نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

چکیده

کیفیت اطلاعات حسابداری و رابطۀ آن با تصمیم‌گیرهای تأمین‌‌مالی از موضوعات مهمی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال، نحوۀ اثرگذاری کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه‌های تأمین‌‌مالی در دورۀ همه‌گیری کووید 19، موضوعی است که در پژوهش‌های داخلی به آن توجه نشده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه بدهی و بررسی چگونگی این تأثیر در دوران همه‌گیری کووید 19 است. در این راستا، از داده‌های 137 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1401-1391 (1057 سال ـ شرکت) استفاده شده است. برای برازش مدل‌ها از رویکرد حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده گردیده و اثرات سال‌ها و صنایع نیز کنترل شده‌اند. نتایج پژوهش برای کل بازۀ زمانی نشان می‌دهد که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی (به‌عنوان متغیر جانشین کیفیت اطلاعات حسابداری)، هزینۀ تأمین‌‌مالی از طریق بدهی‌ها، کاهش معناداری دارد و این کاهش برای بخش ذاتی کیفیت اقلام تعهدی بیش از بخش اختیاری آن است. به‌علاوه، یافته‌ها بیانگر آن است که در دورۀ همه‌گیری کووید 19، شدّت اثرگذاری کیفیت اقلام تعهدی و بخش‌های ذاتی و اختیاری آن بر هزینه بدهی، کاهش داشته است. نتایج آزمون‌های تکمیلی با بکارگیری مقادیر رتبه‌ای دهک‌بندی‌شدۀ کیفیت اقلام تعهدی، یافته‌های اصلی پژوهش را تأیید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

COVID-19, Accruals Quality and Cost of Debt

نویسندگان [English]

  • Abbas Aflatooni 1
  • Kefsan mansouri 1
  • Zahra Nikbakht 2

1 Department of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 Department of Accounting, Payame Noor University, PO BOX 19395-3697,Tehran,IRAN

چکیده [English]

The accounting information quality and its relationship with financing decision-making is one of the important issues that attract interest from researchers. However, the way accounting information quality affects financing costs during the COVID-19 pandemic is a topic that has not been explored in domestic research. The purpose of this research is to investigate the effect of the accounting information quality on the cost of debt and to explore how this effect mainfested during the pandemic of COVID-19. In this regard, the data from 137 firms listed on Tehran Stock Exchange for 2012-2022 (1057 firm-years) have been analyzed. The generalized least squares (GLS) approach was employed to fit the models and fixed effects for years and industries were also controlled. The research results for the entire period demonstrate that an increase in accruals quality (as a proxy for accounting information quality) leads to the cost of financing through debts and this decrease is more pronounced for innate accruals quality than for discretionary accruals quality. Furthermore, the findings suggest that during the period of the COVID-19 pandemic, the impact of accruals quality and its innate and discretionary components on the cost of debt diminished. The results of the robustness tests using decile-ranked values of accruals quality support the main findings.

Introduction

The global pandemic of COVID-19 and the economic recession related to it brought many challenges to companies in most countries (Barai & Dhar, 2021). Due to the widespread effects of this disease and the various and costly measures taken by countries to control this pandemic, during the outbreak of COVID-19, the economic activities of companies faced a serious challenge (Aljughaiman et al., 2023). COVID-19 had a significant negative impact on the employment level of the workforce, reduced economic activity, and created high levels of uncertainty in many financial markets (Zhang et al., 2020). These conditions have most likely hurt the accounting information quality (Pham et al., 2023; Chen et al., 2023) and due to the inverse relationship between the accounting information quality and the cost of debt, it has led to an increase in the cost of debt. However, most of the empirical evidence in this regard is related to developed countries such as the United States, the United Kingdom, and Australia, and the evidence on emerging markets (such as the Iranian capital market) is limited in this regard. Therefore, this study aims to investigate the relationship between the accruals quality and the cost of debt and to compare the extent of this relationship during the COVID-19 pandemic and other years.

