نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران ،ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کشف تحریف‌های حسابرسی با خوانایی گزارش‌های مالی و همچنین بررسی اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیریت بر این رابطه پرداخته شده است. به منظور سنجش فرضیه‌های پژوهش از داده‌های پنل 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه‌ای 7 ساله (سال‌های 1394 الی 1400) استفاده گردیده است. جمع‌آوری اطلاعات در این پزوهش، به روش کتابخانه‌ای انجام گرفته و داده‌های مرتبط به متغیرها، از سایت جامع اطلاع رسانی ناشران و گزارش-های مالی شرکت‌های نمونه جمع آوری شده و محاسبات اولیه پنل در اکسل انجام شده است، درنهایت از نرم افزار استاتا به منظور سنجش فرضیه‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که کشف تحریف‌های حسابرسی به عنوان معیار سنجش کیفیت حسابرسی بر خوانایی گزارش‌های مالی مدیران تاثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که توانایی مدیران نه تنها می‌تواند ارتباط مثبت کشف تحریف‌های حسابرسی بر خوانایی گزارش‌های مالی را تعدیل نماید، بلکه شدت این ارتباط را نیز افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Discovery of Audit Distortions and Financial reporting readability; Emphasis on the moderating role of managers' ability

نویسندگان [English]

 • Mahdi Saghafi 1
 • Azam Pouryousof 1
 • Ali Shirzadi 2

1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Iran

2 MSc Accounting, Department of Accounting, Payame Noor University, ,Iran

چکیده [English]

In this research, the relationship between the discovery of audit distortions and the readability of financial reports has been investigated, as well as the moderating effect of management ability on this relationship. This research is practical in terms of its purpose, and the correlation method is causal (post-event). In this research, the data of 129 companies listed on the Iran Stock Exchange during a seven-year period (from 2015 to 2021) were gathered to test the hypotheses using panel data. The collection of information in this study was done using library methods. Related data to measure the variables were collected from the Codal website and financial statements of the companies. Basic calculations were done in Excel. Then, Stata software was used to test the research hypotheses. The results of the research show that the discovery of audit distortions has a direct and significant effect on the readability of financial reports. Additionally, the results indicate that the ability of managers can not only moderate the positive relationship between the discovery of audit distortions and the readability of financial reports, but also increase the intensity of this relationship.

Introduction

A significant part of the companies' information is presented through the annual reports. A clear presentation of this amount of information is important for the clear understanding and interpretation of the information in the financial statements. There is a possibility that company managers change the readability of financial reports in order to attract the attention of investors, and control the perceptions of information users. The possibility of managers exploiting loopholes in accepted accounting principles and standards for personal gain necessitates a thorough evaluation and review by auditors. This evaluation aims to identify potential opportunities for fraud and weaknesses in these principles and standards for rectification. In this way, auditors can play an important role in making financial reports more readable through the quality of the audit. At the same time, the motivation and ability of managers to apply personal interests can also be an obstacle to high-quality auditing. Therefore, the purpose of this research is to examine the effect of audit quality on the readability of financial reports and to investigate how managers' ability can influence this relationship.
Research Question(s):
Does audit quality have a significant effect on the readability of financial reports?
Can managers' ability moderate the relationship between audit quality and readability of financial reports?

Literature Review

Blanco et al. (2021) stated in their research that when annual reports are less readable, auditors spend more effort on auditing financial statements. Furthermore, Hassan (2017) indicated that companies with capable managers publish more readable financial reports. Ghanizadeh et al. (2021) also concluded that financial knowledge and ability of managers have a positive and significant effect on audit quality.

Methodology

The data needed for the research were collected through Rahvard Navin software and Codal website, as well as from the audited financial statements of the companies and their audit reports. The statistical population of the research consists of the companies listed on the Iran Stock Exchange. Thus, 129 companies were selected from the statistical population over seven years (903 observations) from those active between 2015 and 2021, after applying restrictions.

Results

The findings of the research show that the increase in sensitivity of the auditors in their proceedings, which has led to the discovery of more and more accounting distortions and finally the improvement of audit quality, has led to effective communication with managers in choosing simple words and phrases. This results in an increase in the use of simple language and a reduction in the complexity of financial report content, thereby enhancing the readability of financial reports. Additionally, the ability of managers can not only moderate the positive relationship between audit quality and the readability of financial reports, but also increase the intensity of this relationship.

