نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده

تحقیق انجام شده با عنوان بررسی رفتار هزینه توزیع و فروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکتهای تولیدی که از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میشود با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زیان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای اطلاعات دوره زمانی 1375 الی 1383 انجام پذیرفته و هدف از انجام آن یافتن رابطه علت و معلولی درآمد فروش و هزینه و بررسی صفت چسبندگی دو هزینه مذکور بوده است. چسبندگی هزینه در این تحقیق به معنی آن است که با افزایش فعالیت هزینه ها با سرعت بیشتری افزایش میابند نسبت به زمانی که با کاهش فعالیت کاهش میابند. به منظور بررسی چسبندگی با استفاده از رابطه درآمد فروش با هریک از هزینه های مذکور چسبندگی هزینه ها از طریق رگرسیون سه متغیره بررسی شد.
طبق نتایج این تحقیق، هر یک از هزینه های بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه توزیع و فروش و عمومی و اداری چسبنده میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Study the Behavior of Selling, General, and Administrative (SG&A) Costs and Cost of Goods Sold in Manufacturing Firms Accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Ghaemi 1
  • Masoomeh Nematolahi 2

چکیده [English]

A   fundamental   assumption   in  cost  accounting   is  that   the  relation between   costs  and  volume  is  symmetric  for  volume  increases  and decreases.  In  this  study,  we  investigate  whether  costs  are  "sticky"­ that   is,  whether  costs  increase  more  when   activity  rises  than   they decrease  when  activity  falls  by  an  equivalent  amount.  We find, for 77firms over 9 years, that selling, general, and administrative (SG&A) costs increase on average 0.41 % per 1% increase in sales but decrease only 0.16 % per I % decrease in sales.  We  find,  for  77firms  over 9 years, that cost of goods sold increase on average 0.97 % per I % increase  in  sales  but  decrease  only  0.77  %  per   I %  decrease  in sales according to our investigation SG&A costs and cost of goods sold are sticky.