نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران،ایران

چکیده

قابلیت‌ مقایسه‌ صورت‌های مالی‌ نقش‌ مهمی‌ در همسوسازی انگیزه‌‌ها در شرکت‌ ایفا کرده و امکان‌ شناسایی‌ شباهت‌ها و تفاوت‌های شرکت‌های مختلف‌ را برای ذینفعان فراهم‌ می‌آورد. بر این اساس، ارزیابی‌ عملکرد مدیران‌ و نظارت‌ بر آن‌ها تسهیل‌ شده و انتظار می‌رود که‌ افزایش‌ قابلیت‌ مقایسه‌ صورت‌های مالی‌، باعث‌ محدود شدن‌ فرصت‌طلبی‌ مدیران ‌شود. در همین‌ راستا، در پژوهش‌ حاضر به‌ بررسی‌ رابطه‌ بین‌ قابلیت‌ مقایسه‌ شرکت‌ها و سررسید بدهی‌ پرداخته‌شده‌ و با استفاده‌ از اطلاعات‌ مالی ‌١٢5 شرکت‌ پذیرفته‌شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ در بازه‌ زمانی ‌1392 تا 1398 داده‌های موردنیاز جمع‌آوری‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل‌ داده‌ها، الگوی رگرسیون‌ خطی‌ چند متغیره‌ از نوع‌ حداقل‌ مربعات‌ تعمیم‌یافته‌ با بهره‌مندی از داده‌های ترکیبی‌ به کار گرفته‌ شد. یافته‌های پژوهش‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بین‌ قابلیت‌ مقایسه‌ صورت‌های مالی‌ و سررسید بدهی‌ شرکت‌ رابطه‌ منفی‌ و معناداری وجود دارد؛ بنابراین، قابلیت‌ مقایسه‌ صورت‌های مالی‌ نقش‌ مهمی‌ را در همسوسازی انگیزه‌ها در شرکت‌ ایفا نموده‌ و با کاهش‌ دادن‌ عدم‌ تقارن‌ اطلاعاتی‌ و هزینه‌های نمایندگی‌ بالقوه‌، می‌تواند در نقش سازوکار حاکمیت‌ شرکتی‌ جایگزین‌ استفاده‌ از بدهی‌های کوتاه‌مدت‌ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Financial statement comparability and corporate debt maturity

نویسندگان [English]

