اثر محافظهکاری مشروط و غیر مشروط حسابداری بر هزینه حقوق مالکانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از روشهای جلوگیری از تقلبات مدیریت و افزایش کیفیت اطلاعات مالی، رعایت خصوصیات کیفی
اطلاعات مالی، ازجمله خصوصیت محافظه کاری می باشد. اتخاذ رویکرد محافظه کارانه از یک سو با افزایش
کیفیت اطلاعات مالی، ریسک اطلاعاتی و در پی آن هزینه سرمایه سهام واحد تجاری را کاهش می دهد، ولی
از سوی دیگر با ارائه تصویری نامناسب از وضعیت واحد تجاری، ریسک عدم برگشت اصل و سود سرمایه و
در نتیجه هزینه سرمایه سهام واحد تجاری را افزایش میدهد. در پاسخ به این سوال که محافظهکاری در نهایت
منجر به افزایش هزینه سرمایه میشود یا کاهش آن و یا تاثیری بر آن ندارد، در این پژوهش اثر انواع
محافظه کاری )مشروط و نامشروط( بر روی هزینه سرمایه بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 2831 لغایت 2831 استفاده شده است.
جهت ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری مشروط و غیر مشروط با هزینه سرمایه، به ترتیب از مدل باسو ) Basu, 1997 ( و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیور و رایان ) Beaver and Ryan, 2005 ( استفاده شده
است. نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط بین محافظه کاری مشروط و هزینه سرمایه شرکت، معکوس و
معنادار است. به عبارت دیگر، در صورتی که اخبار و علائم بد بیشتر و به موقع تر از اخبار خوب در سود
حسابداری منعکس شوند، هزینه سرمایه شرکت افزایش پیدا می کند، اما هیچ ارتباط مشخص و معناداری بین
محافظه کاری غیر مشروط و هزینه سرمایه شرکت مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Conditional and Unconditional Accounting Conservatism on the Cost of Equity

نویسندگان [English]

  • omid Pourheidari 1
  • A Ghaffarloo 2
چکیده [English]

One of the ways to prevent fraud of management and increase the quality of financial information is the compliance quality characters of financial information, such as characteristic of conservatism. Adopt a conservative approach on the one hand by increasing the quality of financial information, and trading unit risk information, and ultimately reduces the cost of equity, But on the other hand, showing a poor image of the company, the risk of return on capital and at the result, cost of equity capital increases. In response to a question that ultimately conservatism increases costs of equity capital or reduce its, in this study the effect of the types of conservatism (conditional or unconditional) on the cost of equity capital has been studied. For this purpose, information about companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 1382 till 1389 has been used. To assess the relationship between conditional and unconditional conservatism with cost of equity capital, respectively, the model of the Basu (1977) and criterion market to book value, by Beaver and Ryan (2005) is used. The results showed that the association between conditional conservatism and cost of equity capital is negative and significant. In other words, if the bad news, more and timely than good news, reflected in accounting profits, cost of equity capital will increase. But there is no clear and significant relation between unconditional conservatism, and equity participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional Accounting Conservatism
  • Unconditional Conservatism
  • Cost of Equity
  • and Business Risk
افلاطووونی، عسووا ، و لییووی نیکس ووت. 1322 (. کوواربرد اقتصوواد سوونتی در تحقیقووات
حسابداری، مدیریت مالی و عیوم اقتصادی، تهران انتشارات ترمه، چاپ اول.
.2 غفارلو، عسا . 1320 (. بررسی ارتساط بین ساختتارهای رقابتی محصووتت و محافظو ه -
کاری مشروط حسابداری. پایان نامه کارشناسی ارش . د دانشگاه شهید باهنر کرمان
.3 کردستانی، غلامرضا و ضیاء الدین متدی. 1324 (. بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفوی
و هزینه سرمایه سهام عادی، بررسیهای حسابداری و حسابرس ، ی دوره چهاردهم، شماره
.42
.4 قائمی، محمد حسین؛ ودیعی، محمود حسوین و حوا ی پوور میو.م. 1322 پواییز(. تواثیر
محافظهکاری بر پایداری سود و نسست قیموت بوه سوود، دانوا حسوابداری، سوال اول
شماره دوم
.5 کمیتووه توودوین اسووتانداردهای حسووابداری، 1322 (، اصووول و ضوووابا حسووابداری و
حسابرسی: استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی، چاپ هفدهم.
.1 محرومی، رامین. 1322 ( رابطه ارزش اطلاعات مالی حسوابداری محافظوه کارانوه و غیور
محافظه کارانه. پایان نامه کارشناسی ارش . د دانشگاه شهید باهنر کرمان
7. Ahmed, A., B.K. Billings, R.M. Morton, and M.S. Harris, (2002). The role of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs. The Accounting Review, Vol. 77, pp. 867–890.
8. Ball, R, S.P., Kothari (2007); Econometrics of the Basu asymmetric timeliness coefficient and accounting conservatism, online; http://www.ssrn.com
9. Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timelines of earnings. Journal of Accounting and Economics Vol. 24, pp. 3-37.
10. Basu, S. (2005). Discussion of conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling." Review of Accounting Studies, Vol. 10, pp. 311-321.
11. Bauwhede, H.W. (2007). The impact of conservatism on the cost of debt: Conditional versus unconditional conservatism. Working Paper, Vlerick Leuven Gent Management School.
12. Beaver, W.H. and S.G. Ryan. (2005). Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling. Review of Accounting Studies, Vol. 10, No. 2-3, pp. 269-309.
13. Folsom, D.M (2009); Competative structure and conditional accounting conservatism, Ph.D Dissertation, University of Iowa.
14. Francis, J., R., LaFond, P.M. Olsson, and K., Schipper, (2004), Costs of equity and earnings attributes", The Accounting Review, Vol. 79, No. 4, pp. 967-1010.
15. Iatridis, G.E., (2011). Accounting disclosures, accounting quality and conditional and unconditional conservatism. International Review of Financial Analysis. Vol. 20, pp. 88–102.
اثر محافظهکاری مشروط و غیر مشروط حسابداری.... 76
16. Knoops. C.D. (2010). Accounting conservatism. Working Paper, Erasmus University Roterdam, Erasmus School of Economics.
17. Lara, J.M.G., B.G. Osma, and F. Penalva, (2006). Cost of Equity and Accounting Conservatism. Working Paper, IESE Business School, University of Navarra.
18. Ryan, S.G. (2006). Indentifying conditional conservatism. European Accounting Review, Vol. 15, No. 4, pp. 511-525.
19. Tao M. M. (2010). Accounting Conservatism and corporate investment. Working Paper, Olin Business School Washington University.
20. Watts, R.L. (2003a). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting Horizons, Vol. 17, No. 3, pp. 207-221.
21. Watts, R.L. (2003b). Conservatism in accounting part II: Evidence and research opportunities. Accounting Horizons Vol. 17, No. 4, pp. 287-301.
22. Xi Liy, X. (2010). Accounting conservatism and the cost of capital: international analysis. Working Paper, London Business School. .