نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان ایران

10.22054/qjma.2022.63507.2312

چکیده

مربوط‌بودن و سودمند بودن اطلاعات حسابداری می‌تواند از طریق ارتباط همزمان بین اطلاعات حسابداری، بازده یا قیمت بازار سهام اندازه‌گیری شود. قابلیت‌مقایسه اطلاعات حسابداری، به عنوان یک ویژگی کیفی اطلاعات، ارتباط‌ارزشی اطلاعات حسابداری را افزایش می‌دهد. همچنین ابهام در گزارشگری مالی از طریق سیستم مالی شرکت‌ها باعث افزایش نوسان بازده سهام شده و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را در پی‌دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت‌مقایسه صورت‌های مالی و ابهام در گزارشگری مالی بر ارتباط‌ارزشی سود و ارزش‌دفتری هر سهم است. نمونه پژوهش شامل 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 لغایت 139۸ بوده و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که سود و ارزش‌دفتری هر سهم دارای ارتباط‌ارزشی بوده و قابلیت‌مقایسه صورت‌های مالی، ارتباط‌ارزشی سود هر سهم را افزایش می‌دهد. ولی بر خلاف مبانی نظری، قابلیت‌مقایسه، ارتباط‌ارزشی ارزش‌دفتری‌هر سهم را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر ابهام گزارشگری مالی، ارتباط‌ارزشی ارزش‌دفتری‌ هر سهم ناشی از قابلیت‌مقایسه صورت‌های مالی را کاهش داده، ولی بر ارتباط‌ارزشی سود هر سهم ناشی از قابلیت‌مقایسه تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Comparability of Financial Statements and the Opacity in Financial Reporting on the Value Relevance of Earnings and Book Value per Share

نویسندگان [English]

  • Narges Hamidian 1
  • Golnaz Eshaghi 2

1 Assistant Professor of Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 M.A of Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The relevance and usefulness of accounting information can be measured by the simultaneous relationship between accounting information, returns or stock market prices. The Comparability of accounting information, as a qualitative feature of information, increases the value relevance of accounting information. Also opacity in financial reporting through the corporate financial system increases stock volatility and, as a result, increases investment risk and investor distrust. Accordingly, the purpose of this study is the effect of comparability of financial statements and opacity in financial reporting on the value relevance between earnings and book value per share. Accordingly, a sample of 137 companies was selected from the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2019 and to test the hypotheses, a multivariate regression model using the panel data method was used. The results showed that earnings and book value per share have a value relevance and the comparability of financial statements increases the value relevance of earnings per share. But contrary to the literature, comparability reduces the value relevance of book value per share. On the other hand, the opacity of financial reporting reduces the value relevance of book value per share due to comparability of financial statements, but does not affect the value relevance of earnings per share due to comparability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Relevance
  • Comparability of financial statements
  • Opacity in Financial Reporting
  • Earnings per Share