نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

در دهه‍های اخیر برای بهبود عملکرد فشار فزاینده‍ای بر دولت‍ها وارد شده است، در این راستا اهمیت دستیابی به عملکرد پایدار نیز دوچندان شده است. اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری در نهادهای بخش عمومی نقش مهمی در دستیابی به عملکرد پایدار ایفا می‍کند بااین‌وجود اثربخشی سیستم‍های اطلاعات حسابداری به دلیل بروز تغییرات سریع در دنیای اقتصاد جهانی نمی‍تواند به‌تنهایی به عملکرد پایدار دست یابد. بر این اساس، تقاضای روزافزونی برای ایجاد چارچوبی از ارزیابی وجود دارد که مناسب با ویژگی‌های سازمان بخش عمومی برای جهت‌دهی، مدیریت و ارزیابی عملکرد به سمت دستیابی به عملکرد پایدار ‍باشد، کارت ارزیابی بخش عمومی برای اندازه‍گیری عملکرد، مدلی راهبردی، نتیجه‍محور و چندبعدی به شمار می‍رود. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر پذیرش کارت ارزیابی بخش عمومی، اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد پایدار در بخش عمومی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان مالی ادارات دولتی شهر بوشهر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران نمونه به تعداد 168 نفر تعیین، 175 پرسشنامه در 15 اداره دولتی توزیع و درنهایت تعداد 124 پرسشنامه تکمیل‌شده دریافت و با استفاده از معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شد. گردآوری داده‍ها با استفاده از پرسشنامه Huy&phuc (2020) انجام شد و تجزیه‌وتحلیل داده‍ها با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS صورت پذیرفت. یافته‍ها نشان داد که پذیرش کارت ارزیابی بخش عمومی بر اثربخشی اجزای سیستم اطلاعات حسابداری یعنی سیستم ورودی داده، سیستم پردازش داده، سیستم ذخیره‍سازی و سیستم صورت‍های مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، اثربخشی اجزاء چهارگانه سیستم اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد پایدار تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Public Sector Scorecard, Effectiveness of Accounting Information Systems and Sustainable Performance in Public Sector (Case Study: Government Offices in Bushehr City)

نویسندگان [English]

 • Gharibe Esmailikia 1
 • Raha Mohtasham 2

1 Assosiate Prof., Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran.

2 MSc. Student in Accounting. Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran.

چکیده [English]

In recent decades, there has been increasing pressure on governments to improve their performance, and in this regard, the importance of achieving sustainable performance has doubled. The effectiveness of the accounting information system in public sector institutions plays an important role in achieving sustainable performance. However, the effectiveness of accounting information systems cannot achieve sustainable performance alone due to rapid changes in the world economy. Based on this, there is a growing demand to create a framework of evaluation that is suitable with the characteristics of the public sector organization for directing, managing and evaluating performance towards achieving sustainable performance. Public sector scorecard for measuring performance, is a strategic, result-oriented and multi-dimensional model. This study was conducted with the aim of investigating the relationship between the adoption of the public sector scorecard, the effectiveness of the accounting information system and sustainable performance in the public sector. The statistical population of the research was the financial employees of the governmental offices of Bushehr city, which was determined using Cochran's formula as a sample of 168 people, 175 questionnaires were distributed in 15 governmental offices, and finally 124 completed questionnaires were received and analyzed using structural equations. Data collection was done using Huy and Phuc (2020) questionnaire and data analysis was done using Smart PLS software. The findings showed that the adoption of the Public sector scorecard has a positive and significant effect on the effectiveness of the accounting information system, i.e. data input system, data processing system, data storage system and financial statement system. In addition, the effectiveness of the four components of the information system has a positive and significant effect on sustainable performance.

