نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

امروزه اهمیت آب و مدیریت منابع آن از جمله موضوعات بحث انگیز درسطح جهانی بدلیل تغییرات آب و هوایی است. این موضوع خصوصاً در کشور ایران که از خشکسالی مستمر رنج می برد با اهمیت تر می‌باشد. از همین رو هدف پژوهش حاضر، تبیین عوامل موثر بر گزارشگری آب در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور با استفاده از داده های 102 شرکت طی سال های 1391 الی1400 (1020 سال-شرکت) که به روش حذفی انتخاب شدند، عوامل موثر بر افشای گزارشگری آب تعیین و با روش رگرسیون گام به گام و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین میزان افشا مربوط به آب متعلق به شرکت‌های صنعت شیمیایی و نفتی بوده، همچنین در بررسی عوامل موثر بر گزارشگری آب مشخص شد که عوامل سن شرکت، اندازه هیئت مدیره، تخصص مالی کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، بازده دارایی، میانگین بارش سالانه، شهرت، قوانین و حساسیت صنعت به آب بر گزارشگری آب شرکت‌ها تاثیرگذار بوده‌اند، این یافته‌ها می‌تواند برای برنامه‌ریزی وکنترل در خصوص مدیریت آب و همچنین شناخت سرمایه‌گذاران از محرک‌های افشای شرکتی در تشکیل پرتفوی بهینه شان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Drivers of corporate water reporting

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asnad 1
  • Hossein Fakhari 2

1 Ph.D. of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran , Babolsar, Iran

2 Associate Professor of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran , Babolsar, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the importance of water and the management of its resources are among the most controversial issues at the global level due to climate change. This issue is especially important in Iran, which suffers from continuous drought. Therefore, the aim of the current research is to explain the determinants affecting water reporting in the listed companies at the Tehran Stock Exchange. For this purpose, by using the data of 102 companies during the years 2012 to 2021 which were selected by elimination method, the determinants affecting the disclosure of water reporting were determined and analyzed by stepwise regression and multiple regression method. The results of this research showed that the highest amount of disclosure related to water belonged to chemical and oil industry companies, also in the investigation of the determinants affecting water reporting, it was found that the determinants of firm age, board size, financial expertise of the audit committee, concentration of ownership, institutional ownership, return on assets, average annual rainfall, reputation, regulation and sensitivity of the industry to water had an impact on corporate water reporting. These findings can be useful for planning and controlling water management, as well as for investors to know the drivers of corporate disclosure in forming their optimal portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water reporting
  • Reporting drivers
  • Disclosure
  • Water management