توانایی مدیریت و ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات مالی 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره شش ساله از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1392، رابطه بین توانایی مدیریت و ناکارایی سرمایه‌گذاری بررسی شده است. توانایی مدیریت استعداد فرد یا افرادی که وظیفه مدیریت سازمان را بر عهده دارند و ناکارایی سرمایه‌گذاری، چشم‌پوشی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با خالص ارزش فعلی مثبت یا انتخاب پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی تعریف شده است. به منظور اندازه‌گیری توانایی مدیریت از مدل دمیرجیان و همکاران (2012) و ناکارایی سرمایه‌گذاری از مدل اصلاح شده بیدل و همکاران (2009) توسط چن و همکاران (2011) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مطابق ادبیات موجود، بین توانایی مدیریت با ناکارایی سرمایه‌گذاری رابطه معکوس وجود دارد اما این رابطه از نظر آماری با اهمیت نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial Ability and Investment Inefficiency in Tehran Stock Exchange Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Musa Bozorgasl 1
  • Bistoon Salehzadeh 2
  • Mahsa Mohammadi 3
1  Assistant Professor of Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran,
2 MSc. Accounting, Allameh Tabataba'i Univrsity, Tehran
3 MSc. Financial Management, Alzahra University, Tehran
چکیده [English]

In the present paper the relationship between managerial ability and investment inefficiency has been investigated using financial information of 76 Tehran stock exchange listed companies for a six year from the beginning of 1387 to the end of 1392. Managerial ability is defined as talent of individual or individuals who have undertaken the management of a certain organization, and investment inefficiency as renouncing investment on positive net present value projects or choosing negative net present value ones. In order to measure the managerial ability the model developed by Demirjian et al.(2012) and to measure investment inefficiency the Chen et al.’s expanded version (2011) of the model developed by Biddle et al. (2009) was used. The results of this investigation shows that, according to the review of literature, there is an inverse relationship between managerial ability and investment inefficiency; however, this relationship is not statistically significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Ability
  • Managerial Talent
  • Investment Inefficiency
  • Investment efficiency
بزرگ‌اصل، موسی و بیستون صالح‌زاده. (1393). «توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی، دانش حسابداری»، 5(17): 119-139.
بزرگ‌اصل، موسی و بیستون صالح‌زاده. (1394). «رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تأکید بر اجزای تعهدی و جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دانش حسابرسی، 58(14): 153-170.
ثقفی، عل و مصطفی عرب مازار یزدی. (1389). «کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری»، پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(4): 1-20.
خدائی وله‌زاقرد، محمد و منیره یحیایی. (1389). «بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله حسابداری مدیریت، 3(5): 1-15.
قدیری مقدم، ابوالفضل؛ غلامپور فرد، محمد مسعود و فرزانه نصیرزاده. (1388). «بررسی توانایی مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار»، دانش و توسعه، 16(28): 193-220.
محمودآبادی، حمید و زینب مهتری. (1390). «رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پیشرفت‌های حسابداری، 3(2): 113-140.
مدرس، احمد و رضا حصارزاده. (1387). «کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1 (2): 85- 116.
مردازاده‌فرد، مهدی؛ فرج‌زاده، مریم؛ کرمی، شیما و مرتضی عدل زاده. (1393). «بررسی رابطه محافظه کاری و کاراریی سرمایه‌گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11 (44): 97- 116.
مؤمنی، منصور و علی فعال قیومی. (1391). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، چاپ ششم، تهران، کتاب نو.
هاشمی، سید عباس؛ صمدی، سعید و ریحانه هادیان. (1393). «اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه‌گذاری، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی»، 11 (44): 97- 116.
Andreou, p., D. Ehrlich, and C. louca. 2013. Managerial ability and Firm performance: Evidence from the global financial crisis. Working paper. Available at http://www.mfsociety.org
Baik,  B.,  D.  B.  Farber,  and  S.  S.  Lee. 2011.  CEO  ability  and  management  earnings  forecasts. Contemporary Accounting Research 28 (5):1645-1668
Biddel, G. C. and Hilary, G. 2006. Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81: 963-982.
Biddle, G. C., and G. Hilary. 2006. Accounting quality and firm-level capital investment.  The Accounting Review 81 (5):963-982
Biddle, G. C., G. Hilary, and R. S. Verdi. 2009. How does financial reporting quality relate to investment efficiency?. Journal of Accounting and Economics 48 (2):112-131
Chen, F., O.-K. Hope, Q. Li, and X. Wang. 2011. Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The Accounting Review 86 (4):1255-1288
Chen, F., O.-K. Hope, Q. Li, and X. Wang. 2011. Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The Accounting Review 86 (4):1255-1288.Demerjian, P., B. Lev, and S. MacVay. 2012. Quantifying managerial ability: A new measure and validity test. Management Science 58(7): pp 1229-1248.
Demerjian, P., B. Lev, M. Lewis, and S. MacVay. 2013. Managerial ability and Earnings quality. The Accounting Review 88(2): pp 463-498.
Francis, B., X. Sun, and Q. Wu. 2013. Managerial ability and tax avoidance. Working paper, Rensselaer Polytechnic Institute: Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2348695
Francis, J., A. Huang, S. Rajgopal, and A. Zang. 2008. CEO reputation and earnings quality. Contemporary Accounting Research 25 (1): pp 109–147.
Habib, A. 2014. Managerial Ability, Investment Efficiency and Stock PriceCrash Risk. Working paper, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2517905
Krishnan, G., Wang, C (j). 2014. The relation between managerial ability and audit fees and going concern opinions. Working paper, Auditing: A journal of practice & theory, forthcoming. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=252616
Lieberson,  S., and J.  F.  O'Connor. 1972.  Leadership  and  organizational  performance: A  study  of  large corporations. American Sociological Review 37 (2):117-130.
Mackey, A. 2008. The effect of CEOs on firm performance. Strategic Management Journal 29 (12):1357-1367.
Seay, A., and T.Williams. 2012. The rol of managerial ability in auditor change: dose efficiency matter?. Working paper.  Available at http://ssrn.com/abstract=2126684
Verdi, Rodrigo.s. 2006. Financial Reporting Quality and Investment Efficiency, Working Paper, Sloan School of Management, MIT. Available http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=930922