نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه مازندران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

چکیده

این پژوهش در راستای تبیینبرآورد میثاق محدود کننده محافظه­کاری در حسابداری، به بررسی مدل برآورد محافظه­کاری باسو (1997) و مدل تعمیم یافته نیکلز(2010)پرداخته و ایرادات واردشده بر این مدلها را از دیدگاه میزان اعتبار و قابلیت تعمیم نتایج پژوهش­های انجام شده در این خصوص بررسی می­نماید. بر همین اساس ضمن تبیین مشکلات مورد بحث، راه کارهای لازم جهت رفع آن و ارتقای مدل به سطح بالاتری جهت برآورد محافظه­کاری ارائه می­کند. جهت انجام بررسی­ها از داده­های مربوط به نمونه­ای متشکل از 87 شرکت طی سال­های 1385 تا 1395 استفاده شده است. همچنین جهت آزمون مدل­ها علاوه بر تخمین­زن معمول ایستا از برآورد کننده پانل پویا (روشGMM-sys) جهت برآورد مدل­ها استفاده می­شود. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل تعدیل شده جدید نتایج مناسبتری در خصوص برآورد محافظه کاری نسبت به مدل اولیه باسو و مدل تعدیل شده نیکلز ارائه داده و روش پویا در تخمین مدل­ها از روش ایستا مناسب­تر است. در نهایت پژوهش حاضر نشان داد نتایج ناشی از تحقیقات پیشین که از مدل باسو جهت برآورد محافظه­کاری استفاده نموده اند باید با احتیاط بیشتری مورد ملاحظه قرارگیرند و کاربرد آنها در بازار های سرمایه نیازمند بازنگری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Sustainable Model of Basu Conservatism Using the GMM-sys Method

نویسندگان [English]

  • Farhad Fallahnezhad 1
  • Hossien Fakhari 2
  • Shahriar Zaroki 3

1 Ph.D. Student, Accounting Department, Mazandaran University

2 Associate Professor, Accounting Department, Mazandaran University

3 Assistant Professor, Economics Department, Mazandaran University

چکیده [English]

To explain the estimation of conservatism as a limiting covenant in accounting, the current paper discussed Basu (1997) conservatism model and Nichols (2010) generalized conservatism model and examined the problems about these models  as regards the validity and generalizability of the results of the research on this topic .Accordingly, the discussed problems were explained and the solutions for solving these problems and upgrading the model to estimate conservatism were presented. The data from 2006 to 2016 on 87 corporations were used to carry out the investigations. Also, in addition to the static routine estimator, the dynamic panel estimator (the GMM-sys method) was used to test and estimate the models. The current research results revealed that the new modified conservatism estimation  model yielded more appropriate results than the original Basu model and Nichols generalized model. Moreover, it indicated that the dynamic method of model estimation is more suitable than the static one. Finally, the current research showed that the results of the previous research conducted using Basu model to measure conservatism should be considered more cautiously and their application in the capital markets calls for re-examination

