نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

10.22054/qjma.2021.49457.2113

چکیده

باتوجه به مزایای روابط سیاسی برای شرکت‌ها و نیاز کمتر شرکت‌های با ارتباطات سیاسی گسترده برای پاسخگویی به فشارهای بازار برای افزایش کیفیت اطلاعات انتظار می‌رود چنین شرکت‌هایی اطلاعات حسابداری با کیفیت پایین‌تری ارائه کنند. از آنجا که دولت در اقتصاد ایران نقش‌های گسترده‌ای دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ارتباطات سیاسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و کیفیت اطلاعات حسابداری آن‌ها است. در این راستا اطلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1389 برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. وقوع تجدید ارائه صورت‌های مالی و شدت تجدید ارائه به‌عنوان سنجه‌هایی از پایین بودن کیفیت اطلاعات حسابداری به‌کار گرفته شد. به‌منظور دست‌یابی به اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین و از روش‌ رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون آن‌ها استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان‌ داد که بین ارتباطات سیاسی و وقوع تجدید ارائه صورت‌های مالی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین، بین ارتباطات سیاسی و شدت تجدید ارائه رابطه‌ای مثبت برقرار است. از این رو، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت‌ها تحت تأثیر روابط سیاسی آن‌ها قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political connections, Accounting Information Quality: Evidence of Financial Restatement

نویسندگان [English]

  • shokrollah khajavi 1
  • Hashem Nasirifar 2
  • Mohammad-Hossein Ghadirian-Arani 3

1 Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Farabi Campus

3 Faculty of Economic, Management & Social Sciences, Shiraz University

چکیده [English]

Because of the benefits of political connections and lower necessity of responding to market pressures to increase information quality by politically connected firms, it is expected that these firms will provide low-quality accounting information. With respect to the extended role of government in Iranian economy, this study aims to investigate the relationship between political connections and accounting information quality in the listed firms in the Tehran Exchange Stock (TSE). The statistical sample includes 101 listed firms in the TSE between the years 2010 to 2018. Financial restatement and intensity of financial restatement are used as the criterions of low quality of accounting information. To achieve the research objectives, two hypotheses have been proposed and to test the hypotheses logistic regression and multiple linear regression analysis in a panel data mode were conducted. The results show a positive relationship between political connections and occurrence and intensity of financial restatement. Therefore, it seems that the firms' accounting information quality is impacted by their political connections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Connections< Accounting Information Quality< Financial Restatement< Tehran Exchange Stock (TSE)