نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا، رشته حسابداری

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا

چکیده

اطلاعات حسابداری جهت مفید بودن در تصمیم گیری باید مربوط و قابل اتکا باشد. از طرف دیگر مفید بودن اطلاعات صورتهای مالی به قدرت تبیین و پیش بینی ارزش شرکت وابسته است و ارزش شرکت نیز مستقیما تحی تاثیر بازده فعلی و بازده آتی آن است. بنابراین پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی موضوع تحقیق قرار گرفت و براساس بررسی های انجام شده در ادبیات موضوع، چهار نسبت D/P،S/P، B/P،E/P انتخاب گردیدند.
جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و نمونه مورد رسیدگی شامل 72 شرکت فعال از صنایع  مختلف طی سالهای1378 لغایت 1383 است. نتایج تحقیق نشان داد که میان نسبت B/P با بازده آتی سهام در مقایسه با سایر متغیرهای مورد بررسی بیشترین همبستگی وجود دارد و نسبت E/P ارتباط معنی داری با بازده آتی سهام نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Stock Returns by Using Financial Ratios

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hejazi 1
  • Mahboobe Fatemi 2

چکیده [English]

Accounting information in order to be effective in decision making, should be relevance and reliable. On the other hand, the usefulness of the financial statements information depend on explanatory and  predictive power of companies value and the latter is directly affected by current and future returns .Therefore , this study aims at investigating predicting stock returns using financial  ratios.
The four ratios driven of research literature include earning to price,  book to price, sales to price and dividend to price   ratios.
The statistical population taking part in this study includes the Accepted companies in Tehran securities exchange and a sample of 72 companies in different industries during 1378-1383.
The results show that in relating to variables investigated, there is the greatest explanatory power between book to price ratio and stock returns and Earning to price ratio has not meaningful relation with the future stock returns.
Keywords: Stock return, earning to price ratio, book to price ratio, sales to price ratio, dividend to price ratio.