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Basu Model
  • Share Market
  • Book Value
  • Dynamic Method
 اسدی، غلامحسین; جلالیان، رامین; 1391 ;بررسی تاثیر ساختار سرمایه ، سهامداران و بزرگی شرکت بر میزان اعمال محافظه کاری در شرکتها ; فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی ; 22-31 ،(67)19
بنی مهد،بهمن و تهمینه­باغبانی(1388). اثر محافظه­کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرم مالی بر زیان­دهی شرکت­ها. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 70-53، (58)16
رحمانی،علی.صدیقی، عبدالمجید (1392). سنجش محافظه کاری بر اساس مدل بسط یافته باسو در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ،45-25 ، (64)18
ستایش ، محمد حسین و مظفر جمال پوریان(1389). بررسی وجود محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.مجله پیشرفت­های حسابداری،119-85، (1)2
 ستایش، محمد­حسین و روستا، منوچهر(1393). بررسی ارتباط بین محافظه­کاری و کارایی مالی شرکت­های بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تحلیل پوششی داده­ها- کارایی برتر. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره44، 95-71.
ستایش، محمد­حسین و کاظم شمس­الدینی(1392). مدل پیشنهادی جدید برای محاسبه محافظه کاری. مجله حسابدار رسمی،73-68 ،(23)
 قاسم بولو و مهدی فلاح برندق، (1392)، رابطه محافظه­کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه­های عمومی اولیه با تاکید بر نقش مدل­های عدم تقارن اطلاعاتی، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 39، صص73-61.
Arellano, M, & Bond.S., (1991), “Some tests of specification for panel data: Monte Carol evidence and application to employment equation”, Review of Economic Studies, 58(2).
Balachandran, S.V. and P.S. Mohanram.(2011) . Is the decline in the value relevance of accounting driven by increased conservatism?. Review of Accounting Studies. 16(2),272-302
Balakrishnan, K., Core, J.E., Verdi, R.S., (2014). The relation between reporting quality and financing: evidence from changes in financing capacity. Journal of Account Research. 52 (1). 1–36.
Ball, R., Kothari, S.P. & Nikolaev, V. (2013). Econometrics of the Basu Asymmetric Timeliness Coefficient and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Research, 51(5), 1071–1097.
Ball, R., Kothari, S.P., Nikolaev, V.A., (2013). Econometrics of the Basu asymmetric timeliness coefficient and accounting conservatism. Journal of Account Research. 51 (5): 1071–1097
Ball, R. and L. Shivakumar,( 2005).Earnings quality in UK privatefirms: Comparative loss timeliness.Journal of Accounting and Economics 39, 83-128.
Basu, S. (1997). "The Conservatism Principle and Asymmetric Timeliness of Earnings." Journal of Accounting and Economics 24: 3-37.
Bliss, J.H. (1924), Management through Accounts. New York, NY: The Ronald Press Co
Blundell,  R.  &S. Bond  (1998),"Initial Conditions  and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models", Journal of Econometrics,Vol.87,PP.115-143.
Cheng, M., Dhaliwal, D., Zhang, Y., (2013). Does investment efficiency improve after the disclosure of material weaknesses in internal control over financial reporting?. Journal of Account Economics. 56 (1): 1–18.
 Dichev, D., and Tang, W. (2008); “Matching and the changing properties of accounting earnings over the last 40 year ”, The Accounting Review,83, 1–36
Givoly, D., C. Hayn. (2007). Measuring conservatism. The Accounting Review 82(1): 65-106.
Hamdan Allam, D.,(2012) The Accounting Conservatism and Earnings Quality in Bahrain Stock Exchange . Journal of gulf and Arabic Peninsula Studies . 38 (5): 122- 144
Jayaraman, S., (2012). The effect of enforcement on timely loss recognition: evidence from insider trading laws. Journal of Account Economics. 53: 77–97.
Jayaraman, S., Shivakumar, L., (2013). Agency-based demand for conservatism: evidence from state adoption of antitakeover laws. Journal of Account Research. 18, 95–134.
Khan, M. and R. L. Watts (2009). Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism . Journal of Accounting and Economics 48(2-3): 132-150.
Kim, Y., Li, S., Pan, C., Zuo, L., (2013). The role of accounting conservatism in the equity market: evidence from seasoned equity offerings. Account Review. 88 (4): 1327–1356
Lara,J,M,G.et all (2015).Accounting conservatism and firm investment efficiency. Journal of accounting and economics.53(3): 172-205
Manuel,Cano-Rodriguez and Manuel NUNEZ- nickel (2010) ”Consistent estimation of conditional conservatism”, Working Paper. http://ssrn.com/.
Patatoukas, P. N. and J. K. Thomas (2009). Evidence of Conditional Conservatism: Fact or Artifact? , Yale University.
Paternoster, R., Brame,  R., Mazerolle, P.  &  Piquero,  A.  (1998).  Using  the  correct statistical test for the equality of regression coefficients. Criminology, 36(4): 859-866
Zhang, J. (2008). The contracting benefits of accounting conservatism to lenders and borrowers. Journal of Accounting and Economics. 45(1): 27-54.