Introduction

The financial perspective provides a clear picture of the long-term goals of for-profit companies, however, in public sector organizations, this perspective acts as a constraint, not a goal (Kaplan, 1999). The public sector scorecard model is one of the best models used to measure and manage performance in the public sector (Shorvarzi etal, 2011). Accounting information system is considered as a lever to support the effectiveness and efficiency of organizational operations as well as management operations (Huy&phuc, 2020).Due to rapid changes in the global economy, the effectiveness of the accounting information system alone cannot lead to sustainable performance. Based on this, there is a growing demand for an evaluation framework that seems to be appropriate to the characteristics of public sector institutions in order to position, manage and evaluate the functions of the accounting information system in order to achieve sustainable performance. Based on this, adoption the Public sector scorecard is considered a suitable solution for this matter.
Research Question(s)
The main questions in this research are as follows:

Does public sector scorecard adoption has an effect on the effectiveness of accounting information systems (based on its components)?
Does the effectiveness of accounting information systems (based on its components) have an effect on sustainable performance in the public sector?


Literature Review

The limitations of financial resources have caused public sector organizations to continuously review their activities, manage costs, evaluate performance and adopt mechanisms for continuous improvement (Shorvarzi etal, 2011). With the aim of integrating the service improvement and performance management framework used in the public sector, the public sector scorecard was created by Moullin (2017). Balanced scorecard is more than a simple performance evaluation system and can be an important strategic management accounting tool to simplify and transform the organization's mission and strategy (Rashid, 2020). With the aim of improving and promoting accounting performance in order to create useful information for decision-making, accounting information system is a coordinated combination of data input system, data processing system, data storage system and financial statement system. The effectiveness of the accounting information system can only be achieved when each of the mentioned systems can function effectively (Huy&phuc, 2020). The effect of public sector scorecard adoption on the effectiveness of the four components of the accounting information system was considered in four hypotheses. In order to achieve financial and non-financial performance, the accounting information system creates value added for users in terms of providing financial information for planning, control and decision making. Accounting information systems of organizations can improve non-financial performance in the long term and contribute to the sustainable development of the organization. In this regard, the impact of the effectiveness of the accounting information system on sustainable performance was formulated in four hypotheses

Methodology

The statistical population of the research was the financial employees of the governmental offices of Bushehr city, which was determined using Cochran's formula as a sample of 168 people, 175 questionnaires were distributed in 15 governmental offices, and finally 124 completed questionnaires were received and analyzed using structural equations. Data collection was done using Huy and Phuc (2020) questionnaire and data analysis was done using Smart PLS software.

Results

The results of the eight research hypotheses are presented in Table 1.


Discussion

The findings showed that the adoption of the Public sector scorecard has a positive and significant effect on the effectiveness of the accounting information system, i.e. data input system, data processing system, data storage system and financial statement system. In addition, the effectiveness of the four components of the information system has a positive and significant effect on sustainable performance.

Conclusion

Accounting information systems play an important role in the activities of organizations, so the special proposal of the research is the need to pay serious attention to the various components of the accounting information system and focus on improving Its effectiveness. Since accounting information systems must measure performance in all aspects, not just the financial aspect, one of the factors affecting this issue is the use of the Public sector scorecard, which can improve the effectiveness of the accounting information system.
Sustainable performance requires increasing the efficiency and effectiveness of organizations by taking into account all sustainability factors, so it is suggested to achieve performance sustainability in the public sector in different ways, including paying attention to information prerequisites by providing hard infrastructures. Hardware and software are important, therefore, putting in the agenda to improve the effectiveness of the accounting information system of the public sector through integrated information management can lead to improved performance and in the same direction sustainable performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Sector Scorecard
 • Accounting Information System
 • Sustainable Performance
 • Bushehr City Governmental Offices
 1. 1.     ابراهیمی‍کردلر، علی، سیدجلال سیدی و منتی، وحید. (1392). اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد و ارزیابی عملکرد. بررسیهای حسابداری، 1(1)، 1-19.

