نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدت زمان مدیدی است که نسبت های مرسوم مانند نسبت جاری و سریع (آنی) به عنوان معیاری جهت توانایی مالی شرکت جهت بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار میگیرد. وجود نقصان و کاستی در نسبتهای مذکور همواره مورد تاکید تحلیلگران و علی الخصوص  در بازار سرمایه بوده است. در دهه های اخیر نسبت های شاخص فراگیر نقدینگی، شاخص نقدینگی، دوره تبدیل نقد و لامبا ارائه گردیده است. در این مقاله مجزا از معرفی نسبت های نوین نقدینگی، هم بستگی آنان نیز با نسبت های مرسوم آزمون شده است. برای نیل به این هدف تمامی شرکت های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان انتخاب و نسبت های مورد نظر برای یک دوره 5 ساله 1379-1383 محاسبه و همبستگی آنان توسط نرم افزار SPSS محاسبه گردید.
نتایج این تحقیق موید این نکته است که نسبتهای مورد نظر اگرچه از نظر آماری هم بستگی نزدیکی با نسبتهای مرسوم دارند ولی دارای تفاوت هایی نیز میباشند که باید در تصمیم گیری توسط استفاده کنندگان مورد توجه قرار گیرند. مضافا نسبت های جدید دربرگیرنده اطلاعات متفاوت تری نسبت به نسبتهای مرسوم هستند و میتوانند راهنمای استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات مالی باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Modern and Conventional Ratios in Financial Decisions

نویسنده [English]

  • Farokh Barzideh

چکیده [English]

In time past many ratios such as current  ratio  and  quick  ratio  had  bee11 used  for evaluations of corporation  liquidity and  ability in debt  repayment.
But in recent years because of some deficiency and defection of  these two ratios some other ratios such as liquidity index, cash comprehensive liquidity index, net liquidity index, cash conversion cycle, lambda and etc have been presented .
In this essay in addition to presentation of these modem ratios via calculation of modem ratio correlation with traditional ratios, we will discuss to some extent the in formational identify of them. For this reason all active corporation i n cement industry from Tehran exchange have been chosen and ratios for a period of 5 year (1379-1383) have been calculated and  the correlation  of  them  have been  calculated  by  SPSS (a software).
The results of  this research  show  that  although  the modem  ratios have a near  relationship  with  traditional  ratios but  they  are  some  differences  that can  play  an  important  role on  decision  and   they contain  various  and  more information  than  traditional  ratios and can  help users to make their decision better than before.