دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1383، صفحه 1-151