دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1383، صفحه 1-127 
4. هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری

صفحه 83-112

محسن خوش طینت؛ نظام الدین رحیمیان