نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

هدف این مطالعه ارائه‌ی چارچوبِ آسیب‌شناسی تیم‌گرایی در حرفه حسابرسی و ارزیابی آن از طریق فرآیند رتبه‌بندی ماتریسی می‌باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی ترکیبی و اکتشافی محسوب می‌شود، زیرا به دلیل عدم شناسایی زمینه‌های آسیب‌پذیری تیم‌گرایی در حرفه حسابرسی، امکان انجام تحلیل نظریه داده بنیاد را در این مطالعه ممکن ساخت تا پس از شناسایی ابعاد مدل، از طریق تحلیل دلفی فازی، مشخص شود، همسانی محتوایی بین مولفه‌ها به عنوان زمینه‌ی محوریِ آسیبِ تیم‌گرایی در بستر حرفه حسابرسی با مقوله‌های شناسایی شده وجود دارد یا خیر. سپس با استفاده از تحلیل رتبه‌بندی تفسیری، تلاش شد تا نسبت به اولویت‌بندی محورهای شناسایی شده، اقدام شود. نتایج مطالعه حاضر در بخش کیفی و ارائه مدل، طی 12 مصاحبه از وجود ۳ مقوله و 8 مولفه و 42 مضمون مفهومی حکایت دارد. در فاز دوم پژوهش نیز مشخص شد، اختلال ادراک فردی مهمترین عارضه‌ای است که تیم‌های حسابرسی در جریان به اشتراک‌گذاری اطلاعات و تمرکز بر شیوه‌های مشارکتی با آن روبرو می‌باشند و این مسئله می‌تواند کارکردهای تیم‌های حسابرسی را با چالش جدی مواجه کند. نتیجه کسب شده حکایت از این مسئله دارد که حسابرسان به عنوان اعضای تیم حسابرسی، زمانی می‌توانند کارکردهای اثربخشی در ارتقاء کیفیت حسابرسی داشته باشند که به واسطه‌ی سطح شناخت ادراکی برآمده از ویژگی‌های رفتاری و روانشناختی، هریک از حسابرسان به طور فردی بتواند نقش اثرگذاری در مشارکت و به اشتراک‌گذاری اطلاعات داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Pathological Framework of Teamwork in Auditing: Matrix Ranking Process

نویسندگان [English]

  • Mehdi skandari 1
  • seyedyousef ahadiserkani 2
  • Seyede Atefe Hosseine 3

1 PhD student, Department of Accounting , Firuzkoh Branch, Islamic Azad University, Firozkoh, Iran

2 Associate Professor, Department of Accounting, Firuzkoh Branch, Islamic Azad University, Firozkoh, Iran

3 Assistant Professor, Department of Accounting, Firuzkoh Branch, Islamic Azad University, Firozkoh, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is presenting a pathological framework of teamwork in auditing by matrix ranking process. This study is considered to be a mixed and exploratory methodology, because due to the lack of identification of vulnerable areas of teamism in the auditing profession, it was possible to perform the foundational data theory analysis in this study to determine the dimensions of the model through fuzzy Delphi analysis. So, there is content similarity between the components as the central field of damage of teamism in the context of auditing profession with the identified categories or not. Then, using interpretive ranking process, an attempt was made to prioritize the identified axes. The results of the present study in the qualitative part and presentation of the model, during 12 interviews, indicate the existence of 3 categories, 8 components and 42 conceptual themes. In the second phase of the research, it was also determined that the disorder of individual perception is the most important complication that the audit teams face in the process of sharing information and focusing on collaborative methods, and this issue can seriously challenge the functions of the audit teams. The obtained result indicates that the auditors as members of the audit team can have effective functions in improving audit quality when each of the auditors can individually play an effective role in participation due to the level of perceptual knowledge arising from behavioral and psychological characteristics. and share information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team Orientation
  • Cognitive Disorder
  • Pathology