Discussion

The readability of managers' explanatory reports is crucial for influencing information users. However, the absence of a universal standard for reading such reports presents management with numerous choices regarding content and even formatting. It is possible for managers to mislead the users of information when choosing the right decision by manipulating the readability of financial reports. This issue underscores the essential role of auditors, given its financial consequences and the potential for economic crises. Auditors play a crucial role in enhancing the quality of financial reports and mitigating opportunistic motives of managers. As the CEO is a key figure in the company's economy with significant influence, they can impact the company's value and profitability through their presentation of news and reports. Therefore, audit quality as one of the most important factors in the implementation of audit operations in audit institutions should be considered, so that the mission of auditing, which is ensuring financial statements, is carried out at the highest level of confidence. However, in situations where managers possess high abilities, there is a possibility of adjusting and being affected by this relationship. In this situation, there is a contradiction regarding the managers' ability to provide clear or complex reports and the quality of the audit. This issue originated from theories such as representation and stakeholders. Therefore, the moderating effect of managers' ability on the relationship between audit quality and readability of financial reports is important. In other words, capable managers in different situations send a positive sign of the company's status to the market by providing clear information and thus reduce agency costs. Thus, these managers have a greater ability to clearly express information to the market, which helps create a competitive advantage, maintain reputation, and foster self-motivation.

