تاثیر سرمایه‌گذاری و رتبه اعتباری بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز- هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود

2 استاد حسابداری/دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند

10.22054/qjma.2021.48408.2091

چکیده

ارزش شرکت متاثر از عوامل متعددی است که ضعف کنترل های داخلی و کیفیت اطلاعات ناشی از آن، یکی از این موارد است. در این میان سطح سرمایه گذاری و رتبه اعتباری شرکت، می تواند ضعف ناشی از کنترل های داخلی را جبران و از کاهش ارزش شرکت از این حیث جلوگیری کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری و رتبه اعتباری بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و ارزش شرکت می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی-پس رویدادی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است. برای آزمون فرضیات پژوهش ، 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1397 انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد ضعف کنترل داخلی بر ارزش شرکت تاثیر منفی دارد و سرمایه گذاری بر رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و ارزش شرکت بی تاثیر است ولی رتبه اعتباری تاثیر ضعف کنترل های داخلی برارزش شرکت را تحت تاثیر قرار داده و سبب افزایش ارزش شرکت می شود. به عبارتی رتبه اعتباری بالا، به عنوان جایگزینی برای ضعف کنترل داخلی از افزایش هزینه سرمایه جلوگیری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of investment and credit ratings on relationship between internal control weakness and firm value

نویسندگان [English]

  • rahim bonabi ghadim 1
  • seyed ali Vaez 2
  • Sajjad Chinekesh 3
1 Ph.D. Student in Accounting., Faculty of Economic and Social Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Associate Prof in Accounting. Faculty of Economic and Social Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 MSc in accounting, Islamic Azad University, Marand Branch
چکیده [English]

The value of a company is influenced by many factors such as the weakness of internal controls and the information quality resulting from it. In the meantime, level of investment and credit rating of the company can offset the weaknesses of internal controls and prevent devaluation of the company in this respect. The purpose of study was to investigate the effect of investment and credit rating on relationship between internal control weakness and firm value.This study was a descriptive- post event one in nature and method, an applied one objectively. To test the research hypotheses, 112 companies listed on the Tehran Stock Exchange for the period 2012 to 2018 were selected and studied. The results of hypothesis testing showed that internal control weakness had a negative effect on firm value and Investment has no effect on the relationship between internal control weakness and firm value but credit ratings has effected relationship between internal control weakness and firm value and increases the Firm value. In other words, a high credit rating, as an alternative to weak internal control, prevents from increase in the cost of capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment
  • Credit Ratings
  • Internal Control Weakness