  2.    اسماعیلی‍کیا، غریبه، سبزعلی‍پور، فرشاد، منظر باقری‍زاده، منظر و امیدی مهدی. (1400). بررسی اثرات تحولات حسابداری بخش عمومی بر هویت حسابداران بخش عمومی با تمرکز بر نظریه شبکه کنشگران. مطالعات تجربی حسابداری مالی؛18(72)، 139-168.
  1. برجسته‍نژاد، سپیده، کاظمی، مصطفی و پویا، علیرضا. (1401). ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی (موردمطالعه: شرکت بهره‍برداری قطار شهری مشهد). چشمانداز مدیریت صنعتی، 12(47)، 173-201. 52547/jimp.12.3.173 doi:
  2. برزگر، قدرت اله. (1390). نقش گزارشگری پایدار در مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی، اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی، آمل: دانشگاه شمال.
  3. داوری، علی و رضازاده، آرش. (1393). مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
  4. سجادی، سید حسین و بنابی‍قدیم، رحیم. (1393)، سیستم‍ها و شاخص‍های مدیریت عملکرد پایدار. حسابداری و منافع اجتماعی، 15، 69-82. 22051/IJAR.2015.2010 Doi:
  5. شورورزی، محمدرضا، مرادی، محسن و قمیان، محمدمهدی. (1390). کارت ارزیابی متوازن و اندازه‍گیری عملکرد سازمان‍های بخش عمومی. پژوهشهای تجربی حسابداری، 1(1)، 101-121. 22051/JERA.2013.527 Doi:
  6. عزیزی، فرهاد؛ خان محمدی، محمدحامد، اسماعیل‍زاده، علی، خدایی وله‍زاقرد، محمد و رهنمای ردودپشتی، فریدون. (۱۳۹۹). ارائه الگویی از اثر ویژگی‍های سیستم‍های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سیستم مبتنی بر نقش تعدیلی عدم اطمینان کاری و عدم تمرکز سازمانی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ۱۲ (۴۷)، ۳۱-۵۴.
  7. کردستانی، غلامرضا و خدابنده، آذر. (1399). اهمیت پایداری مالی در بخش عمومی و راهکارهای بهبود آن. حسابرس، 8، 1-11.
  8. مرادی، محمدعلی، بدخشان، زهره و مرادخانی بلال، بهنام (1398)،بررسی مقایسه‍ای توانمندی سیستم‍های اطلاعاتی حسابداری مورداستفاده دستگاه‍های دولتی و نهادهای بخش عمومی در تأمین انتظارات استفاده‍کنندگان (مطالعه محدود استان سیستان و بلوچستان)، کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران.
  9. مهرگان، محمدرضا و شاهبندرزاده، حمید. (1385). ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها با استفاده از تکنیک تصمیم‍گیری چند شاخصه. تحقیقات مالی، 7(2)، 107-124. 1001.1.10248153.1384.7.2.5.4 Doi:
  10. نمازی، محمد، مصلی‍نژاد، آرزو. (1400). طراحی مدل حسابداری مدیریت یکپارچه آب با استفاده از مدل ارزیابی متوازن. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 18(72)، 27-56.
  11. یعقوبی‍زاده، حسین، منوریان، عباس، رضوانی، حمیدرضا و رحیمی، علی. (1400). تبیین شاخص‍های ارزیابی عملکرد و تعیین درجه اهمیت آن‌ها بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن در شرکت پایانه‍های نفتی ایران. اقتصاد کاربردی، 11(36)، 53-100. 1001.1.22516212.1400.11.36.4.2 Doi:

