نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه از مهمترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به شمار میروند. هرگاه اختلال و انحراف گسترده ای در این بازار رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی در کشور با مشکل جدی مواجه میشود.
یکی از عوامل مخرب و نابودکننده بازار سرمایه تشکیل حبابهای قیمتی انفجاری سهام می باشد، لذا نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار، یکی از مقولات نظری مهم در ادبیات اقتصاد و مدیریت مالی مدل سازی آماری و اقتصادی در تشخیص و ارزیابی وجود حبابهای قیمتی در بورس اوراق بهادار است.
روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است. در این تحقیق برای بررسی وجود حبابهای قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره های مالی 1370-1384، تعداد 70 شرکت فعال که به صورت مستمر و پیوسته در دوره مذکور در بورس تهران حضور داشته اند، انتخاب شدند و با استفاده از روش آزمون اقتصادسنجی همجمعی، شرکت های مزبور مورد آزمون قرار گرفته اند.
نتایج آزمون نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، 57 درصد شرکتها و در سطح اطمینان 90 درصد، 43 درصد آنها دارای حباب قیمتی سهام هستند. با توجه به نتایج فوق، فرضیه وجود حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره های مالی 1370-1384، در شرکتهای مورد بررسی  در سطح آماری مورد نظر تایید میشود. در ضمن با کاهش دوره بررسی تحقیق به دوره های مالی 1370 تا 1383، در سطح اطمینان95 و 90 درصد به تعداد شرکتهای دارای حباب قیمتی سهام افزوده شد، به طوری که در سطح اطمینان 95 درصد، 60 درصد و در سطح اطمینان 90 درصد، 44 درصد شرکتهای مورد بررسی دارای حباب قیمتی سهام  تشخیص داده شدند.
تجزیه و تحلیل آزمون های آماری نشان داد که اولا رابطه آماری معناداری بین حباب قیمتی سهام و اندازه شرکت در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد و ثانیا رابطه آماری معناداری بین حباب قیمتی سهام و نوع صنعت شرکتهای مذکور وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Stock Price Bubbles in Tehran Stock Exchange on The Basis of Size & Type of Industries

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Asadi 1
  • Mohammd Reza Hamidi Zadeh 1
  • Asghar Soltani 2

چکیده [English]

Financial markets, especially capital markets are accounted as the most important instrument of equipment and financial resource allocation, but whenever wide- spread deviation and deranges occur in this market, allocation and equipment of financial resources faces serious difficulties in the country.
One of the destructive and annihilating factors of capital market is forming stock bursting bubble price, therefore, considering strategic, financial and economic importance of this market, is one of the important theoretical issues in economic literature and finance management of economical and statistical simulation in recognizing and evaluating the existence of bubble price in stock exchange.
Research methodology of this study is from descriptive analytical type. In  this  research  to  study  the  presence  of  bubble  price  in  Tehran  Stock Exchange,   during  the  financial  period   1991-2005,  74  active  companies which  have  been  a  member  of  Tehran  Stock  Exchange  continually  and persistently  during the above -mentioned  course were elected, and utilizing from cointegration econometric test method, the afore-said companies were tested.
Results of the tests showed that with a confidence level of 95%, about 52% of the above-said companies have had stock price bubble, and in confidence level of 90% about 45% of companies have stock price bubble. With regard to the above-mentioned results, the hypothesis of existence stock price bubble in Tehran Stock Exchange during the periods 1991-2005 in the studied companies are confirmed in the expecting statistical level.
Meanwhile, declining the investigation period to finance periods of 1991- 2004, quantity of stock price bubble companies have been increased in 95% and 90% confidence level. It means that in confidence level of 95%, 62% of selected companies were bubble ones, and in 90% confidence level, 52/7% of the companies have stock price bubble.
Analyzing statistical tests showed that no meaningful statistical relation, between stock price bubble and size of the company has existed in 95% confidence level and, as well, statistical tests reveals that no meaningful statistical relation has existed between stock price bubble and type of industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bubble Price
  • Fundamental Value
  • Stock Exchange
  • Rational Expectation
  • Cointegration Test