Conclusion

In general, the results of this research indicate that the quality of auditing has improved, and the ability of managers plays a crucial role in enhancing the quality and transparency of financial reports. Therefore, it can be said that audit quality is an important and influential variable in ensuring financial statements and gaining the trust of information users. Additionally, capable managers demonstrate a greater inclination towards information transparency due to their superior performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management ability
 • Audit quality
 • Readability of financial reports
 1. احمدی، آمنه و قائمی، محمدحسین. (1‌3‌9‌7‌). مدیریت سود واقعی و خوانایی گزارشگری مالی. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 7‌(1‌3‌). 4‌5‌-7‌2‌.
 2. امیری، اسماعیل و فخاری، حسین. (1‌3‌9‌9‌). شاخص ترکیبی برای خرید اظهارنظر حسـابرس مبتنی بـر فن تحلیل ممیزی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 2‌7‌(1‌).1‌-3‌1‌. 1‌0‌.2‌2‌0‌5‌9‌/ACCTGREV.2‌0‌2‌0‌.2‌9‌0‌3‌8‌6‌.1‌0‌0‌8‌2‌8‌7‌
 3. اندرس، والتر. (1‌3‌8‌6‌)، اقتصاد سنجی سری‌های زمانی با رویکرد کاربردی، ترجمه مهدی صادقی و سعید شوالپورء انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، جلد 1‌، صص 2‌5‌3‌.
 4. بزرگ اصل، موسی و صالح‌زاده، بیستون. (1‌3‌9‌3‌). توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی. مجله دانش حسابداری، 5‌(1‌7‌)، 1‌1‌9‌-1‌3‌9‌. 1‌0‌.2‌2‌1‌0‌3‌/JAK.2‌0‌1‌4‌.7‌2‌7‌
 5. بهارمقدم، مهدی و جوکار، حسین. (1‌3‌9‌7‌). اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایلات سرمایه‎گذاران در قیمت‌گذاری سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1‌5‌(5‌7‌)، 1‌2‌3‌-1‌4‌6‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌4‌/qjma.2‌0‌1‌8‌.8‌9‌1‌6‌
 6. پیری، پرویز، دیدار، حمزه و خدایاریگانه، سیما. (1‌3‌9‌3‌). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی، 6‌(3‌)، 9‌9‌-1‌1‌8‌. 2‌0‌.1‌0‌0‌1‌.1‌.2‌3‌2‌2‌3‌4‌0‌5‌.1‌3‌9‌3‌.6‌.3‌.8‌.2‌
 7. جبارزاده کنگرلویی، سعید و رادی، یاسر. (1‌3‌9‌8‌). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با تأکید بر اثر تعدیل گری ضعف کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی، 1‌1‌(1‌)، 5‌5‌-8‌0‌.. 1‌0‌.2‌2‌1‌0‌8‌/FAR.2‌0‌1‌9‌.1‌1‌0‌4‌5‌6‌.1‌2‌4‌8‌
 8. حسنی القار، مسعود و مرفوع، محمد. (1‌3‌9‌6‌). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسیم سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7‌(1‌)، 1‌0‌3‌-1‌2‌9‌. 1‌0‌.2‌2‌0‌5‌1‌/JERA.2‌0‌1‌7‌.1‌2‌0‌6‌5‌.1‌4‌6‌2‌
 9. دیانی، محمدحسین. (1‌3‌7‌9‌). سنجش خوانایی نوشته‌های فارسی، خوانانویسی برای کودکان، نوسوادان و نوجوانان. انتشارات کتابخانه رایانه‌ای، مشهد.
 10. رضائی پیته نوئی، یاسر و صفری گرایلی، مهدی. (1‌3‌9‌7‌). خوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه. نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی، 1‌0‌(4‌)، 4‌3‌-5‌8‌. 1‌0‌.2‌2‌1‌0‌8‌/FAR.2‌0‌1‌9‌.1‌1‌3‌8‌5‌8‌.1‌3‌3‌7‌
 11. صفری گرایلی، مهدی و رضائی پیته نوئی، دکتر یاسر. (1‌3‌9‌7‌). توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریۀ علامت‌دهی. دانش حسابداری، 9‌(2‌)، 1‌9‌1‌-2‌1‌8‌. 1‌0‌.2‌2‌1‌0‌3‌/JAK.2‌0‌1‌8‌.1‌1‌2‌6‌1‌.2‌5‌4‌8‌
 12. طاهری عابد، رضا، علی نژاد ساروکلائی، مهدی و فغانی ماکرانی، خسرو. (1‌3‌9‌7‌). توانایی، دانش مالی مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالی. دانش حسابداری مالی، 5‌(2‌)، 8‌5‌-1‌1‌0‌. 1‌0‌.3‌0‌4‌7‌9‌/JFAK.2‌0‌1‌8‌.1‌4‌4‌0‌
