نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدحسابداری، دانشگاه ارومیه.اورمیه.ایران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

3 استادیارگروه حسابداری، دانشگاه ارومیه.اورمیه.ایران

10.22054/qjma.2021.58687.2227

چکیده

امروزه همراه با تغییرات سریع و مداوم در بازارهای کسب و کار بسیاری از شرکت‌های تولیدی در راستای تولید محصولات باکیفیت، پوشش تقاضاهای غیرقطعی مشتریان و کاهش هزینه‌ها رقابت می‌کنند. لذا در بازار رقابتی امروز تعداد رو به رشدی از شرکت‌‌ها برای تداوم سودآوری و به منظور افزایش اهمیت ماندگاری و پایداری درازمدت مالی، متنوع‌سازی را با تغییر تجارت خود به بخش‌های محصول جدید یا بازارهای جهانی پیاده کرده‌اند تا ضمن کسب رضایت پایدار مشتریان، مزیت رقابتی را نسبت به شرکت‌های رقیب به دست آورند. از طرفی افزایش تنوع محصولات، مدیریت موجودی‌ها، اقدام به ‌هنگام و روش‌های بهایابی مورد استفاده موجودی، یکی از موارد با اهمیت در شرکت‌های مختلف است، زیرا مقادیر مازاد و بیش از حد مجاز موجودی‌ها می‌تواند هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را به شرکت تحمیل نماید. به همین دلیل، شرکت‌ها در تلاش‌اند تا با مدیریت نمودن موجودی-ها، اقلام بهای مرتبط با آن را به حداقل ممکن برسانند. بر این اساس، مدیریت موجودی یکی از موضوعات مدیریت عملیات است که به طور گسترده مطالعه می‌شود. بنابراین بکارگیری استراتژی متنوع‌سازی محصول و متنوع‌سازی بین‌المللی، عملکرد موجودی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای انجام تجربی این موضوع داده‌های 120 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388-1397 مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که متنوع‌سازی مرتبط و بین‌المللی تاثیر مثبت و معنی-داری بر عملکرد موجودی دارد. هم‌چنین یافته‌ها حاکی از آن است که متنوع‌سازی غیر مرتبط دارای اثر معکوس بر عملکرد موجودی است اما، این رابطه از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Diversification Strategies on Inventory Performance

نویسندگان [English]

  • Zahra Yousefzadeh 1
  • Gholamreza Mansourfar 2
  • Farzad Ghayour 3

1 M.A.Accounting. Urmia University.Urmia.Iran

2 Associate professor of Accounting department at Urmia university

3 Accounting department, faculty of economics and management, urmia university

چکیده [English]

Today, whit rapid and continuous changes in the business markets, many manufacturing companies compete to produce quality products, meet the uncertain demands of customers and reduce costs. Therefore, in today ˈs competitive market, a growing number of companies to implement profitability and to increase the importance of long-term sustainability and ling-term financial stability, diversification by changing their business to new product segments or global markets to achieve sustainable customer satisfaction, Gain a competitive advantage over competing companies. On the other hand, increasing the variety of products, inventory management, timely action and valuation methods used inventory, is one of the important issues in different companies. Because excess amounts of inventories can impose significant costs on the company. For this reason, companies are trying to minimize the associated price items by managing inventories. Accordingly, inventory management is one of the most widely studied operations management topics. Therefore, applying product diversification strategy and international diversification affects the performance of companies ˈs inventory. To conduct this experiment, the data of 120 companies listed on the Tehran Stock Exchange since 2009-2018 have been analyzed. The results show that related and international diversification has a positive and significant effect on inventory performance. Findings also indicate that unrelated diversification has an adverse effect on inventory performance, but this relationship is not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate diversification strategy
  • Product diversification
  • International diversification
  • Inventory performance