نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

مسئولیت حسابداران رفتاری فراتر از اندازه گیری، طبقه بندی و تلخیص ساده داده ها جهت تهیه گزارش های مالی به منظور استفاده دیگران بوده و هدف اصلی از تهیه گزارش های حسابداری متاثرکردن رفتارها در جهت برانگیختن اقدامات مطلوب است. از این رو، موضوعاتی نظیر توسعه ارتباط، افزایش دقت قضاوت و پردازش اطلاعات توسط انسان و تسهیل امر تصمیم گیری مالی مورد توجه بسیاری از محققان حسابداری قرار گرفته و موجب شده تا مطالعاتی در جهت بهبود مجموعه اطلاعات ارائه شده برای استفاده از داده های مالی طراحی و اجرا گردد.
این مطالعه به منظور بررسی تاثیرات استفاده از نمایش ارزشمند نمودارهای رنگی با در نظر گرفتن این موضوع که به کارگیری  اشکال گرافیکی، با عنوان یکی از روشهای نمایش داده های مالی، ابزار موثر وآشنایی است، صورت گرفت. بررسی ها نشان دادند که فاکتورهایی نظیر جنسیت، ویژگیهای فردی، فرهنگی و روانشناسی افراد، پیچیدگی و نوع تصمیم گیری، همگی بر موثر بودن استفاده از رنگها دخالت دارند. بنابراین تحقیق حاضر به اثرات استفاده از نمودارهای رنگی برای نمایش داده ها و اطلاعات حسابداری در شرایط رویارویی با اطلاعات پیچیده در مقابل ساده و همچنین در مورد دقت تصمیم گیری خانم ها در مقایسه با آقایان میپردازد تا با استفاده از یافته های تحقیق و پژوهش های صورت گرفته، امکان دستیابی به مقصود نهایی که همان تهیه اطلاعات با بیشترین درجه انطباق با موضوع، محیط تصمیم گیری و ویژگیهای تصمیم گیرندگان است از سوی تهیه کنندگان اطلاعاتی با ایجاد سیستم و نرم افزارهای اطلاعاتی مناسب، فراهم آید.
نوع تصمیم گیری در این تحقیق به صورت پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها از سوی آزمودنی ها، به کمک اطلاعات فراهم شده به شکل نسبت های مالی و در قالب نمودارهای ستونی میباشد.
نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که نمایش اطلاعات مالی شرکتها به صورت نمودارهای رنگی، در زمانی که پیچیدگی اطلاعات زیاد بود، موجب کاهش خطاهای تصمیم گیری و افزایش دقت پیش بینی افراد شرکت کننده در مطالعه شد. همچنین نتایج نشان دادند که خانم ها بیشتر از آقایان از منافع تفکیک و ساختاربندی اطلاعاتی به کمک رنگها، در قضاوتهای خود بهره برده و در مقایسه با زمان استفاده از اطلاعات غیررنگی دچار خطاهای کمتری شده اند.

عنوان مقاله [English]

Color Graphics and Task Complexity in Multivariate Decision Making

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Mahtab Roohnia 2

چکیده [English]

The duty of an accountant is more than measurement, classification and simple summarizing of data of financial reports which is used by others and the main purpose of accounting reports is to force an effect on behaviors in term of useful applications. Subjects such as improvement in relationships increase the human body's accuracy in judgments and information processing. Simplification of financial decision making is considered by lots of accountant investigators. This made some studies for modification of information from financial   data.
The current research was done considering the fact that "Use of graphical color symbols as a tool for data show, is very effective and familiar" and tested the effects of valuable color charts.
Studies showed that all of factors of sexuality, individual characteristics and their psychology, difficulty and kind of decision making are entered in effectiveness of colors. So the current research is pay attention to the effects of uses of color" charts to show the data and accounting information in conditions of difficult problems against simple ones and also tries the carefulness of decisions for ladies against gentlemen. This tends to reach to the main target which is preparation of the information with higher degrees of quality in term of subject, decision environment and decision makers' characteristics.
Decision making in current  research  was  in  type  of  prediction  of continuity in the works of companies using test samples  of  gathered information  and  financial  ratios  i n  t he shape of column charts.
Results of this research showed that the decision faults is reduced when color charts of financial information of the companies is used for difficult information processing and also made a better accuracy in predictions. Meanwhile, in comparison of the gentlemen, ladies did their judgments better with lower faults when color charts were used.