  References

  1. Adetunji, I., Price, A., Fleming, P., & Kemp, P. (2003). The application of systems thinking to the concept of sustainability. 19th Annual ARCOM Conference, Brighton, 1, 161–170.
  2. Adi, S., Martani, D., Pamungkas, B., & Simanjuntak, R. A. (2016). Analysis of the quality of performance report of the local government on websites: Indonesian case. Cogent Business & Management, 3(1). doi:10.1080/23311975.2016.1229393.
  3. Azmi, F., & Sri, M. (2020). Factors that affect accounting information system success and its implication on accounting information quality. Asian Journal of Information Technology.14 (5), 154–161. https://doi.org/10.36478/ajit. 2015.154.161.
  4. Dalloul, M, H, Ibrahim, Z, B, & Urus, S, T. (2023). The impact of quality dimensions of accounting information system success on the effectiveness of during-financial crisis management: The mediating role of system usage in a government sector context. Asian Economic and Financial Review, 13(1), 18–48. https://doi.org/10.55493/5002.v13i1.4686.
  5. Fatemi, M, Behmanesh, & M, Reza. (2012). New Public Management Approach and Accountability. International Journal of Management, Economics and Social Sciences, 1(2), 42 –49. http://hdl.handle.net/10419/70131.
  6. Fornell, C. & Larcker, D. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics, Journal of Marketing Research, 18 (1): 39-50. https://doi.org/10.2307/3150980.
  7. Gelinas, U. J., Dull, R. B., & Wheeler, P. (2012). Accounting information systems (9th ed.). Boston, MA: South Western Cengage Learning.
  8. Gerdin, J., & Greve, J. (2004). Forms of contingency fit in management accounting research-a critical review. Accounting, Organizations and Society, 29(3–4), 303–326. doi:10.1016/S0361-3682(02)00096-X.
  9. Grande, U. E., Estebanez, P. R., & Colomina, M. C. (2010). The impact of accounting information on performance measures: Empirical evidence in Spanish SMEs. The International Journal of Digital Accounting Research, 11(2011), 25–43. DOI:4192/1577-8517-v11_2.
  10. Hanifi, F., & Taleei, A. (2015). Accounting information system and management’s decision making process. Management Science Letters, 5(7), 685–694. doi: 10.5267 /j.msl.2015.5.004.
  11. Hensler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R., (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advance in international marketing, 20, 277-320. https://doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)0000020014.
  12. Huy, P. Q., & Phuc, V. K. (2020). The impact of public sector scorecard adoption on the effectiveness of accounting information systems towards the sustainable performance in public sector. Cogent Business & Management, 7(1), 1-23. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1717718.
  13. Jawabreh, O. A., & Alrabei, A. M. (2012). The impact of accounting information system in planning, controlling and decision-making processes in Jodhpur hotels. Asian Journal of Finance & Accounting, 4(1), 173–188. doi:10.5296/ajfa.v4i1.143.
  14. Kaplan, R, S. (1999). The Balanced Scorecard for Public-Sector Organizations. Internet Address: bscreport.com American Express, MasterCard, Visa accepted.
  15. Kaplan, R. S & Norton, D. P. (1996). Devising Balansed Scorecard As Strategic Management System. Harvard Business Review.
  16. Mollanazari, M. & Abdolkarimi, E. (2012). The effects of task, organization and accounting information systems characteristics on the accounting information systems performance in Tehran stock exchange. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(4), 443–448. doi:10.7763/IJIMT.2012.V3.272.
  17. Moullin, M. (2017). Improving and evaluating performance with the public sector scorecard. International Journal of Productivity and Performance Management, 66(4), 442–458. doi:10.1108/ijppm-06-2015-0092.
  18. Muhindo, A., Mzuza, M. K., & Zhou, J. I. (2014). Impact of accounting information systems on profitability of small scale businesses: A case of Kampala City in Uganda. International Journal of Academic Research in Management, 3(2), 185–192.
  19. Ömurgonulsen, U. (2002).Performance measurement in the public sector: rising concern, problems in practice and prospect. H.Ü. Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2002, s. 99-134.
  20. Rashid, Ch, B. (2020). Balanced Score Card and Benchmarking as an Accounting Tool to Evaluate Morrison’s Performance. Journal of Global Economics and Business, 1(3), 59-72. ISSN: Print 2735-9344, Online 2735-9352.
  21. Romney, M. B., Steinbart, P. J., & Cushing, E. B. (1997). Accounting information system (7th ed.). Addison- Wesley Longman Inc. Publisher.
  22. Setyaningsih, S. D., Mulyani, S., Akbar, B., & Farida, I. (2021). Quality and efficiency of accounting information systems. Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social, (2), 323-337.
  23. Shagari, S. L., Abdullah, A., & Saat, R. M. (2017). Accounting information systems effectiveness: Evidence from the Nigerian banking sector. Interdisciplinary Journal of Information. Knowledge, and Management, 12, 309–335. doi:10.28945/3891.
  24. Siqani, Sh, H, Vokshi, N, B. (2019). The Impact of Accounting Information System on the Effectiveness of Public Enterprises: The Case of Kosovo. International Journal of Economics and Business Administration, 6(3), 106-115. DOI: 10.35808/ijeba/311
  25. Soudani, S. N. (2012). The usefulness of an accountinginformation system for effective organizationalperformance. International Journal of Economics and Finance, 4(5). doi:10.5539/ijef.v4n5p136.
  26. Theresa A. Pardo · Anthony M. Cresswell · Fiona Thompson & Jing Zhang. (2006). Knowledge sharing in cross-boundary information system development in the public sector, Information Technology and Management, 7(4), 293-313. DOI:1007/s10799-006-0278-6
  27. Vărzaru, A, A. (2022). An Empirical Framework for Assessing the Balanced Scorecard Impact on Sustainable Development in Healthcare Performance Measurement. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(22), 1-17.  https://doi.org/10.3390/ijerph192215155.
  28. Wudhikarn, R. (2016). An efficient resource allocation in strategic management using a novel hybrid method. Management Decision, 54(7), 1702-1731. https:// doi.org /10.1108/MD-08-2015-0380

