نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش به دنبال تعیین میزان سودمندی اطلاعات حسابداری در طول زمان به منظور استفاده از آنها در مدل های ارزشیابی هستیم. بدین منظور در ابتدا توانایی سود عملیاتی جاری برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی دوره ی آتی در فاصله سالهای 1378 تا 1385 و با استفاده از روش رگرسیون مقطعی سالانه بررسی شده است و در پی آن نظریه برتری سود بر جریانهای نقدی دوره ی آتی مطرح گردیده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که هم سود عملیاتی جاری و هم جریانات نقدی عملیاتی جاری توانایی پیش بینی انحرافات مقطعی جریانهای نقدی عملیاتی دوره آتی را دارند، ولی توانایی افزاینده ی سود عملیاتی جاری به طور معناداری   بر توانایی افزاینده ی جریانهای نقدی عملیاتی جاری برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی دوره آتی برتری دارد.
سپس سودمندی اطلاعات حسابداری در طول زمان با استفاده از آمار ناپارامتریک بررسی شده است. در این راستا رابطه میان ضریب تعیین سود عملیات جاری، ضریب تعیین جریانهای نقدی عملیانی جاری، ضریب تعیین افزاینده ی سود عملیاتی جاری و ضریب تعیین افزاینده ی جریانهای نقدی عملیاتی جاری با زمان آزمون شد. نتیجه آزمون نشان میدهد که هیچ ارتباط معنی داری میان ضرایب تعیین نامبرده شده وجود ندارد.

عنوان مقاله [English]

The Ability of Current Operating Income to Predict Future Operating Cash Flows over the Time

نویسندگان [English]

  • Hamid Khaleghi Moghaddam 1
  • Elham Hamidi 2

چکیده [English]

In this research, we examine the value relevance of accounting information over the time in order to use it in valuation models. For this reason, the ability of current operating Income to predict one­year-ahead operating cash flows has been examined by means of annual cross-sectional regression approach from 1378 to 1385. Then the degree of relationship between operating Income and operating cash flows is investigated.  The results show that both operating Income and operating cash flows have the ability to predict one-year­ ahead operating cash flows. But the incremental explanatory power of operating Income over operating cash flows is significant. Then in order to test the value relevance of accounting information over the time, we investigate the relationship between R2ₑ , R2 inc-e, R2 ocf, R2 inc-ocf, and lime by means  of nonparametric statistics. The results do not show any significant relationship between  R2ₑ , R2 inc-e, R2 ocf, R2 inc-ocf and time ROI t  - ROI t-1.