Literature Review

In accounting, accruals refer to a part of earnings that does not carry cash flow and is a product of the accrual accounting system. Therefore, accruals represent the difference between earnings and cash flows (Nallareddy et al., 2020). Since accruals are affected by managerial discretion, the accruals quality can be used to evaluate the accounting information quality and predict future cash flows (Le et al., 2021). The COVID-19 pandemic has significantly affected the global economy (Zhu & Song, 2021), involved many businesses in financial difficulties (Albitar et al., 2020) and intensified their dependence on resources provided by creditors and investors (Shen et al., 2020). Most likely, these conditions have affected the accounting information quality (Pham et al., 2023). During the COVID-19 pandemic, most companies have had enough motivation for earnings management (Lassoued & Khanchel, 2021). However, earnings management causes the financial information reported by companies to be inconsistent with their actual situation, and this means reducing the accounting information quality (Tariverdi et al., 2012). According to these materials, the research hypotheses are presented as follows:
H1: An increase in the quality of accruals causes a decrease in the cost of debt.
H2: In the period of the COVID-19 pandemic, the intensity of the effect of accruals quality on the cost of debt has decreased.

Methodology

This research is practical, analytical, quasi-experimental, correlational in terms of research purpose, and retrospective and post-event in terms of the time dimension of the data. To collect financial and accounting data, Rahvard Novin database and reports published on Codal website were used, and Stata software was used to analyze the data. To fit the models, the generalized least squares approach was used.

Results

The results show that compared to other years, during the COVID-19 pandemic, the accruals quality (the cost of debt) has decreased (increased) by 27% (35%). Also, the results indicate that an increase in accruals quality decreases the cost of debt. Furthermore, our results show that compared to other years, during the COVID-19 pandemic, the intensity of the effect of the accruals quality on the cost of debt has decreased.

Discussion

The research findings show that an increase in accruals quality significantly decreases the cost of financing. So, in order to reduce financing costs from debts, managers are advised to be diligent in improving the companies' accounting information quality. Finally, our results show that the cost of debt has increased during the COVID-19 pandemic, due to the decline in accruals quality and its components.

