بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام: مقایسه تحلیلی با سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی سه معیار عملکردسود عملیاتی، ارزش افزوده نقدیو جریانات نقدی عملیاتی به دو سوال زیر پرداخته میشود:
1- آیا ارزش افزوده نقدی بهتر از سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی میتواند تغییرات بازده سهام را توضیح دهد؟
2- آیا ارزش افزوده نقدی نسبت به سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی محتوای اطلاعاتی افزاینده تری دارد؟
دوره زمانی تحقیق حاضر، سالهای 1378 تا 1382 را در برمی گیرد.تعداد نمونه های انتخابی 110 شرکت از مجموع چهار صنعت مواد غذایی، دارو و مواد شوینده، وسائط نقلیه و کانیهای غیرفلزی میباشد. روش آزمون فرضیات تحقیق حاضر، محاسبه ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای هر کدام از صنعت ها و کل شرکتهای نمونه به صورت Pooled Time-series, Cross-sectional میباشد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان میدهد که:
1- غیر از صنعت دارو و مواد شوینده و صنعت وسائط نقلیه، در بقیه ی صنایع و در کل  شرکتهای نمونه وجود رابطه معنادار بین ارزش افزوده نقدی و بازده سالانه سهام تایید شد.
2- غیر از صنعت دارو و مواد شوینده، در بقیه ی صنایع و در کل  شرکتهای نمونه، محتوای نسبی اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی بیشتر از محتوای نسبی اطلاعاتی و جریانات نقدی عملیاتی میباشد.
3- غیر از صنعت دارو و مواد شوینده، در بقیه ی صنایع و در کل  شرکتهای نمونه، محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی افزاینده تر از سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Review of Information Content of Cash Value Added (CVA) in Relation to Annual Stock Return: Comparative Analysis with Operating Profit (OP) and Operating Cash Flow (OCF)

نویسندگان [English]

  • Iraj Noravesh 1
  • Mehdi Heidari 2
چکیده [English]

In order to examine information content of three performance measures of CVA, OP, OCF, we pose two questions as follows:
1. Does Cash Value Added (CVA) explain annual stock return variations better than Operating Profit (OP) and Operating Cash Flow (OCF)?
2. Does Cash Value Added (CVA) have information content more incrementally than Operating Profit (OP) and Operating Cash Flow (OCF)?
The time period and number of samples respectively is 1378-1382, 110 company in four industry: Nutrition, Chemical, Automobile and non­metal minerals. Current research hypothesis tested as follows: the hypothesis tested through regressed pooled time series, cross-sectionally for each industry and the selected firms’ totals, that is, computing correlation coefficient and determinant coefficient.
Current research results show:

By the except ion of Chemical and Automobile industries, the existence of significant relation   between cash value added and annual stock return in other industries and in level of the  selected  firms  totals verified.
By the exception of Chemical industry, the relative information content

of cash value added (CVA) in other industries, and in  level  of  the selected firms totals much than operating profit(OP) and operating cash flow(OCF) i.

By the exception of Chemical industry, the information content of cash value added (CVA) in other industries, and in level of the selected firms totals relative to operating profit (OP)  and  operating  cash  flow(OCF) was incremental.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash value added (CVA)
  • Operating cash flow (OCF)
  • Operating profit (OP)
  • Annual Stock Return
  • Relative information content
  • Incremental information content