 13. غنی زاده، بهرام، دستگیر، محسن و سروش یار، افسانه. (1‌4‌0‌0‌). تأثیر دانش مالی مدیران عامل بر کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن اثر تعدیل‌کننده توانایی مدیریت. پیشرفت‌های حسابداری، 1‌3‌(1‌)، 2‌9‌9‌-3‌3‌4‌. 1‌0‌.2‌2‌0‌9‌9‌/JAA.2‌0‌2‌1‌.4‌1‌4‌8‌8‌.2‌1‌6‌6‌
 14. فغفورمغربی، یگانه، سجادی، سید حسین، اثنی عشری، حمیده و رضاییان، علی. (1‌3‌9‌9‌). تأثیر احساس زبانی، خوانایی و سبک پردازش اطلاعات (خبرگی) بر قضاوت سرمایه‌گذاران: شواهد آزمایشی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1‌7‌(6‌5‌)، 1‌-3‌4‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌4‌/qjma.2‌0‌2‌0‌.4‌7‌9‌3‌1‌.2‌0‌8‌0‌
 15. فضل الهی، سیف‌اله و ملکی توانا، منصوره. (1‌3‌8‌9‌). روش‌شناسی تحلیل محتوا با تأکید بر تکنیک‌های خوانایی سنجی و تعین ضریب درگیری متون. عیار پژوهش در علوم انسانی. 2‌(1‌). 7‌1‌-9‌4‌.
 16. قادری، کاوه، قادری، صلاح الدین و قادرزاده، سید کریم. (1‌3‌9‌8‌). نقش توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 9‌(1‌)، 7‌1‌-9‌2‌. 1‌0‌.2‌2‌0‌5‌1‌/JERA.2‌0‌1‌7‌.1‌6‌1‌1‌9‌.1‌7‌1‌5‌
 17. میرجعفری اردکانی، سیداحمد، عبدالرحیمیان، محمدحسین و احمدخانی، مسعود. (1‌3‌9‌7‌). بررسی رابطه بین تغییرات سود با خوانایی گزارش سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه. 3‌(4‌). 1‌-1‌1‌.
 18.  نمازی، محمد، بایزدی، انور و جبارزاده کنگرلویی، سعید. (1‌3‌9‌0‌). بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود. نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 2‌(9‌)، 4‌-2‌2‌. 1‌0‌.2‌2‌0‌3‌4‌/IAAR.2‌0‌1‌1‌.1‌0‌4‌7‌5‌8‌
 19. نکوئی زاده، شکوفه، دستگیر، محسن و علی احمدی، سعید. (1‌3‌9‌9‌). تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد مالی؛ نقش ویژگی‌های گزارشگری مالی شرکت. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1‌7‌(6‌8‌), 1‌-3‌1‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌4‌/qjma.2‌0‌2‌1‌.5‌4‌6‌3‌5‌.2‌1‌8‌7‌
 20. نوروزی، محمد، آذین فر، کاوه، عباسی، ابراهیم و داداشی، ایمان. (1‌3‌9‌9‌). طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی. نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی. 1‌2‌(1‌). 1‌-1‌8‌. 2‌0‌.1‌0‌0‌1‌.1‌.2‌3‌2‌2‌3‌4‌0‌5‌.1‌3‌9‌9‌.1‌2‌.1‌.2‌.4‌
 21. Abernathy, J.L., Guo, F., Kubick, T.R. & Masli, A. (2‌0‌1‌9‌). Financial statement footnote readability and corporate audit outcomes. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 3‌8‌(2‌), 1‌-2‌6‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌3‌0‌8‌/ajpt-5‌2‌2‌4‌3‌
 22. Ajina, A., Laouiti, M., & Msolli, B. (2‌0‌1‌6‌). Guiding through the Fog: Does annual report readability reveal earnings management? Research in International Business and Finance, 3‌8‌, 5‌0‌9‌–5‌1‌6‌. DOI:1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.ribaf.2‌0‌1‌6‌.0‌7‌.0‌2‌1‌
 23. Archambeault, D., & DeZoort, F.T. (2‌0‌0‌1‌). Auditor opinion shopping and the audit committee: An analysis of suspicious auditor switches. International Journal of Auditing, 5‌(1‌), 3‌3‌-5‌2‌. DOI:1‌0‌.1‌1‌1‌1‌/1‌0‌9‌9‌-1‌1‌2‌3‌.0‌0‌3‌2‌4‌
 24. Asay, S., Elliott, B., & Rennekamp, K. (2‌0‌1‌7‌). Disclosure readability and the sensitivity of investors’ valuation judgments to outside information. The Accounting review, 9‌2‌(4‌), 1‌-2‌5‌. DOI:1‌0‌.2‌3‌0‌8‌/accr-5‌1‌5‌7‌0‌
 25. Asay, S., Elliott, B., & Rennekamp, K. (2‌0‌1‌8‌). Firm performance, reporting goals and language choices in narrative disclosures. Journal of Accounting and Economics. 6‌5‌(2‌), 3‌8‌0‌-3‌9‌8‌. DOI:1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.jacceco.2‌0‌1‌8‌.0‌2‌.0‌0‌2‌
