نابرابری اطلاعات: شواهدی در رابطه با دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

یافتههای تحقیقات نظری حاکی از آن است که تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس موجب بهبود کیفیت
حسابرسی و متعاقباً بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده و سبب کاهش نابرابری اطلاعات می گردد. لذا هدف این
تحقیق بررسی رابطه بین تفاوت قیمت پیشنهاد خرید و فروش به عنوان معیار اندازه گیری نابرابری اطلاعات و
دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره
زمانی 1831 تا 1831 می باشد. با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق دلالت بر وجود
یک رابطه معکوس و معنادار بین دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس با نابرابری اطلاعات دارد. به عبارت
دیگر تخصص صنعت و افزایش دوره تصدی حسابرس موجب کاهش نابرابری اطلاعات می شود. بعلاوه
تحلیل حساسیت این تحقیق نشان میدهد که با تفکیک دوره تصدی حسابرس به سه دوره کوتاه، متوسط و
طولانی نتایج مزبور مجددا تایید می گردد. این تحقیق همچنین نشان می دهد که رابطه دوره تصدی حسابرس و
نابرابری اطلاعاتی متاثر از انتخاب حسابرس متخصص یا غیر متخصص نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Asymmetry: Evidences about the Relationship between Auditor Tenure and Auditor Specialization

نویسندگان [English]

  • Shamsolah Shirinbakhsh
  • Zohreh Arefmanesh
  • Ameneh Bazrafshan
چکیده [English]

Prior researches suggest that auditor specialization and auditor tenure increase audit quality and consequently improve quality of disclosed information and decrease information asymmetry. So the purpose of this paper is to examine the relationship between a company’s bid-ask spread, as a proxy of information asymmetry, and auditor tenure and specialization from 2002 to 2010 in the companies listed in Tehran Stock Exchange. Using regression analysis,the findings revealed that there is a negative and statistically significant relationship between auditor tenure and auditor specialization with information asymmetry. In other words auditor specialization and high auditor tenure decrease information asymmetry. In addition separating auditor tenure into short, medium and long periods confirmed the results too. Also the results show that the relationship between auditor tenure and information asymmetry is not influenced by selection of specialists or non-specialists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • auditor industry specialization
  • Auditor tenure
  • Audit quality and information asymmetry
گزارشگری مالی. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، شماره 14 ، صص
- .03 08
.2 علوی طبری سید حسین، خلیفه سلطان سید احمد و شهبندیان ندا. ) 1300 (. کیفیت
. حسابرسی و پیش بینی سود. تحقیقات حسابداری، شماره 3
.3 کرمی غلام رضا، بذرافشان آمنه، محمدی امیر. ) 1398 (، بررسی رابطه بین دوره تصدی
. )4( حسابرس و مدیریت سود. دانش حسابداری 2
.4 نصراللهی زهرا، عارف منش زهره و رئیسی مهین. ) 1398 (. بررسی ارتباط بین کیفیت
حاکمیت شرکتی و نابرابری اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز
. حسابداری مالی شماره 2
5. Almutairi Ali R and Kimberly A. Dunn and Terrance Skantz (2009). Auditor tenure, auditor specialization, and information asymmetry. Managerial auditing journal vol 24 no 7
6. Balsam, Steven; Krishnan, Jagan and Joon S. Yang. (2003). Auditor industry specialization and earnings quality. Auditing: A Journal of Practice and Theory , Vol. 22
7. Chou Sheng-Te and Chang Chia-Hsiang(2011). Whether an auditor imagination of industry specialist reduces the cost of capital? Empirical from Taiwan. Online: www.ssrn.com
8. DeAngelo, L.E. (1981), Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, Vol. 3 No. 3, pp. 183-199.
9. Dunn, K. and Mayhew, B.W. (2004). Audit firm industry specialization and client disclosure quality. Review of Accounting Studies, Vol. 9 No. 1, pp. 35-58.
10. Ferguson, A., J. R. Francis, and D. J. Stokes.( 2003). The Effects of Firm-Wide Industry Expertise on Audit Pricing. The Accounting Review 78: 429-448.
11. Ghosh A. and Moon D. (2005). Auditor Tenure and Perceptions of Audit Quality. The Accounting Review, Vol. 80, Issue 2, pp. 585-612.
12. Gul, Ferdinand A.; Fung, Simon Yu Kit and Bikki Jaggi. (2009). Earnings quality: Some evidence on the role of auditor tenure and auditors' industry expertise. Journal of Accounting and Economics, Vol. 47
13. Hogan, C. E. 1997. Costs and Benefits of Audit Quality in the IPO Market: Self-Selection Analysis. The Accounting Review 72: 67-86.
14. Kend Michael. (2008). Client industry audit expertise: towards a better understanding. Pacific Accounting Review, Vol. 20, PP. 49-62.
031 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 73 ، بهار 0731
15. Kwon, S. Y. (1996). The Impact of Competition Within the Clients’ Industry on the Auditor Selection Decision. Auditing. A Journal of Practice & Theory 15: 53-70.
16. Krishnan, Gopal V. (2003). Does Big-6 auditor industry experience constrain earnings management?. Accounting Horizons, Vol. 17 (Supplement)
17. Libby, R. and Frederick, D. (1990), Experience and the ability to explain audit findings. Journal of Accounting Research, Vol. 28 No. 2, pp. 348-367.
18. Lou Yun and Vasvari Florin P. (2009). Auditor Specialization and the Cost of Public. Online: www.ssrn.com
19. Myers, J.N., Myers, L.A. and Omer, T. (2003). Exploring the term of the auditor-client relationship, The Accounting Review, Vol. 78, July, pp. 779-799.
20. Myers, J.N., Myers, L.A., Palmrose, Z. and Scholz, S. (2005). The length of auditor-client relationships and financial statement restatements. working paper, University of Wisconsin, Madison, WI.
21. Mayhew, B. W., and M. S. Wilkins. (2003). Audit Firm Industry Specialization as a Differentiation Strategy: Evidence from Fees Charged to Firms Going Public . Auditing: A Journal of Practice & Theory 22: 33-52.
22. Neal, T.L. and Riley, R.R. Jr (2004), Auditor industry specialist research design. Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 23 No. 2, pp. 169-77.
23. Omri Ali and Hakim Faten. (2010). Quality of the external auditor, information asymmetry, and bid-ask spread: Case of the listed Tunisian firms. International Journal of Accounting and Information Management.Vol 18(1)
24. Schauer C. Paul .(2000).The Effects of Industry Specialization on Audit Quality: An Examination Using Bid-ask Spreads. online:www.aaahq.org/audit/midyear/02midyear/papers
25. Watts, R. and Zimmerman, J.L. (1986). Positive Accounting Theory. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