تاثیر گزارش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتباردهندگان (بانکهای ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی و گزارش های حسابرسی موسسات اعتباری و بانکها میباشند. در سیستم بانکداری دو کار عمده صورت میگیرد، یکی جمع آوری نقدینگی و دیگری اعطای اعتبار. تصمیم گیری اعطای اعتبار در سیستم بانکی براساس رویه ها و مدل های مشخصی صورت میگیرد که در آنها اخذ گزارشهای مالی و حسابرسی جایگاه ویژه ای دارد. در ایران به واسطه تحمیل خط و مشی ها و سیاست های دولتی بر سیستم بانکی و عدم استقلال کامل آنها در تصمیم گیری و الزام بانکها به اعطای اعتبارات خاص، موضوع تصمیم گیری در فضای کاملا مستقل و منطقی برمبنای مدل های رایج اعتباری و براساس منافع بانک و رقابت بین اعتباردهندگان در بازار آزاد اعتباری صورت نمیگیرد.
این مقاله به بررسی این سوال پرداخته است که:
گزارش حسابرس به شکل رایج آن چه تاثیری میتواند بر تصمیم گیری گروه خاصی از استفاده کنندگان یعنی اعتباردهنگان بگذارد؟
یافته های این تحقیق پیمایشی براساس نتایج حاصل از جمع آوری 76 پرسشنامه از تصمیم گیرندگان و مسئولین پرداخت اعتبار در سیستم بانکی میباشد. تجزیه و تحلیل های آماری نشان دهنده ارتباط قوی و موثر بین گزارش حسابرسی و تصمیم گیری اعتبار نمیباشد. ولی در صورت ثبات سایر شرایط پرداخت وام، گزارش حسابرسی دخالت نسبی در تصمیم گیری دارد. از طرف دیگر رفتارهای اعتباردهندگان تقریبا از یک مدل نسبی و الگوی معین پیروی میکند. همچنین نوع شخصیت اعتبارگیرنده و نوع وام در تصمیم گیری موثرند و گروه های مختلف اعتباردهنده از نظر جایگاه سازمانی یا تحصیلات و سابقه کار دیدگاه یکسانی نسبت به نقش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتبار داشته اند.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Independent Auditor's Report on Creditor's Decision Making

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • Mohamad Hossein Madanie 2
چکیده [English]

Credit institutes and banks are one of the most important users of financial statements and auditing reports. In banking system, two main operations are fulfilled: collection of fund and lending.
Decisions making for granting credit in banking system  are based specified procedures  and  models  in  which  obtaining financial and auditing report are very important . In Iran , the decisions are not made in an  entirely  independent  and logical spaces on the basis of common credit model as  well  as  bank interests and competition among credit grantors in  free  market of credits ; because , governmental policies and independent to decide on granting special credits.
This article examine following questions;
What are the effects of auditing reports in their common form on the decisions made by special group of users or the creditors?
The findings of this survey have been collected from 76 questionnaires from decision - makers and authorities of lending in banking system.
Statistical analysis does not indicate a strong and effective relation between auditing report and making decision in credits. But, in case of the stability of other conditions for auditing report will use in decision-making relatively. On the other hand, the behaviors of credit grantors comply with a relative model and predetermined pattern.
Also the type of the personality of credit grantee and type of the loan will affect decisions. While, different credit grantors have an identical attitude regarding the role of independent auditing in decision making from the viewpoint of organizational site, education or work experience.
For effective utilization of independent auditing report, some approaches have been proposed regarding a model of credit granting and in these approaches effective information regarding the information which shall be obtained from the applicants of loans as well as making decision in relation to granting the loan or not and determination of main factors of credits such as the rate of interest, have been collected.