 • Mohammad Arabmazar Yazdi 1
 • Vahid Mennati 2
 • Javad Roshanzamir 3

1 Associate Professor, Department of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Master of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Financial statement comparability improves the quality of financial information and the information environment, and enabling users to identify similarities and differences between different companies, and evaluating the performance of managers and supervising them. So, it is expected that increasing the comparability of financial statements will limit the opportunism of managers. In this regard, in this study, the relationship between comparability of companies and debt maturity has been investigated. The data of the present study were collected using the financial information of 125 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2013 to 2019 (882 observation). To analyze the data, a multivariate linear regression model of the generalized least squares type by utilizing combined data was used. The results showed that there is a negative and significant relationship between the comparability of financial statements and the maturity of the company's debt. Therefore, it can be concluded that the Financial statement comparability plays an important role in aligning incentives in the company and by reducing information asymmetry and potential agency costs, can substitute for the use of short-term debt by serving as a corporate governance mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Statement Comparability
 • Debt Maturity
 • Agency Costs
 1. تقی‌ زاده‌ خانقاه‌، وحید و قدرت‌ اله‌ طالب‌ نیا، (١٣٩٧)، تأثیر سررسید بدهی‌ در خطر سقوط‌ قیمت‌ سهام‌ با تأکید بر عدم‌ تقارن‌ اطلاعاتی، مدیریت‌ دارایی‌ و تأمین‌ مالی‌،6(٣)، 87-104.
 2. جعفری، علی؛ ملکی، عاطفه؛ بیداروند، رضا. (1400). رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ساختار سررسید بدهی. چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 4(46)، 1-15.
 3. حساس‌ یگانه‌، یحیی‌، (١٣٩٤)، مجموعه‌ مقالات‌ حاکمیت‌ شرکتی‌، چاپ‌ دوم‌، تهران‌: انتشارات‌ علمی‌ فرهنگی‌
 4. سازمان حسابرسی، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری (١٣٩٨)، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.
 5. ﺳﺠﺎدی، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی (١٣٨٦)، عوامل مؤثر بر طراحی ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک و متوسط، ﺣﺴﺎﺑﺪار، ﺷﻤﺎره 191، 28-35.
 6. غنی زاده، حوریه؛ علی پور، سعید؛ شاه ولی زاده، عادل (1398)، بررسی قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران، قم
 7. ﻣﺸﺎﻳﺨﻲ، ﺑﻴﺘﺎ و ﻓﺮﺷﺎد ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر (١٣٩٣)، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ، ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﺪﻫﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ سرمایه‌گذاری، راﻫﺒﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ، 2(4)، 1-14.
 8. مهربان پور، محمدرضا، فرجی، امید؛ سجادپور، رضا (1399)، نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه نقد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 27 (1)،153-132.
 9. هاشمی، سید عباس؛ صمدی، سعید؛ هادیان، ریحانه. (1393). اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه‌گذاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(44)، 117-143.
 10. Barclay, M. J., Marx, L. M., & Smith Jr, C. W. (2003). The joint determination of leverage and maturity. Journal of corporate finance9(2), 149-167.
 11. Brochet, F., Jagolinzer, A. D., & Riedl, E. J. (2013). Mandatory IFRS adoption and financial statement comparability. Contemporary Accounting Research30(4), 1373-1400.
 12. Chen, C. W., Collins, D. W., Kravet, T. D., & Mergenthaler, R. D. (2018). Financial statement comparability and the efficiency of acquisition decisions. Contemporary Accounting Research35(1), 164-202.
 13. Custódio, C., Ferreira, M. A., & Laureano, L. (2013). Why are US firms using more short-term debt?. Journal of Financial Economics108(1), 182-212.
 14. De Franco, G., Kothari, S. P., & Verdi, R. S. (2011). The benefits of financial statement comparability. Journal of Accounting research49(4), 895-931.‏
 15. Do, T. K. (2021). Financial statement comparability and corporate debt maturity. Finance Research Letters40, 101693‏.
 16. Do, T. K., Lai, T. N., & Tran, T. T. (2020). Foreign ownership and capital structure dynamics. Finance Research Letters36, 101337.
 17. Fang, X., Li, Y., Xin, B., & Zhang, W. (2016). Financial statement comparability and debt contracting: Evidence from the syndicated loan market. Accounting Horizons, 30(2), 277.
 18. Financial Accounting Standards Board (FASB). (2010). Statement of financial accounting concepts no. 8: conceptual framework for financial reporting.
 19. Flannery, M. J. (1986). Asymmetric information and risky debt maturity choice. The Journal of Finance41(1), 19-37.
 20. Gomariz, M. F. C., & Ballesta, J. P. S. (2014). Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency. Journal of banking & finance, 40, 494-506.
 21. Gopalan, R., Song, F., & Yerramilli, V. (2014). Debt maturity structure and credit quality. Journal of Financial and Quantitative Analysis49(4), 817-842.‏
 22. Habib, A., Hasan, M. M., & Al-Hadi, A. (2017). Financial statement comparability and corporate cash holdings. Journal of Contemporary Accounting & Economics13(3), 304-321.
 23. Harris, M., & Raviv, A. (1990). Capital structure and the informational role of debt. The Journal of Finance, 45(2), 321-349.
 24. He, Z., & Xiong, W. (2012). Rollover risk and credit risk. The Journal of Finance67(2), 391-430.‏
 25. Huang, K., & Shang, C. (2019). Leverage, debt maturity, and social capital. Journal of Corporate Finance54, 26-46.
 26. Kim, J. B., Li, L., Lu, L. Y., & Yu, Y. (2016). Financial statement comparability and expected crash risk. Journal of Accounting and Economics, 61(2-3), 294-312.
 27. Kim, J. B., Li, L., Lu, L. Y., & Yu, Y. (2021). Financial statement comparability and managers’ use of corporate resources. Accounting & Finance, 61, 1697-1742.‏
 28. Kim, S., Kraft, P., & Ryan, S. G. (2013). Financial statement comparability and credit risk. Review of Accounting Studies18(3), 783-823.
 29. Ortiz-Molina, H., & Penas, M. F. (2008). Lending to small businesses: The role of loan maturity in addressing information problems. Small Business Economics, 30(4), 361-383.‏
 30. Rajan, R., & Winton, A. (1995). Covenants and collateral as incentives to monitor. The Journal of Finance50(4), 1113-1146.
 31. Schipper, K. (2003). Principles-based accounting standards. Accounting horizons17(1), 61.
 32. Sohn, B.C. (2016). The effect of accounting comparability on the accrual-based and real earnings management. Journal of Accounting Public Policy, 35, 513–539.
 33. Zhang, J. H. (2018). Accounting comparability, audit effort, and audit outcomes. Contemporary Accounting Research, 35(1), 245-276.