نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

پیچیدگی کار تحت حسابرسی به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر بر نحوه قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان، یکی از مفهوم‌های بحث برانگیز در حوزه حسابرسی است که با توجه به چندبعدی‌ بودن آن، پژوهش‌های زیادی را در حوزه حسابرسی به دنبال داشته است. علی‌رغم ارائه شاخص‌های انفرادی برای اندازه‌گیری پیچیدگی کار تحت حسابرسی در این پژوهش‌ها، تبیین مدلی برای اندازه‌گیری این مفهوم بنیادین در حسابرسی به دلیل فقدان آن مساله‌ای است که نیازمند پژوهش است. انتظار می‌رود تبیین چنین مدلی بتواند به شناخت بهتر این مفهوم و ابعاد آن بینجامد و به حسابرسان در برنامه ریزی کار حسابرسی و همچنین راهکارهای افزایش کیفیت قضاوت و تصمیم گیری کمک کند. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر ارائه مدل اندازه‌گیری برای مفهوم پیچیدگی کار حسابرسی است. برای این منظور، اطلاعات مربوط به 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1399 گردآوری شده و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌های مبتنی بر مدل اندازه گیری سازنده-سازنده و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان داد که بیست و یک عامل می‌توانند در اندازه‌گیری پیچیدگی کار حسابرسی نقش داشته باشند. همچنین نتایج نشان داد که پیچیدگی حسابرسی از سه بعد پیچیدگی ورودی، پردازش و خروجی ساخته می‌شود. این یافته‌ها علاوه بر تبیین مفهوم پیچیدگی کار حسابرسی به شناخت عوامل تعیین‌کننده و ابعاد این مفهوم کمک کرده و می‌تواند در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کار حسابرسان مفید باشد و ابزار قدرتمندتری را برای افزایش کیفیت قضاوت حسابرسی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring Audit Task Complexity Using Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