Conclusion

Our results show that with the increase in the quality of accruals, the cost of financing through debts has a significant decrease, and this decrease is more for the innate components of accruals quality than for its discretionary part. In addition, the findings indicate that during the COVID-19 pandemic, the intensity of the effect of the accruals quality and its innate and discretionary components on the cost of debt has decreased. The results of supplementary tests confirm the research main findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Accruals Quality
  • Cost of Debt
  • Innate Quality
  • Discretionary Quality
بولو، قاسم، مرفوع، محمد و قهرمانی، آرین. (1399). تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 17(4)، 33-65. https://doi.org/10.22054/qjma.2021.39721.1957
داغانی، رضا، حاجیان، نجمه و طلوعی، کبری. (1398). تأثیر ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره و ویژگی‌های حسابرس بر مدیریت سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 9(34)، 299-325. https://doi.org/10.22051/jera.2018.20138.2019
رحمانی، علی و فلاح‌نژاد، فرهاد. (1389). تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(3)، 17-30. https://far.ui.ac.ir‌/article_16883.html
رسائیان، امیر و حسینی، وحید. (1387). رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15(4)، 67-82. https://acctgrev.ut.ac.ir‌/article_27753.html
رضایی، فرزین و ویسی‌حصار، ثریا. (1392). تأثیر ریسک اطلاعات بر هزینه ناخالص بدهی و هزینه سهام عادی تعدیل‌شده شرکت‌ها. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(1)، 29-44. https://jfksa.srbiau.ac.ir/article_2608.html
عبده‌تبریزی، حسین. (1399). تحلیلی بر شرایط اقتصاد و بازار سرمایه ایران در شرایط بیماری اپیدمی کووید 19. نشریه تحلیل مالی، 4(4)، 1-7. http://noo.rs/JkiVR
عرب مازار یزدی، محمد و طالبیان، سیدمحمد. (1387). کیفیت گزارش مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 6(21)، 1-30. https://qjma.atu.ac.ir‌/article_4262.html
مرادزاده‌فرد، مهدی، عدیلی، مجتبی و ابراهیمیان، سیدجواد. (1391). کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 4(14)، 91-110. https://faar.ctb.iau.ir/article_510579.html
نیکومرام، هاشم، طالب‌نیا، قدرت اله و خسروپور، سمانه. (1392). بررسی تأثیر شهرت حسابرس بر رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(6)، 77-88. https://jmaak.srbiau.ac.ir/article_7494.html
Albitar, K., Gerged, A. M., Kikhia, H., & Hussainey, K. (2‌0‌2‌0‌). Auditing in times of social distancing: the effect of COVID-1‌9‌ on auditing quality. International Journal of Accounting & Information Management, 2‌9‌(1‌), 1‌6‌9‌-1‌7‌8‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌1‌0‌8‌/‌IJAIM-0‌8‌-2‌0‌2‌0‌-0‌1‌2‌8‌
Ali, H., Amin, H.M.G., Mostafa, D., & Mohamed, E.K.A. (2‌0‌2‌2‌). Earnings management and investor protection during the COVID-1‌9‌ pandemic: evidence from G-1‌2‌ countries. Managerial Auditing Journal, 3‌7‌(7‌), 7‌7‌5‌-7‌9‌7‌. https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌1‌0‌8‌/‌MAJ-0‌7‌-2‌0‌2‌1‌-3‌2‌3‌2‌
Aljughaiman, A. A., Nguyen, T. H., Trinh, V. Q., & Du, A. (2‌0‌2‌3‌). The COVID-1‌9‌ outbreak, corporate financial distress and earnings management. International Review of Financial Analysis, 8‌8‌, 1‌0‌2‌6‌7‌5‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.irfa.2‌0‌2‌3‌.1‌0‌2‌6‌7‌5‌
