نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه ایلام،ایلام،ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه ایلام،ایران،ایلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی باختر ایلام

4 استادیار گروه حسابداری دانشگاه ایلام

چکیده

مدیریت عمومی نوین، پدیده‌ای در حال تکامل است که حسابداری نقشی اساسی در تحولات آن ایفا می‌کند. بررسی‌ها نشان داده که تحولات حسابداری کمتر از حد انتظار ظاهر شده و این تنها به طراحی فنی ابزارهای حسابداری مرتبط نمی‌باشد. درک تحولات حسابداری و پیاده-سازی آن مستلزم نگرش به حسابداری نه صرفا به عنوان ابزاری فنی، بلکه بیشتر به عنوان فعالیتی اجتماعی و انسانی است، لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحولات حسابداری بخش عمومی بر هویت‌ حسابداران با تمرکز بر نظریه شبکه کنشگران می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش‌های حسابداری و مالی ادارات دولتی شهر ایلام است، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 113 نفر تعیین و با استفاده از آزمون ناپارامتری خی-دو و t تک نمونه‌ای، داده‌های 121 پرسشنامه تکمیل شده، با بکارگیری نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که تحولات مطابق با مراحل چهارگانه فرآیند شکل‌گیری شبکه کنشگران اجرایی نشده، به عبارت دیگر شبکه‌های متحد و منسجمی از کنشگران ایجاد نشده است. همچنین مطابق با نوشتارهای تخصصی چهارگونه هویت در بین حسابداران شناسایی شد که بیشترین تعداد آنان حسابداران ترقی‌خواه می‌باشند. ممکن است که بخشی از نوآوری‌های حسابداری بر طراحی و مطالعه جنبه‌های فنی دلالت داشته باشد، اما لازمه اجرای موفقیت‌آمیز آن، توجه به بعد انسانی است. بی‌توجهی به این بعد، پیامدهای منفی جدی نظیر افزایش استرس، تضعیف انگیزه، روحیه، بیماری و حتی اثرات ملموس منفی بر هویت کارکنان در پی دارد که به نوبه خود به سطح پایین پذیرش تحولات و حتی تاثیر محدود آن منجر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Public Sector Accounting Reforms on Accountants Identity by Focusing on the Actor-Network-Theory

نویسندگان [English]

  • gharibe esmailikia 1
  • farshad sabzalipour 2
  • manzar bagharizadeh 3
  • mehdi omidi 4

1 Assistant professor of Accounting Ilam university,Iran,Ilam

2 Assistant professor of Accounting Ilam university,Iran,Ilam

3 MA.of Accounting ,bakhtar higher education institution Ilam, Ilam ,Iran

4 Assistant professor of Accounting Ilam university,Iran,Ilam

چکیده [English]

New public management is an evolving phenomenon that accounting has played a central role in its reforms. The investigations showed that accounting reforms have fallen short of expectations and that this cannot be simply related to the technical design of accounting tools. Understanding and implementing public-sector accounting reforms requires looking at accounting, not as a technical device, but rather as a social and human practice. So the purpose of this research, is investigating the impact of public sector accounting reforms on accountants identity by focusing on the Actor-Network-Theory. The statistical population of present research is all employees of accounting and financial departments in governmental agency of Ilam city, By using Cochrans formula, a sample of 113 people is determined, and The data of 121 completed questionnaires were analyzed by SPSS using chi-square and t-test.The result show that the reforms have not been implemented in accordance with the four stages of the process of forming the Network of Actors, In other words, a unified and cohesive actors networks has not been created. Also, according to the literature, four types of identities were identified among accountants, the largest number of them was Ascendant Accountant. Accounting innovations may imply the design and study of technical features, But the success of its implementation requires attention to the human dimension. Disregard this dimension will have serious negative consequences such as increased stress, weakening of motivation, morale, illness, and even tangible negative effects on employee identities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public sector accounting reforms
  • accountant identity
  • Actor-Network &ndash
  • Theory