 26. Bamber, L.S., Jiang, J., & Wang, I.Y. (2‌0‌1‌0‌). What’s my style? The influence of top managers on voluntary corporate financial disclosure. Accounting Review, 8‌5‌(4‌), 1‌1‌3‌1‌-1‌1‌6‌2‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌3‌0‌8‌/accr.2‌0‌1‌0‌.8‌5‌.4‌.1‌1‌3‌1‌
 27. Banerjee, S., Humphery-Jenner, M., Nanda, V., & Tham, T. M. (2‌0‌1‌8‌). Executive overconfdence and securities class actions. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 5‌3‌(6‌), 2‌6‌8‌5‌. DOI:1‌0‌.1‌0‌1‌7‌/S0‌0‌2‌2‌1‌0‌9‌0‌1‌8‌0‌0‌1‌2‌9‌1‌
 28. Bloomfield, R.J. (2‌0‌0‌2‌). The incomplete revelation hypothesis’ and financial reporting. Accounting Horizons, 1‌6‌, 2‌3‌3‌–2‌4‌3‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌3‌0‌8‌/acch.2‌0‌0‌2‌.1‌6‌.3‌.2‌3‌3‌
 29. Blanco, B., Coram, P., Dhole, S., & Kent, P. (2‌0‌2‌1‌). How do auditors respond to low annual report readability?. Journal of Accounting and Public Policy. 4‌0‌(3‌). 1‌0‌6‌7‌6‌9‌. https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.jaccpubpol.2‌0‌2‌0‌.1‌0‌6‌7‌6‌9‌
 30. Bonsall, S.B., & Miller, B.P. (2‌0‌1‌7‌). The impact of narrative disclosure readability on bond ratings and the cost of debt. Review of Accounting Studies., 2‌2‌(2‌), 6‌0‌8‌–6‌4‌3‌. DOI: 1‌0‌.1‌0‌0‌7‌/s1‌1‌1‌4‌2‌-0‌1‌7‌-9‌3‌8‌8‌-0‌
 31. Chang, Y.Y., Dasgupta, S., & Hilary, G. (2‌0‌1‌0‌). CEO ability, pay, and firm performance. Management Science, 5‌6‌(1‌0‌), 1‌6‌3‌3‌-1‌6‌5‌2‌. DOI:1‌0‌.1‌2‌8‌7‌/mnsc.1‌1‌0‌0‌.1‌2‌0‌5‌
 32. Cullinan, C. P., & Roush, P. B. (2‌0‌1‌1‌). Has the likelihood of appointing a CEO with an accounting/finance background changed in the postSarbanes Oxley era? Research in Accounting Regulation, 2‌3‌(1‌), 7‌1‌-7‌7‌. https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.racreg.2‌0‌1‌1‌.0‌3‌.0‌0‌5‌
 33. Custódio, C., & Metzger, D. (2‌0‌1‌4‌). Financial expert CEOs: CEO's work experience and firm's financial policies, Journal of Financial Economics, 1‌1‌4‌(1‌), 1‌2‌5‌–1‌5‌4‌. https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.jfineco.2‌0‌1‌4‌.0‌6‌.0‌0‌2‌
 34. Davidson, R.A. & Neu, D. (1‌9‌9‌3‌). A Note on the Association between Audit Firm Size and Audit Quality. Contemporary Accounting Research, 9‌(2‌), 4‌7‌9‌-4‌8‌8‌.
 35. Demerjian, P., Lev, B., Lewis, M., & MacVay, S. (2‌0‌1‌3‌). Managerial ability and Earnings quality. The Accounting Review, 8‌8‌(2‌), 4‌6‌3‌-4‌9‌8‌. DOI:1‌0‌.2‌1‌3‌9‌/ssrn.1‌6‌5‌0‌3‌0‌9‌
 36. DeAngelo, L. (1‌9‌8‌1‌), Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics, 3‌, 2‌9‌7‌−3‌2‌2‌.
 37. Deshmukh, A., & Zhao, X. (2‌0‌2‌0‌). Audit Quality and Readability of the Annual Reports. International Journal of Strategic Decision Sciences. 1‌1‌(1‌), 7‌6‌-9‌0‌. DOI:1‌0‌.4‌0‌1‌8‌/IJSDS.2‌0‌2‌0‌0‌1‌0‌1‌0‌5‌
 38. Durfee, D. (2‌0‌0‌5‌). Why more companies are tapping their finance chiefs for CEO, CFO Magazin, 1‌(1‌0‌), 4‌5‌–5‌2‌.
 39. DuBay, W.H. (2‌0‌0‌4‌). The Principles of Readability. Impact Information, Costa Mesa, CA. 1‌-7‌7‌.
 40. Ertugrul, M., Lei, J., Qiu, J., & Wan, C. (2‌0‌1‌7‌). Annual Report Readability, Tone Ambiguity, and the Cost of Borrowing. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 5‌2‌(2‌), 8‌1‌1‌-8‌3‌6‌.
 41. Financial Reporting Council, (2‌0‌1‌6‌). International standard on auditing (UK) 7‌2‌0‌. The auditor's responsibilities relating to other information. Available at https://www.frc.org.uk/getattachment/1‌1‌b5‌e0‌4‌7‌-a2‌d7‌-4‌6‌7‌4‌-8‌2‌8‌1‌-cc5‌7‌ec3‌d5‌e6‌6‌/ISA-(UK)-7‌2‌0‌_Revised-June-2‌0‌1‌6‌.pdf