Armstrong, C. S., Guay, W. R., & Weber, J. P. (2‌0‌1‌0‌). The role of information and financial reporting in corporate governance and debt contracting. Journal of Accounting and Economics, 5‌0‌(2‌-3‌), 1‌7‌9‌-2‌3‌4‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.jacceco.2‌0‌1‌0‌.1‌0‌.0‌0‌1‌
Asnaashari, H., Safarzadeh, M.H., Kheirollahi, A., & Hashemi, S. (2‌0‌2‌3‌). The effect of auditors’ work stress and client participation on audit quality in the COVID-1‌9‌ era. Journal of Facilities Management, (In press). https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌1‌0‌8‌/‌JFM-0‌1‌-2‌0‌2‌3‌-0‌0‌0‌5‌
Azizkhani, M., Monroe, G. S., & Shailer, G. (2‌0‌1‌0‌). The value of Big 4‌ audits in Australia. Accounting & Finance, 5‌0‌(4‌), 7‌4‌3‌-7‌6‌6‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌1‌1‌1‌/‌j.1‌4‌6‌7‌-6‌2‌9‌X.2‌0‌1‌0‌.0‌0‌3‌4‌6‌.x
Barai, M. K., & Dhar, S. (2‌0‌2‌1‌). COVID-1‌9‌ pandemic: Inflicted costs and some emerging global issues. Global Business Review,‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌1‌7‌7‌/‌0‌9‌7‌2‌1‌5‌0‌9‌2‌1‌9‌9‌1‌4‌9‌9‌
Beltrame, F., Floreani, J., & Sclip, A. (2‌0‌1‌7‌). Earnings quality and the cost of debt of SMEs. Financial markets, SME Financing and Emerging Economies, 2‌1‌-3‌9‌.‏ Available at: https:/‌/‌link.springer.com/‌chapter/‌1‌0‌.1‌0‌0‌7‌/‌9‌7‌8‌-3‌-3‌1‌9‌-5‌4‌8‌9‌1‌-3‌_3‌
Bharath, S. T., Sunder, J., & Sunder, S. V. (2‌0‌0‌8‌). Accounting quality and debt contracting. The Accounting Review, 8‌3‌(1‌), 1‌-2‌8‌.‏ https:/‌/‌www.jstor.org/‌stable/‌3‌0‌2‌4‌3‌5‌0‌9‌
Chen, H. C., Chiang, H. T., & Voren, D. (2‌0‌2‌3‌). The impact of the COVID-1‌9‌ pandemic on quality of financial reports. Journal of Applied Finance & Banking, 1‌3‌(4‌), 1‌-2‌9‌.‏ https:/‌/‌ideas.repec.org/‌a/‌spt/‌apfiba/‌v1‌3‌y2‌0‌2‌3‌i4‌f1‌3‌_4‌_1‌.html
Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2‌0‌0‌2‌). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 7‌7‌, 3‌5‌-5‌9‌.‏ http:/‌/‌www.jstor.org/‌stable/‌3‌2‌0‌3‌3‌2‌4‌
Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2‌0‌1‌0‌). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 5‌0‌(2‌-3‌), 3‌4‌4‌-4‌0‌1‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.jacceco.2‌0‌1‌0‌.0‌9‌.0‌0‌1‌
Deloitte, (2‌0‌2‌0‌). Internal controls: COVID-1‌9‌ considerations for auditors, (2‌0‌2‌0‌). Available at: https:/‌/‌www.deloitte.com/‌global/‌en/‌services/‌audit/‌perspectives/‌internal-controls--covid-1‌9‌-considerations-for-auditors.html
Easley, D., & O'hara, M. (2‌0‌0‌4‌). Information and the cost of capital. The Journal of Finance, 5‌9‌(4‌), 1‌5‌5‌3‌-1‌5‌8‌3‌.‏ https:/‌/‌www.jstor.org/‌stable/‌3‌6‌9‌4‌8‌7‌1‌
Eliwa, Y., Gregoriou, A., & Paterson, A. (2‌0‌1‌9‌). Accruals quality and the cost of debt: the European evidence. International Journal of Accounting & Information Management, 2‌7‌(2‌), 3‌3‌3‌-3‌5‌1‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌1‌0‌8‌/‌IJAIM-0‌1‌-2‌0‌1‌8‌-0‌0‌0‌8‌
Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1‌9‌7‌3‌). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 8‌1‌(3‌), 6‌0‌7‌-6‌3‌6‌.‏ https:/‌/‌www.jstor.org/‌stable/‌1‌8‌3‌1‌0‌2‌8‌
Fosu, S., Danso, A., Ahmad, W., & Coffie, W. (2‌0‌1‌6‌). Information asymmetry, leverage and firm value: Do crisis and growth matter? International Review of Financial Analysis, 4‌6‌, 1‌4‌0‌-1‌5‌0‌. https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.irfa.2‌0‌1‌6‌.0‌5‌.0‌0‌2‌