  References [In Persian]

  1. Azizi, F, khanmohammadi, M, H, Moghari, A, Esmaelzadeh, khodaei, M & Rahnamay Roodposhti, F. (2020). Providing a Model of the Effect of Accounting Information Systems Characteristics on System Performance Based on Moderating Role of Organizational Decentralization and Uncertainty. Knowledge of management accounting and auditing, 12(47), 31-54. [In Persian].
  2. Barjasteh nezhad, S,   Kazemi, M & Pooya, A. (2022). Performance Evaluation with a Combination of Balanced Scorecard Model and the Fuzzy Best-Worst Method (Case Study: Mashhad City Train Operation Company). Industrial management perspective, 12(47), 173-201. Doi:10.52547/jimp.12.3.173. [In Persian].
  3. Gh. (2011). The role of sustainable reporting in public sector accountability, the first national conference on new approaches in public accounting, The first national conference of new approaches in government accounting, Shomal University, Amol. [In Persian].
  4. Davari, A & Rezazadeh, A. (2014). Structural equation modeling using PLS. Jehad Daneshgahi publication. [In Persian].
  5. Ebrahimi Kordlor, A, Seyyedi, J & Menaty, V. (2014). Effectiveness of Accounting Information System (AIS) on Performance and Performance Evaluation. Accounting review,1(1), 1-19. [In Persian].
  6. Esmailikia, Gh, Sabzalipur, F, Bagheri, M. Omidi, M. (2022). Investigating the Impact of Public Sector Accounting Reforms on Accountants’ Identity by Focusing on the Actor-Network-Theory, Empirical Studies in Financial Accounting, 72(18), 139- 168 DOI: 10.22054/qjma.2021.57877.2217. [In Persian].
  7. Kordestani, Gh, & Khodabandeh, A. (2020), The importance of financial stability in the public sector and ways to improve it, Hesabras, 8, 1-11. [In Persian].
  8. Mehregan, M & Shahbandarzadeh, H. (2006). Providing a method to evaluate the performance of bank branches using multi-indicator decision making technique. Financial research, 7(2), Doi: 107-124. 1001.1.10248153.1384.7.2.5.4 [In Persian].
  9. Moradi, M, Ai, Badakhshan, Z & Moradkhani, Balal, B. (2019). Comparative study of the capability of accounting information systems used by government agencies and public sector institutions in meeting users' expectations (limited study of Sistan and Baluchistan Province), Scientific research conference on new achievements in management, accounting and economic studies in Iran. [In Persian].
  10. M., Mosallanejad. A., (2022) Designing an Integrated Water Management Accounting Model Using Balanced Scorecard, Empirical Studies in Financial Accounting, 72(18), 27-56 DOI: 10.22054/qjma.2021.61932.228. [In Persian].
  11. Sajjadi, H & Ghadim. Rahim Bonabi. (2014) .Sustainable Performance Management Systems and Indicator. Accounting and social interest, 15, 69-82.Doi: 22051/IJAR.2015.2010 [In Persian].
  12. Shorvarzi, M, Moradi , M, & Ghomian, M. (2011) Balanced Scorecard and Performance Evaluation of Public Sector Organizations, Empirical research in accounting, 1(1), 101-121. 22051/JERA.2013.527. [In Persian].
  13. Yaaghobi zadeh, H, Monavarian, As, Rezvani, H, & Rahimi, A. (2021), Explaining performance evaluation indicators and determining their importance based on balanced scorecard model in Iran Oil Terminals Company. Applied Economics, 11(36), 53-100. Doi: 1001.1.22516212.1400.11.36.4.2. [In Persian].