نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

در ایران، شرکتها صورت های مالی خود را در بسیاری از موارد صرفا براساس قانون مالیاتهای مستقیم تهیه میکنند که به نظر میرسد، در برخس موارد این صورت ها مبتنی بر اصول حسابداری نباشد. هزینه استهلاک از جمله اقلامی است که محاسبات آن در اغلب شرکتها بر مبنای نرخ ها و روش های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم انجام میشود.
در این مقاله، میزان هماهنگی مقررات استهلاک قانون مالیات های مستقیم با هزینه استهلاک واقعی دارایی های استهلاک پذیر، بررسی شده است. به منظور آزمون میزان هماهنگی مقررات استهلاک 5 فرضیه ارائه شده است. ابزار مورد استفاده جهت آزمودن فرضیه های پژوهش پرسشنامه است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان میدهد که هزینه استهلاک واقعی دارایی های استهلاک پذیر با هزینه استهلاک طبق مقررات استهلاک قانون مالیاتهای مستقیم، هماهنگی لازم و کافی را ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Amount of Go-togetherness of the Depreciation Provisions in the Direct Taxes Act with the Actual Depreciation Expense of Depreciable Assets

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Mahdavi 1
  • Ghodrat Sharifinia 2

چکیده [English]

In Iran, most of the time, companies prepare their financial statements merely according to the provisions of depreciation in the direct taxes act. It seems that, in some cases, these statements are not based on accounting principles. Depreciation expense is one of items which its calculations are done on rates and methods included in the direct taxes act.
In this paper, the amount of go-togetherness of the depreciation provisions in the direct taxes act with the actual depreciation expense of depreciable assets was investigated. In order to test the amount of go-togetherness of depreciation provisions, five hypotheses were presented. The instrument utilized to test the hypotheses is a questionnaire. The analysis of data shows that the actual depreciation expense of depreciable assets does not have enough and necessary go-togetherness with the depreciation expense which is in line with the depreciation provisions in the direct taxes act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting profit
  • Cost
  • Depreciation
  • Fixed assets and tax