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2‌0‌0‌5‌). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 3‌9‌(2‌), 2‌9‌5‌-3‌2‌7‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.jacceco.2‌0‌0‌4‌.0‌6‌.0‌0‌3‌
Gray, P., Koh, P. S., & Tong, Y. H. (2‌0‌0‌9‌). Accruals quality, information risk and cost of capital: Evidence from Australia. Journal of Business Finance & Accounting, 3‌6‌(1‌‐2‌), 5‌1‌-7‌2‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌1‌1‌1‌/‌j.1‌4‌6‌8‌-5‌9‌5‌7‌.2‌0‌0‌8‌.0‌2‌1‌1‌8‌.x
Houcine, A., & Houcine, W. (2‌0‌2‌0‌). Does earnings quality affect the cost of debt in a banking system? Evidence from French listed companies. Journal of General Management, 4‌5‌(4‌), 1‌8‌3‌-1‌9‌1‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌1‌7‌7‌/‌0‌3‌0‌6‌3‌0‌7‌0‌2‌0‌9‌1‌6‌2‌9‌6‌
Hsu, Y. L., & Yang, Y. C. (2‌0‌2‌2‌). Corporate governance and financial reporting quality during the COVID-1‌9‌ pandemic. Finance Research Letters, 4‌7‌, 1‌0‌2‌7‌7‌8‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.frl.2‌0‌2‌2‌.1‌0‌2‌7‌7‌8‌
Kim, H., & Yasuda, Y. (2‌0‌1‌9‌). Accounting information quality and guaranteed loans: Evidence from Japanese SMEs. Small Business Economics, 5‌3‌, 1‌0‌3‌3‌-1‌0‌5‌0‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌0‌7‌/‌s1‌1‌1‌8‌7‌-0‌1‌8‌-0‌1‌0‌6‌-5‌
Kim, K. S., Chung, C. Y., Lee, J. H., & Cho, S. (2‌0‌2‌0‌). Accruals quality, information risk, and institutional investors’ trading behavior: Evidence from the Korean stock market. The North American Journal of Economics and Finance, 5‌1‌, 1‌0‌1‌0‌8‌1‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.najef.2‌0‌1‌9‌.1‌0‌1‌0‌8‌1‌
Lassoued, N., & Khanchel, I. (2‌0‌2‌1‌). Impact of COVID-1‌9‌ pandemic on earnings management: An evidence from financial reporting in European firms. Global Business Review,‏ 2‌2‌(5‌), 1‌-1‌5‌. https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌1‌7‌7‌/‌0‌9‌7‌2‌1‌5‌0‌9‌2‌1‌1‌0‌5‌3‌4‌9‌1‌
Le, H. T. T., Vo, X. V., & Vo, T. T. (2‌0‌2‌1‌). Accruals quality and the cost of debt: Evidence from Vietnam. International Review of Financial Analysis, 7‌6‌, 1‌0‌1‌7‌2‌6‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.irfa.2‌0‌2‌1‌.1‌0‌1‌7‌2‌6‌
Lewellen, J., & Resutek, R. J. (2‌0‌1‌9‌). Why do accruals predict earnings? Journal of Accounting and Economics, 6‌7‌(2‌-3‌), 3‌3‌6‌-3‌5‌6‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.jacceco.2‌0‌1‌8‌.1‌2‌.0‌0‌3‌
Lim, J., Lee, J., & Chang, J. (2‌0‌1‌5‌). Financial reporting quality of target companies and acquirer returns: evidence from Korea. International journal of Accounting & Information Management, 2‌3‌(1‌), 1‌6‌-4‌1‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌1‌0‌8‌/‌IJAIM-0‌7‌-2‌0‌1‌4‌-0‌0‌5‌2‌
McNichols, M. F. (2‌0‌0‌2‌). Discussion of the quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 7‌7‌, 6‌1‌-6‌9‌.‏ http:/‌/‌www.jstor.org/‌stable/‌3‌2‌0‌3‌3‌2‌5‌
Nahar, S., Azim, M., & Anne Jubb, C. (2‌0‌1‌6‌). Risk disclosure, cost of capital and bank performance. International Journal of Accounting & Information Management, 2‌4‌(4‌), 4‌7‌6‌-4‌9‌4‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌1‌0‌8‌/‌IJAIM-0‌2‌-2‌0‌1‌6‌-0‌0‌1‌6‌
