نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

رعایت مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی از ملزومات عصر رقابتی کنونی است و فشار رقابتی شرکت‌ها در این شرایط، هزینه‌هایی را بر شرکت‌ها تحمیل می‌کند که می‌تواند عملکرد مالی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش نقش تعدیلی قدرت رقابت در رابطه بین مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی با عملکرد مالی شرکت‌ها بررسی شده است. نمونه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1395 تا 1400 است. با غربالگری منظم شرکت‌ها، 108 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. پس از بررسی فرض‌های کلاسیک رگرسیون، الگوی داده‌های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج نشان داد عملکرد اجتماعی با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد و قدرت رقابت بر رابطه بین عملکرد اجتماعی با عملکرد مالی نقش تعدیلی منفی دارد. عملکرد زیست‌محیطی با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد و قدرت رقابت بر این رابطه، نقش تعدیلی منفی دارد. با توجه به ضرایب به‌دست آمده، بُعد اجتماعی شرکت نسبت به بُعد زیست‌محیطی، در افزایش عملکرد موثرتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The moderating role of competitive strength in the relation between social and environmental performance with financial performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amri-Asrami 1
  • Seyed Kazem Ebrahimi 2
  • Hossein Amini 3

1 Assistant professor, Accounting Department , Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

2 Accounting Department, Faculty of Economics, Management,and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

3 MA in Accounting, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Compliance with social and environmental responsibilities is one of the requirements of the current competitive era, and the competitiveness pressure of companies in this situation imposes costs on companies that can affect the company's financial performance. In this research, the moderating role of competitive strength in the relation between social and environmental responsibilities with financial performance has been investigated. The statistical sample of this research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2016 and 2021. By regular screening method, 108 companies have been selected as samples. After checking the classical assumptions of regression, the panel data model with fixed effects has been used. The results showed that social performance has a positive relation with financial performance. The competition strength has a negative moderating role in the relation between social performance with financial performance. Environmental performance has a positive relation with financial performance, and the competition strength has a negative moderating role in this relation. According to the coefficients of variables, the social dimension of the company is more effective in increasing performance than the environmental dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition Strength
  • Social Performance
  • Environmental Performance
  • Financial Performance