 • Karim Imani 1
 • Hossein Fakhari 2

1 PhD Student in Accounting, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

2 Associate Professor, Accounting Dept., University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

Audit task complexity, as one of the important and effective factors on the auditors' judgment and decision-making, is one of the controversial concepts in the audit field, which, due to its multidimensional nature, has led to many researches in the audit field. Despite the provision of individual indicators to measure audit task complexity in these studies, explaining a multidimensional model to measure of this fundamental concept in auditing is a problem that requires to research. It is expected that the explanation of such an index can lead to a better understanding of this concept and its dimensions and help auditors in planning audit task as well as ways to increase the quality of judgment and decision making. Accordingly, the current research purpose is to explain a model to measure for audit task complexity concept. For this purpose, information related to 128 companies in Tehran Stock Exchange during 2010-2019 was collected and tested through Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Findings based on Constructive-Constructive measurement model and second-order Confirmatory Factor analysis showed that twenty-one factors effect on audit task complexity. Also, the results showed that audit task complexity is influenced by three dimensions of input, processing and output complexity. These findings, in addition to explaining the concept of audit task complexity, have helped to understand the effective factors and dimensions of this concept and can be useful in auditor's tasks planning and policy making and provide a more powerful tool to increase audit judgment quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Audit Task Complexity
 • Input Complexity
 • Processing Complexity
 • Output Complexity
 • Partial Least Squares Structural Equation Modeling
 1. برزگر، قدرت اله و غواصی کناری، محمد. (1395). مطالعه رابطه سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، 7(24)، 155-180.
 2. بزرگ اصل، موسی؛ مرفوع، محمد و ماهان‌نژاد، مهدی. (1400). تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 18(72)، 79-107.
 3. پورحیدری، امید و گل محمدی شورکی، مجتبی. (1394). تأثیر ریسک وضعیت مالیاتی شرکت بر حق‌الزحمۀ حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 22(3)، 301-318.
 4. ثقفی، علی و عالی فامیان، مجتبی. (1398). رابطه بین توانایی مدیریت و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش درماندگی مالی.پژوهش‌های تجربی حسابداری، 9(3)، 221-244.
 5. خدادادی، ولی؛ قربانی، رامین و خوانساری، نیکو. (1393). بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق‎الزحمۀ حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 22(1)، 57-72.
 6. خوشکار، فرزین؛ خان محمدی، محمدحامد و فراهانی، عاطفه. (1398). بررسی ارتباط معاملات با اشخاص وابسته با حق‌الزحمه حسابرسی و گزارش مشروط حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 2(17)، 21-37.
 7. خوشکار، فرزین؛ نظری، فرشته و عباسی، سمیه. (1399). بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(44)، 40-59.
 8. رحمتی، محمدحسین؛ رضوی سعیدی، سیدرضا؛ شهبازی، میثم و زارعی متین، حسن. (1398). طبقه‌بندی گونه‌های پیچیدگی و رتبه‌بندی سازمان‌ها بر اساس میزان پیچیدگی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 17(2)، 279-298.
 9. صفرزاده، محمدحسین و محمدی، عرفان. (1398). اثر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین پیچیدگی حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(62)، 45-76.
 10. فخاری، حسین و فلاح پور، فرهاد. (1396). بررسی اثر میانجی عملکرد مالی بر رابطه میان مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارزش‌افزوده بازار در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت مالی، 7(20)، 97-114.
 11. فروغی راد، رسول و بزاززاده تربتی، حمیدرضا. (1398). تأثیر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی. دانش حسابرسی، ۱۹ (۷۴)، 174-151.
 12. گل محمدی شورکی، مجتبی و زارع مهرجردی، ابوالفضل. (1400). قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و تلاش حسابرسی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 18(70)، 113-138.
 13. محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم. (1396). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS: آموزشی و کاربردی. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
 14. ملکیان، اسفندیار و ایمانی، کریم. (1399). تأثیر راهبرد کسب‌وکار بر خوانایی گزارشگری مالی شرکت‌ها. حسابداری سلامت، 9(2)، 114-136.
 15. نمازی، محمد و محمدی، محمد. (1389). بررسی کیفیت سود و بازده شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران. پیشرفت‌های حسابداری، 2(2)، 159-194.
 16. نیک‌بخت، محمدرضا و تنانی، محسن. (1389). آزمون عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(2)، 111-132.
 17. هایر، جوزف فرانکلین؛ هالت، توماس؛ رینگل، کریستین و سارستدت، مارگو. (2017). راهنمای جامع مدل‌سازی معادلات ساختاری (با روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) در SmartPLS. ترجمه: زارع رواسان، احد؛ رازقندی، الهام و افشاری، سمیرا. (1397). تهران: انتشارات دیبان روز.
 18. Abdolmohammadi, M., & Wright, A. (1987). An Examination of the Effects of Experience and Task Complexity on Audit Judgment. Accounting Review, 62(1), 1-13.
 19. Baldauf J, Pummerer E, & Steller M. (2012). Audit quality, litigation and risk aversion—An analytical analysis of the influence of risk aversion on audit quality. All Innsbruck University, Austria
 20. Bonner, S. (1991). Is Experience Necessary in Cue Measurement? The Case of Auditing Tasks. Contemporary Accounting Research, 8(1), 253-269.
 21. Bonner, S. E. (1994). A model of the effects of audit task complexity. Accounting, organizations and society19(3), 213-234.