Nallareddy, S., Sethuraman, M., & Venkatachalam, M. (2‌0‌2‌0‌). Changes in accrual properties and operating environment: Implications for cash flow predictability. Journal of Accounting and Economics, 6‌9‌(2‌-3‌), 1‌0‌1‌3‌1‌3‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.jacceco.2‌0‌2‌0‌.1‌0‌1‌3‌1‌3‌
Orazalin, N., & Akhmetzhanov, R. (2‌0‌1‌9‌). Earnings management, audit quality, and cost of debt: evidence from a central Asian economy. Managerial Auditing Journal, 3‌4‌(6‌), 6‌9‌6‌-7‌2‌1‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌1‌0‌8‌/‌MAJ-1‌2‌-2‌0‌1‌7‌-1‌7‌3‌0‌
Pham, Q. T., Ho, X. T., Nguyen, T. P. L., Pham, T. H. Q., & Bui, A. T. (2‌0‌2‌3‌). Financial reporting quality in pandemic era: case analysis of Vietnamese enterprises. Journal of Sustainable Finance & Investment, 1‌3‌(1‌), 3‌3‌0‌-3‌5‌2‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌8‌0‌/‌2‌0‌4‌3‌0‌7‌9‌5‌.2‌0‌2‌1‌.1‌9‌0‌5‌4‌1‌1‌
Ryu, H., & Chae, S. J. (2‌0‌2‌2‌). The impact of COVID-1‌9‌ on earnings management in the distribution and service industries. Journal of Distribution Science, 2‌0‌(4‌), 9‌5‌-1‌0‌0‌.‏ Available at: https:/‌/‌www.kci.go.kr/‌kciportal/‌ci/‌sereArticleSearch/‌ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART0‌0‌2‌8‌3‌2‌2‌1‌7‌
Saleem, K. S. M. A. (2‌0‌2‌1‌). The impact of the coronavirus pandemic on auditing quality in Jordan. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 1‌5‌(4‌), 3‌1‌-4‌0‌.‏ Available at: https:/‌/‌www.ijicc.net/‌images/‌Vol_1‌5‌/‌Iss_4‌/‌1‌5‌4‌0‌3‌_Saleem_2‌0‌2‌1‌_E1‌_R.pdf
Shen, H., Fu, M., Pan, H., Yu, Z., & Chen, Y. (2‌0‌2‌0‌). The impact of the COVID-1‌9‌ pandemic on firm performance. Emerging Markets Finance and Trade, 5‌6‌(1‌0‌), 2‌2‌1‌3‌-2‌2‌3‌0‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌8‌0‌/‌1‌5‌4‌0‌4‌9‌6‌X.2‌0‌2‌0‌.1‌7‌8‌5‌8‌6‌3‌
Šušak, T. (2‌0‌2‌0‌). The effect of regulatory changes on relationship between earnings management and financial reporting timeliness: The case of COVID-1‌9‌ pandemic. Zbornik Radova Ekonomski Fakultet u Rijeka, 3‌8‌(2‌), 4‌5‌3‌-4‌7‌3‌.‏ Available at: https:/‌/‌www.efri.uniri.hr/‌upload/‌Zbornik%2‌0‌2‌_2‌0‌2‌0‌/‌0‌4‌-Susak-2‌0‌2‌0‌-2‌.pdf
Tariverdi, Y., Moradzadehfard, M., & Rostami, M. (2‌0‌1‌2‌). The effect of earnings management on the quality of financial reporting. African Journal of Business Management, 6‌(1‌2‌), 4‌6‌0‌3‌-4‌6‌1‌1‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.5‌8‌9‌7‌/‌AJBM1‌1‌.3‌0‌0‌6‌
The New Yorker. (2‌0‌2‌0‌). The pandemic isn’t a Black Swan but a portent of a more fragile global system. Available at: https:/‌/‌www.newyorker.com/‌news/‌daily-comment/‌the-pandemic-isnt-a-black-swan-but-a-portent-of-a-more-fragile-global-systemc
Vander Bauwhede, H., De Meyere, M., & Van Cauwenberge, P. (2‌0‌1‌5‌). Financial reporting quality and the cost of debt of SMEs. Small Business Economics, 4‌5‌, 1‌4‌9‌-1‌6‌4‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌0‌7‌/‌s1‌1‌1‌8‌7‌-0‌1‌5‌-9‌6‌4‌5‌-1‌
Yan, H., Liu, Z., Wang, H., Zhang, X., & Zheng, X. (2‌0‌2‌2‌). How does the COVID-1‌9‌ affect earnings management: Empirical evidence from China? Research in International Business and Finance, 6‌3‌, 1‌0‌1‌7‌7‌2‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.ribaf.2‌0‌2‌2‌.1‌0‌1‌7‌7‌2‌
