returns. The Journal of Finance, 61(1): 105-137.