 42. Francis, J., Huang, A.H., Rajgopal, S., & Zang, A. Y. (2‌0‌0‌8‌). CEO reputation and earnings quality, Contemporary Accounting Research, 2‌5‌(1‌), 1‌0‌9‌-1‌4‌7‌.
 43. Ge, W., Matsumoto, D., & Zhang, J.L. (2‌0‌1‌1‌). Do CFOs have style? An empirical investigation of the effect of individual CFOs on accounting practices. Contemporary Accounting Research, 2‌8‌(4‌), 1‌1‌4‌1‌-1‌1‌7‌9‌. DOI:1‌0‌.1‌1‌1‌1‌/j.1‌9‌1‌1‌-3‌8‌4‌6‌.2‌0‌1‌1‌.0‌1‌0‌9‌7‌.x
 44. Gul, A.F., Khedmati, M., Lim, E. K.Y., & Navissi, F. (2‌0‌1‌8‌). Managerial ability, financial distress, and audit fees, Accounting Horizons, 3‌2‌(1‌), 2‌9‌–5‌1‌. DOI:1‌0‌.2‌3‌0‌8‌/acch-5‌1‌8‌8‌8‌
 45. Habib, A., & Hasan, M.M. (2‌0‌1‌8‌). Business strategies and annual report readability. Accounting and Finance, Forthcoming. Available at https://ssrn.com/abstract=3‌1‌8‌3‌2‌5‌3‌.
 46. Hasan, M.M. (2‌0‌1‌7‌). Managerial ability, annual report readability and disclosure tone (April 2‌3‌, 2‌0‌1‌7‌). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2‌9‌5‌7‌1‌3‌5‌.
 47. International Federation of Accountants. (2‌0‌1‌2‌). International standard on auditing (ISA) 7‌2‌0‌ (revised): The auditor's responsibilities relating to other information in documents containing or accompanying audited financial statements and the auditor's report thereon, Available at https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ISA-7‌2‌0‌-The-Auditor%2‌7‌s-Responsibilities-Relating-to-Other-Information-in-Documents.pdf.
 48. Jiang, F., Zhu, B., & Huang, J. (2‌0‌1‌3‌). CEO's financial experience and earnings management. Journal of Multinational Financial Management, 2‌3‌(3‌), 1‌3‌4‌-1‌4‌5‌. DOI:1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.mulfin.2‌0‌1‌3‌.0‌3‌.0‌0‌5‌
 49. Karamanou, I. & Vafeas, N. (2‌0‌0‌5‌). The Association Between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earning Forecasts: An Empirical Analysis. Journal of Accounting Research, 4‌3‌(3‌). 4‌5‌3‌-4‌8‌6‌. DOI:1‌0‌.1‌1‌1‌1‌/j.1‌4‌7‌5‌-6‌7‌9‌X.2‌0‌0‌5‌.0‌0‌1‌7‌7‌.x
 50. Lim, E. K.Y., Chalmers, K., & Hanlon, D. (2‌0‌1‌8‌). The influence of business strategy on annual report readability, Journal of Accounting and Public Policy, 3‌7‌(1‌), 6‌5‌-8‌1‌.
 51. Li, F. (2‌0‌0‌8‌). Annual report readability, current earnings, and earnings persistence. Journal of Accounting and Economics, 4‌5‌(2‌), 2‌2‌1‌–2‌4‌7‌. https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.jacceco.2‌0‌0‌8‌.0‌2‌.0‌0‌3‌
 52. Lo, K., Ramos, F., & Rogo, R. (2‌0‌1‌7‌). Earnings management and annual report readability. Journal of Accounting and Economics, 6‌3‌(1‌), 1‌-2‌5‌.
 53. Lu, T. (2‌0‌0‌6‌). Does opinion shopping impair auditor independence and audit quality?, Journal of Accounting Research, 4‌4‌(3‌), 5‌6‌1‌-5‌8‌3‌.
 54. Luo, J-H., Li, X., & Chen, H. (2‌0‌1‌8‌). Annual Report Readability and Corporate Agency Costs. China Journal of Accounting Research, 1‌1‌(3‌). https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.cjar.2‌0‌1‌8‌.0‌4‌.0‌0‌1‌.
 55. Malmendier, U., & Tate, G. (2‌0‌0‌8‌). Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market’s reaction. Journal of Finanial. Economics, 8‌9‌(1‌), 2‌0‌–4‌3‌.
 56. Matsunaga, S. R., Wang, Sh., & Yeung, P.Y. (2‌0‌1‌4‌). Does Appointing a Former CFO as CEO Influence a Firm’s accounting and Disclosure Policies? htps://papers.ssrn.com/sol3‌/papers.cfm?abstract_id= 2‌2‌0‌6‌5‌2‌3‌, 1‌-4‌9‌. DOI:1‌0‌.2‌1‌3‌9‌/ssrn.2‌2‌0‌6‌5‌2‌3‌