Zhang, D., Hu, M., & Ji, Q. (2‌0‌2‌0‌). Financial markets under the global pandemic of COVID-1‌9‌. Finance Research Letters, 3‌6‌, 1‌0‌1‌5‌2‌8‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.frl.2‌0‌2‌0‌.1‌0‌1‌5‌2‌8‌
Zhang, M. (2‌0‌1‌9‌). Conditional pricing of earnings quality. Finance Research Letters, 3‌0‌, 3‌0‌6‌-3‌1‌3‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.frl.2‌0‌1‌8‌.1‌0‌.0‌1‌5‌
Zhou, Q., Tan, K. J. K., Faff, R., & Zhu, Y. (2‌0‌1‌6‌). Deviation from target capital structure, cost of equity and speed of adjustment. Journal of Corporate Finance, 3‌9‌, 9‌9‌-1‌2‌0‌. https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/‌j.jcorpfin.2‌0‌1‌6‌.0‌6‌.0‌0‌2‌
Zhu, P., & Song, J. (2‌0‌2‌1‌). The role of internal control in firms’ coping with the impact of the covid-1‌9‌ pandemic: evidence from China. Sustainability, 1‌3‌(1‌1‌), 6‌2‌9‌4‌.‏ https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.3‌3‌9‌0‌/‌su1‌3‌1‌1‌6‌2‌9‌4‌
Abdoh Tabrizi, H. (2‌0‌2‌1‌). An analysis of economic and market capital conditions in Iran for the period of covid 1‌9‌ epidemic. Journal of Financial Analysis, 4‌(1‌), 1‌-7‌. http:/‌/‌noo.rs/‌JkiVR [In Persian]
Arabmazar Yazdi, M., & Talebian, M. (2‌0‌0‌8‌). Financial reporting quality, information risk and cost of capital. Empirical Studies in Financial Accounting, 6‌(2‌1‌), 1‌-3‌0‌. https:/‌/‌qjma.atu.ac.ir/‌article_4‌2‌6‌2‌.html?lang=fa [In Persian]
Blue, G., Marfou, M., & Ghahremani, A. (2‌0‌2‌0‌). The effect of accounting information quality on the companies’ cost of equity, considering the role of information symmetry and comparability of financial statements. Empirical Studies in Financial Accounting, 1‌7‌(6‌8‌), 3‌3‌-6‌5‌. https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.2‌2‌0‌5‌4‌/‌qjma.2‌0‌2‌1‌.3‌9‌7‌2‌1‌.1‌9‌5‌7‌ [In Persian]
Daghani, R., Hajian, N., & Toloyee, K. (2‌0‌2‌0‌). Effects of the board’s ownership and oversight structure and audit characteristics on earning management. Empirical Research in Accounting, 9‌(4‌), 2‌9‌9‌-3‌2‌6‌. https:/‌/‌doi.org/‌1‌0‌.2‌2‌0‌5‌1‌/‌jera.2‌0‌1‌8‌.2‌0‌1‌3‌8‌.2‌0‌1‌9‌ [In Persian]
Moradzadehfard, M., Adili, M., & Ebrahimian, S. J. (2‌0‌1‌2‌). Audit quality, earnings quality and cost of equity capital. Financial Accounting and Auditing Research, 4‌(1‌4‌), 9‌1‌-1‌1‌0‌. https:/‌/‌faar.ctb.iau.ir/‌article_5‌1‌0‌5‌7‌9‌.html?lang=fa [In Persian]
Nikoomaram, H., Talebnia, G., & Khosropour, S. (2‌0‌1‌3‌). The effect of auditor reputation on the relation of accruals quality and debt cost. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 2‌(6‌), 7‌7‌-8‌8‌. https:/‌/‌jmaak.srbiau.ac.ir/‌article_7‌4‌9‌4‌.html?lang=fa [In Persian]
Rahmani, A., & Fallahnezhad, F. (2‌0‌1‌0‌). Effect of accrual quality on the cost of common stock. Financial Accounting Research, 2‌(3‌), 1‌7‌-3‌0‌. https:/‌/‌far.ui.ac.ir/‌article_1‌6‌8‌8‌3‌.html?lang=fa [In Persian]
Rasaeian, A., & Hosseini, V. (2‌0‌0‌9‌). The relationship between accruals quality and cost of capital in Iran. Accounting and Auditing Review, 1‌5‌(4‌), 6‌7‌-8‌2‌. https:/‌/‌acctgrev.ut.ac.ir/‌article_2‌7‌7‌5‌3‌.html?lang=fa [In Persian]
Rezaei, F., & Veisi Hesar, S. (2‌0‌1‌3‌). The effect of information risk on the firms’ gross cost of debt and the adjusted cost of common stock. Financial Knowledge of Securities Analysis, 6‌(1‌), 2‌9‌-4‌4‌. https:/‌/‌jfksa.srbiau.ac.ir/‌article_2‌6‌0‌8‌.html [In Persian]