نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علوم اقتصادی تهران، ایران

چکیده

در سالهای اخیر بخشی از پژوهش های حسابداری در بازار سرمایه ایران به هموارسازی سود اختصاص یافته
است. اما در زمینه ارتباط آن با ارزش سهام مقالات زیادی منتشر نشده است. هدف این مقاله ارزیابی آثار
هموارسازی سود بر بازدهی سهام عادی شرکت ها می باشد. انجام این کار مستلزم برآورد بازده مورد انتظار
سهام شرکتها می باشد که در این مقاله بر اساس مدل سه عاملی فاما فرنچ انجام شده است. برای برآورد مدل -
فاما فرنچ از داده های ماهیانه در طول سالهای 5831 تا 5831 استفاده شده است. نمونه مورد بررسی شامل 19
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هموارسازی سود شرکت ها بر مبنای نسبت نوسان
سود عملیاتی به جریانهای نقدی عملیاتی اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد هموارسازی سود علاوه بر
سه فاکتور ریسک در مدل فاما فرنچ قرار می گیرد. به عبارت دیگر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت ها
موثر است و هر چه نوسان سود شرکتها کمتر باشد، بازده مورد انتظار سهامداران کمتر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Income Smoothing and Stock Return Based on Fama-French Three-Factor Model

نویسندگان [English]

  • M Ghaemi 1
  • M Moradipour 2
  • M Karim 3

چکیده [English]

Recently, some of the accounting researches in Iran capital market have been devoted to income smoothing, but not so many on relationship with stock value. We mean to evaluate the effect of income smoothing stock return. Therefore, there is a need to measure the expected return, for which we use Fama-French three-factor model in this paper. To estimate the model, we use monthly data from 2006-2010. Also, sample concludes 90 listed companies in TSE. Income smoothing is measured by volatility ratio of operational income to cash flow from operation. Our findings show that income smoothing is another relevant factor in Fama-French three-factor model. In other words, income smoothing is relevant to stock return and the less volatility ratio, the less the expected return of shareholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income smoothing
  • Fama -French three-factor model
  • Stock Returns
اعتمادی، حسین و محمد علی جوادی مژده) 0133 (، "عوامل موثر بر ارتباط بین هموارسازی
- .010 سود و سودآوری شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران"، حسابدار رسمی، ص . 01
.0 بدری، .) احمد.) 0173 "شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود"، پایان نامه دکترای
دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران . - . ص 003 01
.1 سلیمانی امیری، غلامرضا و مرضیه حمزی. ). 013 (. "بررسی اثر هموار سازی سود بر
اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سرمایه". بررسی های حسابداری و حسابرسی،
. تابستان . 013 ، ص 30 تا 000
.0 قائمی، محمد حسین، محمود قیطاسوند و محمود توجکی.) 0130 (،"تاثیر هموارسازی سود
بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های
حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، سال دهم، شماره .11
5. Badrinath, S., Gay, G., Kale, J. (1989), Patterns of Institutional Investment, Prudence and the Managerial Safety Net Hypotheses, Journal of Risk and Insurance, Vol. 56: pp605-629.
6. Beidleman, C. R.)1973). “Income smoothing: The role of management”. the Accounting Review 48(October): 653–667.
7. E.A.Emhoff, (1977).“Income Smoothing – a case for Doubt”, Accounting Journal, spring 1977.
8. Eckel, N. (1981). “Income Smoothing Hypothesis Revisited”, Abacus, june, pp. 28-40.
9. Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, (1992), “the Cross-Section of Expected Stock Returns”, Journal of Finance, 47, pp. 427-465.
10. Fama Eugene and French Kenneth. (1993). "Common risk factors in the returns on stocks and bonds", Journal of Financial Economics, 33, 3-56
11. Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, (2004). “The CAPM: Theory and Evidence”, Journal of Economic Perspective, pp: 25-46.
12. Hepworth, S. R., (1953), “Smooth Period Income”, the Accounting Review, 12, pp. 32-39.
13. Loughran, T. (1997). “Book-to-market across firm size, exchange, and seasonality: Is there an effect?” Journal of Financial and Quantitative Analysis 32 (September): 249–268.
14. Michelson, S., J.J. Wagner & C.W. Wooton,1995, “A Market Based Analysis Of Income Smoothing”, Journal Of Business Finance And Accounting, 228:0306-686x,
15. Martinez, Antonio lopo, castro, Miguel Angel Rivera. (2011). “The Smoothing Hypothesis, Stock Returns and Risk in Brazil”, A Venida Ptincesa Isabel, 40130-030.
119 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم، شماره 53 ، پاییز 1541
16. McInnis, John. (2010). “Earnings Smoothness, Average Returns, and Implied Cost of Equity Capital”, the Accounting Review, pp. 315–341.
17. Pinghsun Huang, Yan Zhang, Donald R.Deis, Jacquelyn S. Mof, (2009) Do artificial income smoothing and real income smoothing contribute to firm value equivalently? Journal of Banking & Finance, 33, pp 224-233.
18. Stolowy, Herve, Breton. Gaetan, (2000), “A framework for accounts manipulation", available at: http://papers.SSRN.com