نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز و حسابدار رسمی

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

کیفیت حسابرسی برای استفادهکنندگان صورتهای مالی، مدیران و حسابرسان، اهمیت ویژهای دارد. هدف این پژوهش، الگوبندی رابطه بین متغیرهای کیفیت حسابرسی و بررسی تأثیر همزمان و متقابل متغیرهای مزبور است. به این منظور، تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره 11 ساله پژوهش (سالهای 1384 تا1394 ) انتخاب شدند. روش پژوهش استفاده از الگوی علت و معلولی سیستمهای پویاست. دادهها از صورتهای مالیشرکتهای نمونه و نرمافزار رهآورد نوین نسخه 3 به دست آمد. آزمون فرضیهها (رگرسیون چندمتغیره و حسب مورد نسخه 9 انجام شد. نتایج E Views نسخه 23 و SPSS رگرسیون جزئی و توابع آرچ) با استفاده از نرمافزارهای اندازه » ،« حقالزحمه حسابرس » ،« رعایت استانداردها و اجرای حرفهای بهوسیله حسابرس » پژوهش نشان داد که عوامل درصد تحریفات کشف و گزارش » ،« تعداد بندهای تعدیل در گزارش حسابرسی » ،« شهرت حسابرس » ،« حسابرس تخصص حسابرس و » و « طول دوره تصدی حسابرس » ،« تأخیر در گزارش حسابرسی » ،« نوع اظهارنظر حسابرس » ،« شده
در الگوی علت و معلولی کیفیت حسابرسی، با لحاظ ارتباط متقابل، بر یکدیگر اثر معنادار « شناخت وی از صنعت دارند.
و

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling of the Relationship among Auditing Quality Factors Using Cause and Effect Approach in System Dynamics

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Mahdavi 1
  • Navid Reza Namazi 2

1 Professor, Department of Accounting, University of shiraz, Shiraz, Iran

2 Ph.D. Student of Accounting, University of Shiraz , Shiraz, Iran

چکیده [English]

Auditing quality has special importance for financial statement’s users,
managers, and auditors. The aim of this study is to model the relationship
among auditing quality factors and investigating the effect of mutual
relationship among its related variables. For this purpose, 101 firms listed in
Tehran Stock Exchange (TSE) were selected for a period of 11 years (2004
to 2015). The research method is based on the cause and effect model in
system dynamics. The data was collected using financial statements and
Rahavard Novin databases. The test of normality, unit root test, correlation
and hypothesis testing (multiple regression, partial regression, ARCH
functions as required) was applied by SPSS version 23 and Eviews version
9. The results showed that Standards Compliance and Professionalism, Audit
Fees, Auditor firm Size, Auditor’s Reputation, Number of Paragraphs in
Audit Report, Percentage of misrepresentations and noncompliance, Audit
Opinion Type, Delay in the Audit Report, Auditor’s Tenure, and Auditor's
Expertise and Industry Knowledge have mutual effects on each other. This
model is newfound in auditing literature of Iran. It is also a practical and
accurate auditing quality model useful for stakeholders in decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Auditing quality
  • Modeling
  • Cause and effect approach
  • System dynamics 