 57. Mohammadi, S., & Naghshbandi, N. (2‌0‌1‌9‌). Audit Committee Attributes and Readability of Financial Statement Footnotes. Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, 3‌(2‌), 4‌3‌-6‌3‌. doi: 1‌0‌.2‌2‌0‌6‌7‌/IJAAF.V3‌I2‌.8‌8‌7‌9‌4‌
 58. Public Company Accounting Oversight Board [PCAOB]. (2‌0‌0‌4‌). Auditing standard no. 2‌, an audit of internal control over financial reporting performed in conjunction with an audit of financial statements. Retrieved from https://pcaobus.org/Standards/Auditing.
 59. Public Company Oversight Board (2‌0‌1‌3‌). PCAOB Release No. 2‌0‌1‌3‌-0‌0‌5‌. https://pcaobus.org/Rulemaking/Docket0‌3‌4‌/Release_2‌0‌1‌3‌-0‌0‌5‌_ARM.pdf.
 60. Rennekamp, K. (2‌0‌1‌2‌). Processing fluency and investors' reactions to disclosure readability. Journal of Accounting Research, 5‌0‌, 1‌3‌1‌9‌-1‌3‌5‌4‌. DOI:1‌0‌.2‌1‌3‌9‌/ssrn.1‌8‌8‌1‌8‌4‌7‌
 61. Rogers, J., Van Buskirk, A., & Zechman, S. C. (2‌0‌1‌1‌). Disclosure Tone and Shareholder Litigation. The Accounting Review, 8‌6‌(6‌), 2‌1‌5‌5‌-2‌1‌8‌3‌.
 62. Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2‌0‌0‌4‌). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. The CPA Journal, 7‌4‌ (1‌2‌), 3‌8‌–4‌2‌.
 63. References [In Persian]
 64. Ahmadi, A., & Ghaemi, M. H. (2‌0‌1‌9‌). Real Earnings Management and Financial Reporting Readability. Applied Research in Financial Reporting, 7‌(2‌), 4‌5‌-7‌2‌. [In Persian]
 65. Amiri, E., & Fakhari, H. (2‌0‌2‌0‌). A Composite Index for Audit Opinion Shopping Based on Discriminant Analysis Technique. Accounting and Auditing Review, 2‌7‌(1‌), 1‌-3‌1‌. doi: 1‌0‌.2‌2‌0‌5‌9‌/ACCTGREV.2‌0‌2‌0‌.2‌9‌0‌3‌8‌6‌.1‌0‌0‌8‌2‌8‌7‌. [In Persian]
 66. Anders, W. (2‌0‌0‌7‌), Time series econometrics with an applied approach, translated by Mehdi Sadeghi and Saeed Shawalpour, Imam Sadegh University Press, Tehran, 1‌, 2‌5‌3‌. [In Persian]
 67. Bozorgasl, M., & Salehzadeh, B. (2‌0‌1‌4‌). Managerial Ability and Accruals Quality. Journal of Accounting Knowledge, 5‌(1‌7‌), 1‌1‌9‌-1‌3‌9‌. doi: 1‌0‌.2‌2‌1‌0‌3‌/JAK.2‌0‌1‌4‌.7‌2‌7‌. [In Persian]
 68. Baharmoghaddam, M., & Jokar, H. (2‌0‌1‌8‌). The Effect of Moderating Audit Quality on Investor Sentiment in Stock Pricing. Empirical Studies in Financial Accounting, 1‌5‌(5‌7‌), 1‌2‌3‌-1‌4‌6‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌4‌/qjma.2‌0‌1‌8‌.8‌9‌1‌6‌. [In Persian]
 69. Piri, P., Didar, H., & Khodayar Yeganeh, S. (2‌0‌1‌4‌). Investigating the Effect of Management Ability on the Financial Reporting Quality during Life Cycle, of the Companies Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 6‌(3‌), 9‌9‌-1‌1‌8‌. 2‌0‌.1‌0‌0‌1‌.1‌.2‌3‌2‌2‌3‌4‌0‌5‌.1‌3‌9‌3‌.6‌.3‌.8‌.2‌. [In Persian]
 70. Jabbarzadeh Kangarluie, S., & Radi, Y. (2‌0‌1‌9‌). Investigating the Impact of Managerial Capacity on Corporate Transparency, Emphasizing the Moderation of Weaknesses in Internal Controls in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 1‌1‌(1‌), 5‌5‌-8‌0‌. doi: 1‌0‌.2‌2‌1‌0‌8‌/FAR.2‌0‌1‌9‌.1‌1‌0‌4‌5‌6‌.1‌2‌4‌8‌. [In Persian]
 71. Hasani alghar, M., & Marfou, M. (2‌0‌1‌7‌). The Impact of Managerial Ability on Dividend Policy. Empirical Research in Accounting, 7‌(1‌), 1‌0‌3‌-1‌2‌9‌. doi: 1‌0‌.2‌2‌0‌5‌1‌/JERA.2‌0‌1‌7‌.1‌2‌0‌6‌5‌.1‌4‌6‌2‌. [In Persian]
 72. Dayani, M.H. (2‌0‌0‌0‌). Assessing the readability of Persian writings, reading writing for children, novices and teenagers. Computer Library Publications, Mashhad. [In Persian]
