نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری و مالی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار، گروه مدیریت فناوری وکارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

صندوق‌های بازنشستگی در ایران از نوع مزایای معین است و پایداری آن‎ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بااین‌وجود ارزیابی پایداری آن‌‎ها همواره موردانتقاد بوده است. گزارشگری حداقلی و استفاده از شاخص‌های ساده پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ذینفعان نیست. مسئله، تعیین شاخص‌ها و استانداردهایی برای ارزیابی همه‌جانبه پایداری مالی می‌باشد. برای پاسخ به این مسئله ابتدا مبانی نظری ارزیابی پایداری صندوق‌های بازنشستگی و شاخص‌های مورداستفاده توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی بررسی گردید. شاخص‌های استخراج‌شده برای نظرخواهی در اختیار خبرگان قرار داده شد و بر روی شاخص‌های کلیدی به روش دلفی فازی اجماع کسب گردید. به‌منظور رتبه‌بندی و تدوین شاخص ترکیبی، با استفاده از نظر خبرگان و روش سوارا شاخص نهایی حاصل شد. از مبانی نظری 27 شاخص در چهار بعد عدالت، کفایت، مالی و نوگرایی استخراج شد و مطابق با نتایج روش دلفی فازی، 15 شاخص کلیدی به تأیید نهایی رسید. از این بین، نسبت پشتیبانی از نظر تأثیر رتبه اول، نرخ جایگزینی و ضریب نفوذ رتبه دوم و سوم را کسب کرد. نتایج حاصل از اجرای روش سوارا تأییدکننده شاخص ترکیبی متشکل از ابعاد عدالت (1 زیر شاخص)، کفایت (3 زیر شاخص) و بعد مالی (11 زیر شاخص) شد. در شاخص ترکیبی، بعد عدالت (6 درصد وزن شاخص ترکیبی)، بعد کفایت (21 درصد وزن شاخص ترکیبی) و بعد مالی (73 درصد وزن شاخص ترکیبی) را تشکیل می‌دهد. نسبت پشتیبانی رتبه اول، نسبت ارزش فعلی دارایی‌ها به تعهدات رتبه دوم و تجزیه‌وتحلیل اکچوئری رتبه سوم را کسب کرده است. با توجه ‌به شاخص ترکیبی، بعد شاخص‌های مالی بیشترین اهمیت را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Sustainability Evaluation Indicators of Iranian Pension Funds

نویسندگان [English]

  • Javad Shekarkhah 1
  • Mohammad javad Salimi 2
  • Seyed Soroush Ghazinoori 3
  • Ali Hedayati Bilondi 4

1 Associated professor of Accounting , Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Accounting , Allameh Tabataba&a'i University, Tehran ,Iran

3 Associated Professor ,management of Technology and Entrepreneurship Department ,Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 PhD student,Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Pension funds in Iran use defined benefit pension plan and their sustainability is important. However, the evaluation of their sustainability has always been criticized. Minimum reporting and simple accountability indicators do not meet the informational needs of stakeholders. Thus, the main issue is to identify the indicators and standards for comprehensive evaluation of financial sustainability. To address this issue, the theoretical foundations of sustainability evaluation of pension funds and the indicators applied by other countries and international organizations were examined. The indicators were presented to experts for receiving their opinions and in order to reach a consensus on key indicators a fuzzy Delphi method was applied. For ranking and developing a combined indicator, the final indicator was obtained using experts' opinions and the SWARA method. 27 indicators in four dimensions were extracted from the theoretical foundations: equity, adequacy, financial, and innovation. According to the results of the fuzzy Delphi method, 15 key indicators were confirmed finally. Among the key indicators, the support ratio obtained the first rank, while the replacement rate and penetration coefficient obtained the second and third ranks, respectively. The results of the SWARA method confirmed the combined indicator consisting of equity dimension (1 sub-indicator), adequacy dimension (3 sub-indicators), and financial dimension (11 sub-indicators). The weight of equity, adequacy and financial in the combined indicator is equal to 6%, 21%, and 73%, respectively. The support ratio, present value of Assets to Liabilities Ratio, and actuary analysis obtained ranks 1 to 3. the financial dimension has the highest importance,

کلیدواژه‌ها [English]

  • pension funds
  • financial sustainability
  • sustainability reporting
  • combined indicators of sustainability assessment