 22. Cahyaningrum, C. D., & Utami, I. (2015). Do Obedience Pressure And Task Complexity Affect Audit Decision? Indonesian Journal of Accounting and Finance12(1), 92-105.
 23. Campbell, D. J. (1998). Task Complexity: A Review and Analysis. Academy of Management Review, 13(1), 40-52.
 24. Campbell, D. J., & Gingrich, K. F. (1986). The interactive effects of task complexity and participation on task performance: A field experiment. Organizational behavior and human decision processes38(2), 162-180.
 25. Christie, A.A., & Zimmerman, J. (1994). Efficient and Opportunistic Choices of Accounting Procedures: Corporate Control Contests. The Accounting Review, 69(4), 539-566.
 26. Chung, J., & Monroe, G. (2000). The Effects of Experience and Task Difficulty on Accuracy and Confidence Assessments of Auditors. Accounting and Finance, 40(2), 135-151.
 27. Courtis, J.K. (1979). Annual Report Disclosure in New Zealand: Analysis of Selected Corporate Attributes. Research Study, University of New England, Department of Accounting & Financial Management.
 28. Datta, S., Jha, A., & Kulchania, M. (2020). On Accounting’s Twenty-First Century Challenge: Evidence on The Relation Between Intangible Assets and Audit Fees. Review of Quantitative Finance and Accounting, 55(1), 123-162.
 29. Fleishman, E. A. (1975). Toward A Taxonomy of Human Performance. American Psychologist, 30(12), 1127.
 30. Garcia, J., de Villiers, C., & Li, L. (2021). Is a client's corporate social responsibility performance a source of audit complexity? International Journal of Auditing25(1), 75-102.
 31. Greeno, J. G. (1976). Indefinite Goals in Well-Structured Problems. Psychological Review, 83(6), 479.
 32. Gul, F. A., Khedmati, M., Lim, E. K., & Navissi, F. (2018). Managerial ability, financial distress, and audit fees. Accounting Horizons32(1), 29-51.
 33. Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). 2nd Edition, Sage Publications Inc., Thousand Oaks, CA.
 34. Hassan, Y.M. (2016). Determinants of Audit Report Lag: Evidence from Palestine. Journal of Accounting in Emerging Economies, 6(1), 13-32.
 35. Hay, D. (2013). Further evidence from meta‐analysis of audit fee research. International Journal of Auditing, 17(2), 162-176.
 36. Hay, D. C., Knechel, W. R., & Wong, N. (2006). Audit Fees: A Meta-Analysis of the Effect of Supply and Demand Attributes. Contemporary Accounting Research, 23(1), 141-191.
 37. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. InNew challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.
 38. Heywood, S., Spungin, J., & Turnbull, D. (2007). Cracking the Complexity Code: There Are Two Types of Complexity. Understanding Where to Intervene Is the Key to Managing Them to Create Value. Mckinsey Quarterly, 2, 84.
 39. Jati, I. K., & Suprasto, H. B. (2018). Moderation the Audit Experience and Professional Skeptism for the Effect of Time Budget Pressure and Audit Complexity on Audit Judgment. Research Journal of Finance and Accounting, 9, 1-11.
 40. Kerlinger, F. N. (1986). Foundations of Behavioral Research. New York: Holt, Rinehart, And Winston.
 41. Knechel, W.R., Niemi, L. & Sundgren, S. (2008) Determinants of Auditor Choice: Evidence from A Small Client Market. International Journal of Auditing, 12, 65-88.
 42. Lim, E. D., Chalmers, K., & Hanlon, D. )2018(. The Influence of Business Strategy on Annual Report Readability. Journal of Accounting and Public Policy, 37(1), 65-81.
 43. Moriarity, S. (1979) Communicating Financial Information Through Multidimensional Graphics. Journal of Accounting Research, 17(1), 205-224.
 44. Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., & Tarantola, S. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User’s Guide, European Commission – Joint Research Centre, Ispra, EUR 32547EN.
 45. Oktavianto, D. D., & Suryandari, D. (2018). The factors affecting the audit quality with the understanding on information systems as the moderating variable. Accounting Analysis Journal, 7(3), 168-175.
 46. Palmrose, Z. (1986). Audit Fees and Auditor Size: Further Evidence. Journal of Accounting Research, 24 (Spring), 97-110.
 47. Prasita, A., & Adi, P. H. (2007). Pengaruh kompleksitas audit dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit dengan moderasi pemahaman terhadap sistem informasi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 13(1), 54-78.
 48. Putra, R., Sumadi, S., & Pratiwi, B. (2018). Moderation Effect of Firm Size and Audit Complexity on The Influence of Internal Auditor on Audit Delay. Asia-Pacific Management Accounting Journal, 13(2), 201-215.
 49. Ruff, J. (2002). Information Overload: Causes, Symptoms and Solutions. Harvard Graduate School of Education, United States of America.
 50. Schneider, A., Wickert, C., & Marti, E. (2016). Reducing Complexity by Creating Complexity: A Systems Theory Perspective on How Organizations Respond to Their Environments. Journal of Management Studies, 54(2), 182-208.
 51. Simnett, R., & Trotman, K. (1989). Auditor Versus Model: Information Choice and Information Processing. Accounting Review, 64(3), 514-528.
 52. van Raak, J., Peek, E., Meuwissen, R., & Schelleman, C. (2020). The effect of audit market structure on audit quality and audit pricing in the private‐client market. Journal of Business Finance & Accounting47(3-4), 456-488.
 53. Yan, H., & Xie, S. (2016). How Does Auditors’ Work Stress Affect Audit Quality? Empirical Evidence from The Chinese Stock Marke. China Journal of Accounting Research, 9(4), 305–319.
 54. Zimmerman, B., Lindberg, C., & Plsek, P. (2001). A Complexity Science Primer. In Edgeware: Insights from Complexity Science for Health Care Leader,.3–20.