 73. Rezaei Pitenoei, Y., & Safari Qerayli, M. (2‌0‌1‌9‌). Financial reporting readability and the likelihood of fraudulent financial reporting. Financial Accounting Research, 1‌0‌(4‌), 4‌3‌-5‌8‌. doi: 1‌0‌.2‌2‌1‌0‌8‌/FAR.2‌0‌1‌9‌.1‌1‌3‌8‌5‌8‌.1‌3‌3‌7‌. [In Persian]
 74. Safari Gerayli, M., & Rezaei pitenoei, Y. (2‌0‌1‌8‌). Managerial Ability and Financial Reporting Readability: A Test of Signaling Theory. Journal of Accounting Knowledge, 9‌(2‌), 1‌9‌1‌-2‌1‌8‌. doi: 1‌0‌.2‌2‌1‌0‌3‌/JAK.2‌0‌1‌8‌.1‌1‌2‌6‌1‌.2‌5‌4‌8‌. [In Persian]
 75. Taheri Abed, R., Alinezhad Sarokolaei, M., & Faghani Makerani, K. (2‌0‌1‌8‌). Ability, CEOs’s Financial Knowledge and Financial Reporting Transparency. Financial Accounting Knowledge, 5‌(2‌), 8‌5‌-1‌1‌0‌. doi: 1‌0‌.3‌0‌4‌7‌9‌/JFAK.2‌0‌1‌8‌.1‌4‌4‌0‌. [In Persian]
 76. Ghanizadeh, B., Dastgir, M., & Soroushyar, A. (2‌0‌2‌1‌). The Effect of CEO's financial knowledge on Audit Quality: Considering the Moderating Effect of Managerial Ability CEO's financial knowledge. Journal of Accounting Advances, 1‌3‌(1‌), 2‌9‌9‌-3‌3‌4‌. doi: 1‌0‌.2‌2‌0‌9‌9‌/JAA.2‌0‌2‌1‌.4‌1‌4‌8‌8‌.2‌1‌6‌6‌. [In Persian]
 77. Faghfour Maghrebi, Y., Sajadi, S. H., Esnaashari, H., & Rezaeian, A. (2‌0‌2‌0‌). The Effect of Language Sentiment, Readability and Information Processing Style (sophistication) on Investors’ Judgment: Experimental Evidence. Empirical Studies in Financial Accounting, 1‌7‌(6‌5‌), 1‌-3‌4‌. doi: https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌4‌/qjma.2‌0‌2‌0‌.4‌7‌9‌3‌1‌.2‌0‌8‌0‌. [In Persian]
 78. Fazl Elhi, S.E., & Melki Tawana, M. (2‌0‌1‌0‌). Methodology of content analysis with emphasis on readability measurement techniques and determination of content coefficient of texts. The standard of research in humanities. 2‌(1‌). 7‌1‌-9‌4‌. [In Persian]
 79. Ghaderi, K., Ghaderi, S., & Ghaderzadeh, K. (2‌0‌1‌9‌). Managerial Ability and Internal Control Quality. Empirical Research in Accounting, 9‌(1‌), 7‌1‌-9‌2‌. doi:1‌0‌.2‌2‌0‌5‌1‌/JERA.2‌0‌1‌7‌.1‌6‌1‌1‌9‌.1‌7‌1‌5‌. [In Persian]
 80. Mirjafari Ardakani, S.A., Abdul Rahimian, M.H., & Ahmadkhani, M. (2‌0‌1‌7‌). Examining the relationship between profit changes and the readability of the annual report of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Applied studies in management and development sciences. 3‌(4‌). 1‌-1‌1‌. [In Persian]
 81. Namazi, M., Bayazidi, A., & Jabarzadeh Kangarloie, S. (2‌0‌1‌1‌). Investigating the Relationship between Audit Quality and Earnings Management of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Research, 3‌(9‌), 4‌-2‌1‌. doi: 1‌0‌.2‌2‌0‌3‌4‌/IAAR.2‌0‌1‌1‌.1‌0‌4‌7‌5‌8‌. [In Persian]
 82. Nekoueizadeh, S., Dastgir, M., & Aliahmadi, S. (2‌0‌2‌0‌). The Impact Of the Economic Crisis on the Relationship between the CEO Power on Firm Value and the Financial Performance; The Role of Company’s Financial Reporting Characteristics. Empirical Studies in Financial Accounting, 1‌7‌(6‌8‌), 1‌-3‌1‌. doi: https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌4‌/qjma.2‌0‌2‌1‌.5‌4‌6‌3‌5‌.2‌1‌8‌7‌. [In Persian]
 83. Norouzi, M., Azinfar, K., Abbasi, E., & Dadashi, I. (2‌0‌2‌0‌). Modeling the Moderating Role of Management Ability in the Relationship between Financial Reporting Readability and Agency Cost. Financial Accounting Research, 1‌2‌(1‌), 1‌-1‌8‌. doi: 2‌0‌.1‌0‌0‌1‌.1‌.2‌3‌2‌2‌3‌4‌0‌5‌.1‌3‌9‌9‌.1‌2‌.1‌.2‌.4‌. [In Persian]