نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان ایران

چکیده

مربوط‌بودن و سودمند بودن اطلاعات حسابداری می‌تواند از طریق ارتباط همزمان بین اطلاعات حسابداری، بازده یا قیمت بازار سهام اندازه‌گیری شود. قابلیت‌مقایسه اطلاعات حسابداری، به عنوان یک ویژگی کیفی اطلاعات، ارتباط‌ارزشی اطلاعات حسابداری را افزایش می‌دهد. همچنین ابهام در گزارشگری مالی از طریق سیستم مالی شرکت‌ها باعث افزایش نوسان بازده سهام شده و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را در پی‌دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت‌مقایسه صورت‌های مالی و ابهام در گزارشگری مالی بر ارتباط‌ارزشی سود و ارزش‌دفتری هر سهم است. نمونه پژوهش شامل 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 لغایت 139۸ بوده و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که سود و ارزش‌دفتری هر سهم دارای ارتباط‌ارزشی بوده و قابلیت‌مقایسه صورت‌های مالی، ارتباط‌ارزشی سود هر سهم را افزایش می‌دهد. ولی بر خلاف مبانی نظری، قابلیت‌مقایسه، ارتباط‌ارزشی ارزش‌دفتری‌هر سهم را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر ابهام گزارشگری مالی، ارتباط‌ارزشی ارزش‌دفتری‌ هر سهم ناشی از قابلیت‌مقایسه صورت‌های مالی را کاهش داده، ولی بر ارتباط‌ارزشی سود هر سهم ناشی از قابلیت‌مقایسه تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Comparability of Financial Statements and the Opacity in Financial Reporting on the Value Relevance of Earnings and Book Value per Share

نویسندگان [English]

