نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

3 استادیار،گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، ارزیابی کاهش بار مالی دولت از طریق گونه‌شناسی پیشران‌های مؤثر بر حسابداری نسلی در بازار سرمایه می باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی از الگوی (1978) Colaizzi برای پیاده سازی گام‌های اقدام پژوهی بهره برده است. لذا براساس این الگو، ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، تلاش گردید تا پیشران های مؤثر بر پیاده سازی حسابداری نسلی شرکت‌های بازار سرمایه مشخص شوند. سپس به منظور روایی سازی گزاره ها، از طریق ارزیابی انتقادی نسبت به تطبیق گزاره‌ها با پژوهش‌های مشابه اقدام گردید تا امکان ورود گزاره‌ها به مرحله‌ی تشکیل گروه کانونی جهت بحث و تبادل نظر برای تفکیک شناختی هریک از گزاره‌ها در قالب یک مقوله مهیا شود. در ادامه از طریق چک‌لیست ارزیابی کیو، هریک از گزاره‌ها در حد فاصل 4+ تا 4- امتیازبندی شدند و در نهایت ماتریس 4 طبقه‌ای پیشران های مؤثر در پیاده سازی حسابداری نسلی باهدف کاهش بار مالی دولت بر نسل های آینده ایجاد گردد. نتایج نشان داد، از مجموع 12 مصاحبه و 217 کد باز ایجاد شده، مجموعاً 22 گزاره شناسایی شدند. از طرف دیگر در بخش کمی مشخص شد، 22 معیار شناسایی شده در 4 مقوله ایجاد کننده ی چارچوب گونه شناسی حسابداری نسلی شرکت های بازار سرمایه بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Reduction of The Government's Financial Burden through the Typology of Drivers Affecting Generational Accounting in The Capital Market

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dasti 1
  • Mohammad Firouzian Nezhad 2
  • Ali Mahmoodi 3

1 PhD Student, Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Assistant, Department of Accounting, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran

3 Assistant, Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is Evaluating the reduction of the government's financial burden through the typology of drivers affecting generational accounting in the capital market by action research. In terms of methodology, this study has used Colaizzi's model (1978) to implement action research steps. Therefore, based on this model, first, through interviews with experts and open coding, an effort was made to identify n Effective drivers on the implementation of generational accounting in capital market companies. Then, in order to validate the propositions, a critical evaluation was done to compare the propositions with similar researches, so that the propositions can enter the stage of forming a focus group to discuss and exchange opinions for the cognitive separation of each proposition in the form of a category. Then, through Q evaluation checklist, each statement was scored between +4 and -4, and finally, a 4-level matrix was created with the aim of creating a foundation of effective drivers in the implementation of generational accounting with the aim of reducing the government's financial burden on future generations. The results showed that a total of 22 propositions were identified from a total of 12 interviews and 217 open codes created. On the other hand, it was determined in the quantitative section, 22 criteria identified in 4 categories were the creators of the generational accounting typology framework of capital market companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action Research
  • Generational Accounting
  • Typology