نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مالی بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت گزارشگری پایداری، طی سال‌های اخیر مطالعات انجام شده در این حوزه افزایش یافته است. با این وجود به دلیل کاستی‌های مطالعات اولیه نمی‌توان براساس این یافته‌ها تصمیم‌گیری کرد و مطالعات جامع‌تری مورد نیاز است. از این رو با توجه به تاثیر با اهمیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر گزارشگری پایداری و اهمیت این موضوع از دیدگاه کتابشناختی، طی پژوهش حاضر تاثیر ساختارهای راهبری شرکتی بر گزار‌شگری پایداری براساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی و با به‌کارگیری روش مرور سیستماتیک و تحلیل‌های کتابشناختی ارائه شد. نمونه پژوهش شامل 47 مقاله خارجی و 32 مقاله داخلی منتشر شده برای بازه زمانی 2013 تا پایان سپتامبر 2023 است. در این مقاله برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما استفاده شد. یافته‌ها حاکی از آن است که ساختار مالکیت، هیات مدیره، ویژگی‌های مدیران اجرایی، عملکرد راهبری شرکتی و کیفیت کنترل‌های داخلی از عوامل موثر بر گزارشگری پایداری هستند. ادبیات پژوهش در خصوص تاثیر عواملی نظیر اندازه و استقلال هیات مدیره، کمیته‌های تخصصی پایداری، و جبران خدمات مدیران به جمع‌بندی دست یافته و در خصوص سایر عوامل به یافته‌های متناقضی دست یافته است. تحلیل یافته‌های متناقض در خصوص برخی عوامل در پرتو انگیزه‌های مدیریت، سطوح بلوغ سازمانی، ساختار سازمانی و عوامل نهادی تأثیرگذار بر سازمان نظیر نوع صنعت، فرهنگ، کشور محل فعالیت و قوانین و مقررات قابل توضیح است و در نتیجه استفاده از استانداردهای یکسان برای شرکت‌های مختلف در بسترهای نهادی متفاوت اثربخش نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Corporate Governance structures on Adoption, Quantity and Quality of Sustainability Reports: Using Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • shima ahmadi 2
  • hossein Seilsepoor 3

1 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economic, Alzahra University, Tehran, Iran.Tehran, Iran

2 Ph.D. of Accounting, Alzahra University, Tehran, Iran.

3 Ph.D student in Financial and Banking, Allame Tabata’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Given the significance of sustainability reporting, there has been an increase in studies in this field in recent years. However, due to shortcomings in initial studies it is not feasible to make decisions based on these findings, and more comprehensive studies are required. Considering the significant impact of corporate governance mechanisms on sustainability reporting from the bibliometric views,, the present research provides a comprehensive examination of the impact of corporate governance structures on sustainability reporting based on the previous studies results and by applying the systematic review methodology and bibliometric analysis. The research sample includes 47 international articles and 32 domestic articles published from 2013 to September 2023. In this paper, the PRISMA checklist was used to develop the review protocol. Ownership structure, board of directors, management characteristics, corporate governance performance, and the quality of internal controls are influential factors in sustainability reporting. The research literature has reached a consensus regarding the impact of factors such as the size and independence of the board, specialized sustainability committees, and managerial compensation, while it has encountered contradictory findings regarding other factors. The analysis of contradictory findings regarding certain factors can be explained in light of managerial motivations, organizational maturity levels, organizational structure, and institutional factors such as industry type, country of operation, and laws and regulations. Consequently, the use of uniform standards for different companies in various institutional contexts will not be effective

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Sustainability Reporting
  • Bibliometric analysis
  • Systematic Review
  • PRISMA Checklist