 • Narges Hamidian 1
 • Golnaz Eshaghi 2

1 Assistant Professor of Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 M.A of Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The relevance and usefulness of accounting information can be measured by the simultaneous relationship between accounting information, returns or stock market prices. The Comparability of accounting information, as a qualitative feature of information, increases the value relevance of accounting information. Also opacity in financial reporting through the corporate financial system increases stock volatility and, as a result, increases investment risk and investor distrust. Accordingly, the purpose of this study is the effect of comparability of financial statements and opacity in financial reporting on the value relevance between earnings and book value per share. Accordingly, a sample of 137 companies was selected from the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2019 and to test the hypotheses, a multivariate regression model using the panel data method was used. The results showed that earnings and book value per share have a value relevance and the comparability of financial statements increases the value relevance of earnings per share. But contrary to the literature, comparability reduces the value relevance of book value per share. On the other hand, the opacity of financial reporting reduces the value relevance of book value per share due to comparability of financial statements, but does not affect the value relevance of earnings per share due to comparability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Value Relevance
 • Comparability of Financial Statements
 • Opacity in Financial Reporting
 • Earnings per Share
 1. اسماعیلی‌کیا، غریبه، اوشنی، محمد و بخشی، محمد. (1398). محافظه­کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری، 32، 291-271.
 2. ایزدی نیا، ناصر، امینی، ولی‌الله و ربیعی، حامد. (1392). بررسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8، 123-101.
 3. بولو، قاسم، حسن زاده‌دیوا، سیدمصطفی. (1397). تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر سطح نگهداشت وجه نقد با تأکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در تأمین­مالی و حاکمیت شرکتی. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 13، 306-275.
 4. شعری، صابر، سمواتی، پیمان. (۱۳۹۰). بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام. فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی، 2، ۳۴-۱۷.
 5. ظفری، سبحان، فروغی، داریوش، کیانی، غلامحسین. (1398). تأثیر قابلیت مقایسه و ثبات‌رویه حسابداری بر کیفیت سود: رویکرد متن‌کاوی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 64، 30-1
 6. مهربان پور، محمدرضا، فرجی، امید، سجادپور، رضا. (1399). نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه نقد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،27(1)، 153- 132.
 7. مهرورز، فاطمه، مرفوع، محمد. (1395). رابطه بین قابلیت مقایسه صورت­های مالی با آگاهی‌بخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 49، 110-83.
 8. هاشمی دهچی، مجید، ایزدی نیا، ناصر، حاجیان نژاد، امین. (1400). تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر ارتباط ارزشی سود با تأکید بر عدم شفافیت گزارشگری مالی و ضعف کنترل‌های داخلی. پیشرفت‌های حسابداری، 13(1)، 410 –
 9. Andriantomo, A., & Yudianti, F. N. (2013). The Value Relevance of Accounting Information at Indonesia Stock Exchange. International Conference on Business, Economics, and Accounting 20 23 March, 1- 14.
 10. Ball, R. & Brown, P. (1986). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of Accounting Research. 6, 159-177.
 11. Barth, M. Cram, D. p. & Nelson, K. (2001). Accruals and the Prediction of Future Cash Flows. The Accounting Review, 76, 25-58.
 12. Bepari, Md. Kh. (2012). Value Relevance of Accounting Information during a Financial Crisis: an Empirical Analysis of Australian Companies. [Doctoral thesis]. Dhaka University, 1-275.
 13. ‌Boubaker, S. Mansail, H., & Rajiba, H. (2014). Large Controlling Shareholders and Stock Price Synchronicity. Journal of Banking & Finance, 40, 80-96.
 14. Burgstahler, D., & Dichev, I. (1997). Earnings, Adaptations and Equity Value. The Accounting Review, 178-215.
 15. Chen, B., Kurt, A., & Wang, I. G. (2020). Accounting Comparability and the Value Relevance of Earnings and Book Value. Journal of Corporate Accounting & Finance, 31(4), 82-98.
 16. Choi, J. H., Choi, S., Myers, L. A., & Ziebart, D. (2019). Financial Statement Comparability and the Informativeness of Stock Prices about Future Earnings. Contemporary Accounting Research, 36(1), 389-417.
 17. Collins, D. W., Maydew, E. L., & Weiss, I. S. (1997). Changes in the Value-Relevance of Earnings and Book Value Over the Past Forty Years, Journal of Accounting and Economics, 24(1), 39-67.
 18. De Franco, G., Kothari, S., & Verdi, R. (2011). The Benefits of Financial Statement Comparability. Journal of Accounting Research, 49(4), 895-931.
 19. Fang, V. W., Iselin, M., & Zhang, G. (2019). Financial Statement Comparability: Theory and Evidence (Working Paper).
 20. Financial Accounting Standards Board (FASB). (2010). Statement of Financial Accounting Concepts No. 8: Conceptual Framework for Financial Reporting.
 21. Francis, J., & Schipper, K. (1999). Have Financial Statements Lost their Relevance. Journal of Accounting Research, 37(2), 319-352.
 22. Hayn, C. (1995). The Information Content of Losses, Journal of Accounting and Economics, 20, 125–53.
 23. Hutton, A., Marcus, A., & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94, 67-86.
 24. Jin, L., & Myers, S. (2006). R2 around the world: New theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79, 257–
 25. Kim, Y., Li, H., Li, S. (2014). corporate social responsibility and stock price crash risk, Electronic copy available at: http://ssrn.com.
 26. Kim, S., Kraft, P., & Ryan, S. G. (2013). Financial Statement Comparability and Credit Risk. Review of Accounting Studies, 18, 783-823.
 27. Mungly, Y., Babajee, R. B., Maraya, N. P., Seetah, K., & Ramdhany, N. G. (2016). A Study on Corporate Governance and Value Relevance of Accounting Information: Evidence from Listed Companies in Mauritius. Proceedings of the Fifth Asia-Pacific on Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, 21-23, Paper iD: M629.
 28. Ohlson, J. A. (1995). Earnings, Book value and Dividends in Security Valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2), 87-661.
 29. Peterson, K., Schmardebeck, R., & Wilks, T. (2015). The Earnings Quality and Information Processing Effects of Accounting consistency. The Accounting Review, 90, 2483-2514.
 30. Titilayo, O. (2011). Value Relevance of Accounting Information in the Nigerian Stock Market [Doctoral Thesis] School of Postgraduate Studies, Covenat University, Ota, Nigeria, 1-200.
 31. Thijssena, M. W. P., Iatridis, G. E. (2016). Conditional Conservatism And Value Relevance Of Financial Reporting: A Study In View of Converging Accounting Standards, Journal Of Multinational Financial Management, 37–38, 48-70.
 32. Wang, F., Zhang, ZH., & Xu, L. (2020). Corporate Social Responsibility and Financial Statement Comparability: Evidence from China. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(3), 1375-1394.