نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه حسابداری دانشگاه ایلام

2 دانشگاه ایلام

چکیده

در دهه‌های اخیر بر دولت‌ها برای بهبود عملکرد فشار فزاینده‌ای وارد شده، در این راستا اهمیت دستیابی به عملکرد پایدار نیز دوچندان شده است. اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری در نهادهای بخش عمومی نقش مهمی در دستیابی به عملکرد پایدار ایفا می‌کند با این وجود اثربخشی سیستم های اطلاعات حسابداری به دلیل بروز تغییرات سریع در دنیای اقتصاد جهانی نمی‌تواند به تنهایی به عملکرد پایدار دست یابد. بر این اساس، تقاضای روزافزونی برای ایجاد چارچوبی از ارزیابی وجود دارد که مناسب با ویژگی‌های سازمان بخش عمومی برای جهت دهی، مدیریت و ارزیابی عملکرد به سمت دستیابی به عملکرد پایدار می‌باشد کارت ارزیابی بخش عمومی برای اندازه-گیری عملکرد، مدلی راهبردی، نتیجه محور، و چندبعدی به شمار می‌رود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر پذیرش کارت ارزیابی بخش عمومی، اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد پایدار در بخش عمومی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان مالی ادارات دولتی شهر بوشهر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران نمونه به تعداد 168 نفر تعیین، 175 پرسشنامه توزیع و در نهایت تعداد 124پرسشنامه تکمیل شده دریافت و با استفاده از معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. یافته‌ها نشان داد که پذیرش کارت ارزیابی بخش عمومی بر اثربخشی اجزای سیستم اطلاعات حسابداری یعنی سیستم ورودی داده، سیستم پردازش داده، سیستم ذخیره‌سازی و سیستم صورت‌های مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، اثربخشی اجزاء چهارگانه سیستم اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد پایدار تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Public sector scorecard, Effectiveness of accounting information systems and sustainable performance in public sector- a case study of government offices in Bushehr city

نویسندگان [English]

  • gharibe esmailikia 1
  • raha mohtasham 2

1 دانشگاه ایلام

2 ilam university

چکیده [English]

In recent decades, there has been increasing pressure on governments to improve their performance, and in this regard, the importance of achieving sustainable performance has doubled. The effectiveness of the accounting information system in public sector institutions plays an important role in achieving sustainable performance. However, the effectiveness of accounting information systems cannot achieve sustainable performance alone due to rapid changes in the world economy. Based on this, there is a growing demand to create a framework of evaluation that is suitable with the characteristics of the public sector organization for directing, managing and evaluating performance towards achieving sustainable performance. Public scorecard for measuring performance, is a strategic, result-oriented and multi-dimensional model. This study was conducted with the aim of investigating the relationship between the adoption of the public sector scorecard, the effectiveness of the accounting information system and sustainable performance in the public sector. The statistical population of the research was the financial employees of the government offices of Bushehr city, which was determined using Cochran's formula as a sample of 168 people, 175 questionnaires were distributed, and finally 124 completed questionnaires were received and analyzed using structural equations.

The findings showed that the adoption of the Public sector scorecard has a positive and significant effect on the effectiveness of the accounting information system, i.e. data input system, data processing system, data storage system and financial statement system. In addition, the effectiveness of the four components of the information system has a positive and significant effect on sustainable performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public sector scorecard
  • Accounting information system
  • Sustainable performance
  • Bushehr city governmental offices