تکنیک های حسابداری مدیریت/ صنعتی سنتی در مقابل تکنیکهای معاصر – تفاوت نظر دانشگاهیان و شاغلین رشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد

چکیده

در این تحقیق تجربی تلاش بر این است که مشخص شود آیا تفاوت چشم گیری بین نظر دانشگاهیان و شاغلین در مورد سودمندی تکنیک های حسابداری مدیریت/ صنعتی سنتی در مقابل تکنیکهای معاصر وجود دارد یا خیر. این تحقیق همچنین تلاش میکند تا درجه ی تاثیرگذاری فاکتورهای مختلف مانند سن، تحصیلات، موقعیت، اندازه شرکت، میزان محصولات، نوع صنعت و بسیاری فاکتورهای دیگر را بر روی نظر 63 شرکت کننده که 34 نفر آنها دانشگاهی و 29 نفر شاغل این رشته بودند را در مورد مسئله ی فوق الذکر بسنجد. دیگر هدف این تحقیق به دست آوردن اطلاعاتی در مورد نظر دانشگاهیان و شاغلین در مورد درجه اهمیت 11 مهارت و 10 ویژگی فارغ التحصیلان حسابداری مدیریت است.
نتایج تحقیق نشان داد که از میان 38 تکنیک حسابداری مدیریت/صنعتی ارائه شده در تحقیق، 16 روش توسط همه ی شاغلین با اهمیت بالا درجه بندی شد. این درجه بندی برمبنای میانگین آماری 63 شرکت کننده تحقیق است. از 16 روش حاضر، 12 روش توسط هر دو گروه دانشگاهیان و شاغلین انتخاب شد. اما 7 روش درجه ی خیلی پایین گرفتند و هر دوگروه آنها را کم اهمیت ترین روش ها در نظر گرفتند. باین وجود، نتایج تحقیق نشان داد که تعدادی فاکتور آمارنگاری تاثیراتی بر تصمیمات و رتبه بندی شرکت کنندگان در تحقیق دارد.
نتایج تحقیق همچنین مشخص کرد که از میان 11 مهارت برگزیده برای فارغ التحصیلان حسابداری مدیریت/ صنعتی، مهارت تفکر توسط هر دو گروه دانشگاهیان و شاغلین بالاترین درجه ی اهمیت را دریافت کرد. مهارتهای سیاهه برداری، کمی، حل مسئله و نوشتاری پس از آن درجه بالای اهمیت را دارا هستند. سه مهارتی که اهمیت کمتری را از نظر هر دو گروه به خود اختصاص دادند شامل مهارتهای درک مطلب، صحبت و ریزرایانه میباشند. کمترین درجه ی اهمیت در بین مهارتها، از نظر هر دو گروه، به مهارت مدیریت، مهارت روابط اجتماعی و بازاریابی اختصاص دارد.
در ارتباط با ویژگی های فردی مهم در فارغ التحصیلان حسابداری، نتایج این تحقیق نشان داد که هر دو گروه دانشگاهیان و شاغلین خصوصیات "عقل سلیم"، "انگیزه"، "آگاهی اخلاقی" و "ظرفیت فکری" را مهمترین ویژگی ها میدانند. در مقابل، "ظاهر حرفه ای"، "جرات ابراز وجود" و "شخصیت دلپذیر" توسط هر دو گروه با اهمیت کمتری درجه بندی شد. براساس مشاهدات فوق، نتیجه ی اصلی این تحقیق این است که در این مطالعه تفاوت آشکاری بین نظر دانشگاهیان و شاغلین در مورد فهرست مهمترین روش های حسابداری مدیریت/صنعتی وجود ندارد.

عنوان مقاله [English]

Traditional versus Contemporary Managerial/Cost Accounting Techniques – Differences between Opinions of Academics and Practitioners

نویسندگان [English]

  • M. A. EKBATANI
  • M. A. SANGELADJI
چکیده [English]

In  this empirical study attempts were made to determine whether or not  there  was  a  significant  difference  between  the  opinions  of academics and practitioners regarding the usefulness of traditional vs. contemporary managerial/cost accounting techniques. It was also tried to determine the degree of influences of various factors such as age, education, position, size of company, number of products, type of industry and several others on the opinion of 63 participants, 34 academics and 29 practitioners, regarding the above issue. Another attempt that was made in this study was to acquire some information about the opinion of academics and practitioners regarding the degree of importance of eleven skills and ten characteristics for managerial accounting graduates.
The outcomes of this study revealed that out of 38 managerial/cost accounting techniques presented in this research, 16 were rated high by all participants. This ranking was based on the statistical Means calculated for the total of 63 participants in this study.  Out of these 16 techniques, 12 were selected by both groups of academics and practitioners. There were, however, seven techniques that ranked very low and viewed   the   least important by both participants.   The outcomes of the research, however, indicated that a few demographic factors had some influence on the decisions and rating of the participants.
The outcomes of this study also revealed that from the 11 preferred skills for managerial/cost accounting graduates, the "thinking skill" was rated top by both the academics and practitioners. It was, then, followed by "listing", "quantitative", "problem solving" and "writing" skills. The three skills that were ranked as less important by both groups were, "reading", "speaking" and "microcomputer" skills.  The least important skills by both groups were "management", “social” and "marketing" skills.
In regard to the important characteristics for accounting graduates, the outcomes of this study indicated that both practitioners and academics    selected    "common    sense",    "motivation",     "ethical awareness", and "intellectual capacity" as the top four important characteristics. In contrast, "professional appearance", "assertiveness", and "pleasant personality" were the three characteristics selected by both groups as less important. Based on the above observations, the main conclusion reached  by this  research  was  that  no  significant differences   existed   between   the   opinions   of   practitioners   and academics   regarding   the  list  of  the  most  important   managerial/cost accounting  techniques  in this study.